Road Safety Wales

Croeso i Ddiogelwch Ffyrdd Cymru

Archif Newyddion

 

Diogelwch y Ffyrdd Cymru’n Rhybuddio Ynghylch Peryglon Blinder
15/8/16

tiredness can kilAmcangyfrifir bod blinder yn cyfrannu at 20% o wrthdrawiadau traffig y ffyrdd. Mae’r mathau hyn o wrthdrawiadau yn dueddol o fod yn wrthdrawiadau cyflymder uwch sy’n arwain at farwolaethau neu anafiadau difrifol, oherwydd ni all gyrrwr sydd wedi syrthio i gysgu frecio neu wyro.

Mae cysgadrwydd yn lleihau amser ymateb, sy’n elfen hollbwysig o yrru diogel, ac mae’n lleihau effrogarwch a chanolbwyntio. Amharir ar y gallu i gyflawni gweithgareddau sy’n seiliedig ar sylw, megis gyrru neu reidio, a gellir effeithio’n ddifrifol ar y gallu i wneud penderfyniadau oherwydd nid oes modd i rywun sydd wedi blino brosesu gwybodaeth yn gyflym.

Dywedodd Susan Storch, Cadeirydd Diogelwch y Ffyrdd Cymru, “Bydd gyrwyr a beicwyr modur yn ymwybodol eu bod nhw’n teimlo’n gysglyd, a rhaid iddynt wneud penderfyniad ymwybodol i stopio am seibiant. Mae anwybyddu neu amcangyfrif yn rhy isel beryglon parhau â thaith pan fyddwch wedi blino yn naïf ac anghyfrifol.” 

Fel arfer, mae gwrthdrawiadau a achosir gan yrwyr sydd wedi blino yn digwydd:

 • ar deithiau hir ar ffyrdd undonog megis traffyrdd
 • rhwng 2 a 6 o’r gloch y bore
 • rhwng 2 a 4 o’r gloch y prynhawn (yn arbennig ar ôl bwyta, neu yfed un ddiod alcoholig hyd yn oed)
 • ar ôl cael llai o gwsg na’r arfer
 • ar ôl yfed alcohol/cymryd cyffuriau
 • ar ôl cymryd meddyginiaethau sy’n achosi cysgadrwydd
 • ar ôl gweithio oriau hir neu ar deithiau adref ar ôl sifftiau hir, yn arbennig ar ôl sifftiau nos

Mae’r rhan fwyaf o ddulliau y mae gyrwyr yn defnyddio i geisio cadw’n effro’n aneffeithiol, a dylid ond eu hystyried fel mesurau brys i ganiatáu amser i’r gyrrwr ddod o hyd i rywle diogel i stopio. Yfed o leiaf 150 microgram o goffi a chysgu am oddeutu 15 munud yw’r unig fesurau sy’n helpu i leihau cysgadrwydd dros dro.

Efallai bod gan yrwyr sy’n sylwi ar batrwm o deimlo’n gysglyd tu ôl i’r olwyn anhwylder cwsg sydd heb ei ganfod, megis apnoea cwsg. Gall rhai gyrwyr fod yn amharod i geisio cymorth oherwydd eu bod nhw’n ofni colli eu trwydded gyrru. Fodd bynnag, mae triniaethau sefydledig ar gyfer apnoea cwsg sy’n caniatáu i yrwyr gadw eu trwydded, a’u bywoliaeth. Cynghorir unrhyw un sy’n amau bod ganddynt anhwylder cwsg yn gryf i gysylltu â’i feddyg teulu.

Ychwanegodd Susan Storch, “Cynlluniwch eich taith er mwyn cynnwys seibiannau rheolaidd (o leiaf 15 munud bob 2 awr), ac os oes angen, trefnwch eich bod chi’n aros rhywle dros nos. Yr adeg hon o’r flwyddyn yn arbennig, gall gyrwyr a beicwyr modur fod yn teithio yn ystod oriau mân y bore neu’n hwyr y nos wrth deithio i faes awyr neu borthladd fferi, neu oddi yno. Dylai mynychwyr gwyliau neu deithwyr ar eu gwyliau ddilyn ein cyngor i beidio byth â gyrru neu reidio pan maen nhw’n teimlo’n gysglyd, neu os nad ydynt wedi cael llawer o gwsg yn y 24 awr blaenorol.”


Ymgyrch Cymru gyfan Atal Yfed/Cymryd Cyffuriau a Gyrru’n
11/8/16

breath testDros 9,000 o brofion anadl a dros 190 o brofion cyffuriau’n cael eu cynnal yn ystod Ymgyrch Cymru Gyfan

Cynhaliwyd yr ymgyrch o ddydd Gwener 10 Mehefin tan ddydd Sul 10 Gorffennaf, dan arweiniad Heddlu Dyfed-Powys. Yn ystod y cyfnod hwnnw, gweinyddwyd 9,532 prawf anadl yng Nghymru, ac roedd 313 o’r profion hynny’n bositif, neu roedd y rhai a stopiwyd wedi gwrthod neu fethu darparu sampl. Cynhaliwyd 199 prawf cyffuriau, gyda 131 yn profi’n bositif ar gyfer cyffuriau.

Mae’r drosedd o yfed alcohol neu gymryd cyffuriau a gyrru’n un o’r “5 angheuol”; y pum trosedd sy’n medru arwain at farwolaeth neu anaf difrifol ar ein ffyrdd. Y gweddill yw gyrru diofal, goryrru, peidio â gwisgo gwregys, a defnyddio ffôn symudol wrth yrru.

Profion anadl

Yn ardal Heddlu Dyfed Powys cafodd 2751 o brofion eu cynnal ac roedd 68 yn bositif, neu roedd yr unigolyn wedi gwrthod neu wedi methu rhoi prawf.

Yn ardal Heddlu Gwent cafodd 1004 o brofion eu cynnal ac roedd 51 yn bositif, neu roedd yr unigolyn wedi gwrthod neu wedi methu rhoi prawf.

Yn ardal Heddlu De Cymru, cafodd 1819 o brofion eu cynnal ac roedd 109 yn bositif, neu roedd yr unigolyn wedi gwrthod neu wedi methu rhoi prawf.

Yn ardal Heddlu Gogledd Cymru, cafodd 3958 o brofion eu cynnal ac roedd 78 yn bositif, neu roedd yr unigolyn wedi gwrthod neu wedi methu rhoi prawf.

Profion cyffuriau

Cynhaliodd Heddlu Dyfed-Powys 23 prawf cyffuriau, ac roedd 11 yn bositif.

Cynhaliodd Heddlu Gwent 65 prawf cyffuriau, ac roedd 39 yn bositif.

Cynhaliodd Heddlu De Cymru 51 prawf cyffuriau, ac roedd 45 yn bositif.

Cynhaliodd Heddlu Gogledd Cymru 60 prawf cyffuriau, ac roedd 36 yn bositif.

Dywedodd Pam Kelly, Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu Dyfed-Powys:

"Dangosodd yr ymgyrch hon fod nifer sylweddol o yrwyr yng Nghymru’n parhau i anwybyddu’r ddeddfwriaeth bwysig hon o gwmpas yfed a gyrru.

“Os ydych chi’n yfed a gyrru, neu’n gyrru dan ddylanwad cyffuriau, mae’n bosibl y byddwch nid yn unig yn dinistrio’ch bywyd eich hun, ond bywydau eraill. Nid oes unrhyw esgus dros yfed neu gymryd cyffuriau a gyrru, a gall y canlyniadau fod yn drychinebus.”

“Er mai mis oedd hyd yr ymgyrch hon, mae’r heddlu’n ceisio newid agweddau, cynyddu diogelwch ar y ffyrdd a dal troseddwyr drwy gydol y flwyddyn.

Dywedodd Susan Storch, Cadeirydd Diogelwch y Ffyrdd Cymru:

“Mae ein negeseuon yn glir drwy gydol yr ymgyrch nad yw cymryd cyffuriau neu yfed a gyrru’n dderbyniol, ac ni fydd yn cael ei oddef. Mae’r rhai sy’n torri’r gyfraith yn hunanol yn peryglu eu hunain, ac, yn bwysicach, defnyddwyr eraill y ffyrdd. Mae cymryd cyffuriau neu yfed a gyrru’n difethaf bywydau drwy gydol y flwyddyn a byddwn ni’n parhau i weithio’n agos â’r Heddlu er mwyn atgyfnerthu’r negeseuon hyn drwy gydol y flwyddyn.”

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth mewn perthynas ag yfed a gyrru alw 101, neu Taclo’r Tacle’n ddienw ar 0800 555 111.


Landlordiaid Yn Derbyn Gwobr Am Ddiogelwch Ar Y Ffyrdd
5/8/16award

Rhoddwyd Gwobr Diogelwch ar y Ffyrdd Cymru 2016 i landlordiaid Jennie a Digby Rees mewn cydnabyddiaeth o’u hymwybyddiaeth barhaol o ddiogelwch ar y ffyrdd ym mhentref gwledig Llanbedr-ar-Elái. 

Yn gynnar yn y 1990au, roedd pryderon gan Jennie a Digby am draffig trwm o gwmpas St Bride’s Road - y brif ffordd sy’n mynd trwy’r pentref - yn ystod amseroedd dechrau a gorffen yr ysgol gynradd leol.  Gan fod llawer o ddisgyblion yr ysgol yn dod o'r tu allan i’r pentref, mae’r ffyrdd cul yn dod yn dagfa gyda nifer cynyddol o rieni yn mynd â'u plant i'r ysgol, ac yna byddai rhaid i'r plant hynny groesi ffyrdd prysur i gyrraedd eu gwersi.

Gan feddwl am ddiogelwch y disgyblion, aeth Jennie a Digby at bennaeth a llywodraethwyr Ysgol Gynradd Llanbedr-ar-Elái, a chynigion nhw eu cyfleusterau parcio yn y Three Horse Shoes i rieni barcio eu cerbydau ar ddechrau ac ar ddiwedd y diwrnod ysgol. 

O ganlyniad i’r trefniant hwn, roedd llai o draffig ac yn 2007, gwellwyd y trefniant ymhellach pan gafodd safle swyddog croesi ysgolion ei sefydlu y tu allan i dafarn y Three Horseshoes, a gynigiodd groesfan i gerddwyr. Hon oedd yr agwedd olaf ar greu llwybr cerdded diogel rhwng maes parcio’r Three Horseshoes a’r ysgol, ond gellid ond â pharhau gyda’r trefniant hwn tra bod Jennie a Digby yn parhau i ganiatáu i rieni ddefnyddio eu maes parcio. 

Roedd y Cyng. Peter King, Aelod Cabinet Bro Morgannwg, a’r Cyng. Rhodri Traherne, aelod ward lleol dros Lanbedr-ar-Elái wrthlaw i ddangos eu gwerthfawrogiad, a dywedodd y Cyng. King y canlynol am y wobr: ‘Mae hyn yn hael tu hwnt gan Jennie a Digby Ress, ac wedi gwella’r broblem draffig yn yr ardal yn fawr. Mae’n fraint fawr gen i allu rhoi’r Wobr Diogelwch ar y Ffyrdd hon iddynt, gan eu bod wedi cyfrannu at ddiogelwch ar y ffyrdd a naws gymunedol Llanbedr-ar-Elái.


Cymru Gan Beic - Caiff beicwyr modur yng Nghymru
eu hannog i gario Cardiau CRASH
3/8/16
CRASH Card

Ar ryw adeg yn eich oes feicio mae’n bosibl eich bod wedi ‘disgyn yn annisgwyl’ neu efallai wedi bod yng nghwmni beiciwr a wnaeth felly. Mae CRASH yn gyfres o gamau hawdd i’w cofio, i’ch cadw chi’n ddiogel, yn ogystal â’r beiciwr anffodus a gafodd y gwrthdrawiad.

Ar un ochr o’r cerdyn fe welwch y cofair 'CRASH'. Y sawl sy’n gwneud yr alwad 999 yw’r unigolyn pwysicaf, oherwydd bod y wybodaeth maent yn ei chynnig yn pennu ymateb y gwasanaethau brys. Mae’r cerdyn yn dilyn cyfres debyg o gwestiynau cyffredinol y mae canolfannau rheoli’r gwasanaeth ambiwlans yn eu defnyddio, ac yn canolbwyntio ar ddiogelwch, lleoliad y gwrthdrawiad, a pha mor ddifrifol ydyw.

Ar ochr arall y garden mae'r wybodaeth sy'n cael ei defnyddio gan y gwasanaeth ambiwlans a'r ysbyty gan gynnwys lle i nodi unrhyw feddyginiaethau y mae'r beiciwr modur ag alergedd iddynt, hanes meddygol cyfredol a manylion unrhyw feddyginiaethau maent yn eu cymryd ar hyn o bryd. Yn bwysicach na dim, mae hefyd lle ar y garden i nodi enw a rhif ffôn cyswllt y perthynas agosaf. Mae nifer o ffonau y dyddiau hyn yn gofyn am gôd pin er mwyn cael mynediad at unrhyw wybodaeth, sy'n golygu nad oes modd cael gafael ar unrhyw rifau ffôn 'ICE' sydd wedi'u storio.

Rhowch y cerdyn yn leinin eich helmed am mai yma y bydd y gwasanaethau brys yn chwilio amdano. Cofiwch – mae diosg helmed modur yn sgil sy’n waith i ddau unigolyn ac sy’n cael ei ymarfer gan bersonél hyfforddedig – peidiwch byth â cheisio diosg helmed rhywun arall ar eich pen eich hun.

Gallwch helpu’r gwasanaethau brys drwy eu rhybuddio bod gennych gerdyn CRASH drwy roi dot gwyrdd ar gornel dde eich fisor haul/helmed, gan wneud yn siwr nad yw’n amharu ar eich golwg. A pheidiwch â phoeni, mae’n ddiogel i’w roi ar unrhyw helmed.

Meddai Susan Storch, cadeirydd Diogelwch Ffyrdd Cymru: “Gallai rhywbeth mor rhwydd â chodi cerdyn a‘i lenwi wneud gwahaniaeth go-iawn i rywun sydd wedi’i anafu, a gobeithio y bydd y gymuned o feicwyr modur yn manteisio i’r eithaf ar y cynllun hwn.

Y gobaith yw na fydd rhaid i unrhyw un ddefnyddio’r cerdyn CRASH, ond gallai ei gario o gwmpas beri i feicwyr modur feddwl yn ofalus am eu diogelwch.

Os hoffech chi wybod a yw’r fenter ar gael yn eich ardal chi, cysylltwch â’ch Swyddog Diogelwch ar y Ffyrdd lleol.


Bod yn ddiogel wrth chwarae Pokemon Go
28/7/16

Pokemon GoMae preswylwyr Sir Gaerfyrddin yn cael eu hannog i fod yn ddiogel wrth chwarae Pokemon Go sef y gêm rith-wirionedd newydd. Mae tîm diogelwch ffyrdd y Cyngor eisiau codi ymwybyddiaeth ynghylch problemau posibl sy'n ymwneud â diogelwch ar ôl gweld rhai pobl ifanc yn chwarae'r gêm ar ffordd ddeuol brysur yng Ngogledd Cymru.

Mae'r gêm, yn annog chwaraewyr i ddal angenfilod rhithwir y gellir dod o hyd iddyn nhw ar fapiau go iawn gan ddefnyddio System Leoli Fyd-eang (GPS) ar ffonau clyfar.

Mae Pokemon Go wedi dod yn boblogaidd ledled y byd ac mae ymysg y gemau mwyaf llwyddiannus i gael ei lansio erioed ar gyfer dyfeisiau symudol.

Dywedodd y Cynghorydd Pam Palmer, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Ddiogelwch Cymunedol: “Gan fod gwyliau'r haf wedi dechrau, bydd nifer o bobl ifanc allan ar y strydoedd yn chwarae'r gêm.

“Rydym eisiau annog chwaraewyr i ddefnyddio synnwyr cyffredin wrth chwarae'r gêm a sicrhau eu bod nhw'n ymwybodol o'u hamgylchedd ac unrhyw beryglon posibl. Nid ydym yn dymuno stopio pobl rhag cael hwyl ond plîs byddwch yn ddiogel ac yn wyliadwrus ar bob adeg."

Ychwanegodd: “Yn amlwg, dylai pobl fyth yrru a chwarae'r gêm ar yr un pryd.”

Yn ogystal mae rhieni'n cael eu hannog i wneud yn siwr eu bod nhw'n gwybod ble mae eu plant ar bob adeg wrth chwarae'r gêm.

Rhoddir y cyngor canlynol:

 • Peidiwch â mynd i lecynnau diarffordd ar eich pen eich hun
 • Canolbwyntiwch ar y peryglon o'ch amgylch a byddwch yn ofalus wrth groesi'r ffordd - peidiwch â chanolbwyntio ar eich ffôn yn unig
 • Peidiwch byth â chwarae'r gêm tra ydych yn gyrru
 • Peidiwch â rhoi'ch hun mewn sefyllfa agored i niwed: peidiwch â chael eich temptio i fynd â'ch ffôn allan i le prysur neu heb olau lle gallech gael eich targedu gan ladron
 • Peidiwch â thresmasu ar eiddo preifat
 • Rhieni: Gwnewch yn siwr eich bod yn gwybod ble mae eich plentyn ar bob adeg

Cosbau llymach i bobl sy'n goryrru ar yr M4
25/7/16

Variable Speed Limit Mae pobl sy'n goryrru ar ardal cyflymdra newidiol o'r M4 ger Casnewydd wedi cael eu rhybuddio y byddan nhw'n wynebu cosbau llymach o hyn ymlaen.

Cafodd y system, sydd â'r nod o gadw traffig yn symud rhwng cyffyrdd 24, Coldra, a 28, Parc Tredegar, ei gyflwyno yn 2011.

Dywedodd yr Ysgrifennydd dros yr Economi ac Isadeiledd, Ken Skates y bydd goryrrwyr nawr yn fwy tebygol o wynebu cosbau.

Daw'r rhybudd wrth i ymgyrch ddiogelwch gael ei lansio sy'n ceisio codi ymwybyddiaeth o'r cyfyngiadau cyflymder.

"Ers i'r cynllun gael ei lansio mae wedi helpu i leddfu traffig a lleihau nifer y damweiniau yn yr ardal, gyda'r rhan fwyaf o yrwyr yn cydymffurfio â'r terfynau," meddai Mr Skates.

"Er hynny, mae lleiafrif o yrwyr yn parhau i anwybyddu'r terfynau ac ymddwyn fel nad yw'r rheolau mewn grym iddyn nhw.

"Rhain yw'r gyrwyr y byddwn yn targedu gyda'r ymgyrch ymwybyddiaeth yma."


Rhestr Wirio ar gyfer Carafanau wrth i’r Sioe Frenhinol agosáu
14/7/16

CaravanAnogir ymwelwyr sy’n bwriadu mynd â’u carafán i’r Sioe Frenhinol sicrhau ei fod yn ddiogel ac yn addas i’r ffordd fawr.

Mae swyddogion Heddlu Dyfed-Powys yn ymwybodol fod nifer yn defnyddio’u carafanau unwaith y flwyddyn er mwyn mynychu’r digwyddiad. Yn aml, gall hyn arwain at garafanau sydd angen eu hatgyweirio’n druenus yn cael eu defnyddio ar gyfer teithiau heb unrhyw ystyriaeth o ran pa mor ddiogel ydynt i’w defnyddio.

Yn y dyddiau’n arwain at y sioe, sy’n agor ddydd Llun 18 Gorffennaf, mae swyddogion wedi cyhoeddi cyngor ynghylch sut i sicrhau bod carafán yn addas ar gyfer y diben.

Dywedodd yr Arolygydd Andy Pitt: “Rydyn ni’n gweld llawer iawn o ymwelwyr yn aros mewn carafanau teithio ar gyfer y sioe gyfan. Rwy’n synnu bod rhai o’r carafanau hyn yn llwyddo i deithio i ddiwedd yr heol hyd yn oed!

“Efallai bod hyn yn ffordd cost effeithiol i bobl fwynhau’r holl sydd gan y Sioe Frenhinol i’w gynnig, ond o ddifrif, gall y pris fod yn uchel iawn pe bai cyflwr y garafán yn achosi gwrthdrawiad traffig y ffyrdd neu ryw fath o ddigwyddiad ar y maes carafanau.

“Rwy’n cynghori pobl yn gryf i ddefnyddio ychydig o amser yn y cyfnod yn arwain at y Sioe Frenhinol i sicrhau bod eu carafanau mewn cyflwr addas ar gyfer y daith i Lanfair-ym-Muallt.”

 • Rhaid bod eich carafán wedi’i gofrestru fel bod modd ei yrru’n gyfreithlon ar y ffyrdd
 • Gwiriwch fod cadwyni diogelwch a chysylltyddion mewn cyflwr da
 • Gwnewch yn siwr bod breciau a goleuadau allanol yn gweithio’n gywir
 • Gwiriwch fod olwynion, teiars, berynnau olwyn a hongiadau mewn cyflwr da. Mae hyn yn arbennig o bwysig os yw’r garafán wedi bod yn llonydd ers cryn amser
 • Dylai teiars fod yr un fath a’r un maint, a dylai fod ganddynt ddyfnder o 1.6mm o leiaf. Yn ogystal, gwiriwch y pwysedd
 • Dylai olwyn sbâr fod yn bresennol ac mewn cyflwr da
 • Gwiriwch fod poteli nwy’n llawn, wedi’u diffodd, ac wedi’u diogelu
 • Gwnewch yn siwr eich bod chi’n gwybod sut i atodi’ch carafán i’r cerbyd tynnu’n ddiogel. Gwnewch yn siwr fod sadwyr, ceblau ymwahanu a cheblau golau yn gysylltiedig.

Anafusion ffyrdd wedi’u cofnodi gan yr heddlu, 2015
28/6/16

logoAdroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am ddifrifoldeb yr anafiadau a'r math o ddefnyddiwr ffordd.

Pwyntiau allweddol:

 • Yn ystod 2015 roedd 5,543 o ddamweiniau ffyrdd yn ymwneud â anaf personol a gofnodwyd gan yr heddlu yng Nghymru, sef gostyngiad o 352 o’i gymharu â 2014 (6 y cant yn llai).
 • O ganlyniad i’r damweiniau yma, cafwyd 7,682 o anafiadau, sef 526 yn llai nac yn 2014.
 • O fewn y cyfanswm yma: Cafodd 105 o bobl eu lladd ar ffyrdd Cymraeg, sef 2 yn fwy nac yn 2014; Cafodd 1,081 o bobl eu hanafu’n ddifrifol, sef 79 yn llai (7 y cant yn llai) nac yn 2014; Cafodd 6,496 o bobl eu hanafu ychydig, sef gostyngiad o 449 (6 y cant yn llai) o’i gymharu â 2014.

I gael gwybod rhagor...


Yr Heddlu’n lansio Ymgyrch Atal Yfed/Cymryd Cyffuriau a Gyrru’r Haf Cymru Gyfan
10/6/16

Police Yr haf hwn, bydd yr heddlu’n targedu gyrwyr sy’n peryglu eu bywydau eu hun a bywydau eraill drwy yrru o dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau. Bydd Heddlu Dyfed-Powys yn arwain yr ymgyrch mis o hyd, a gynhelir o 10 Mehefin tan 10 Gorffennaf, ar ran y pedwar heddlu yng Nghymru. Mae’r ymgyrch yn cyd-fynd â Phencampwriaeth UEFA, a gynhelir yn Ffrainc.

Dros y pedair wythnos nesaf, mae miloedd o fodurwyr yn wynebu cael eu stopio wrth i dimoedd o’r pedwar heddlu – Dyfed-Powys, Gogledd Cymru, De Cymru a Gwent – gynnal gwiriadau ffordd mewn lleoliadau amrywiol ledled y wlad.

Yng Nghymru y llynedd, cynhaliodd swyddogion dros 12,000 o brofion anadl fel rhan o’r ymgyrch. O’r profion ochr ffordd hynny, roedd 300 yn gadarnhaol. Gwnaed 52 arést o dan y drosedd cymryd cyffuriau a gyrru Adran 5a newydd.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Pam Kelly:

“Er bod yfed a gyrru, neu gymryd cyffuriau a gyrru, yn annerbyniol yn gymdeithasol erbyn hyn, mae grwp bach o yrwyr sydd dal yn cyflawni trosedd o’r fath. Byddwn ni’n parhau i dargedu gyrwyr sy’n gyrru o dan ddylanwad alcohol neu sylweddau anghyfreithlon.

“Os ydych chi’n yfed a gyrru, neu’n gyrru dan ddylanwad cyffuriau, mae’n bosibl y byddwch nid yn unig yn dinistrio’ch bywyd eich hun, ond bywydau pobl eraill diniwed. Nid oes unrhyw esgus dros yfed pan fyddwch dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau a gall y canlyniadau fod yn drychinebus. Meddyliwch cyn i chi fynd allan, gwyliwch beth ydych yn yfed a chynlluniwch sut y byddwch yn mynd adref.”

Er mai mis yw hyd yr ymgyrch hon, mae’r heddlu’n ceisio newid agweddau, cynyddu diogelwch ar y ffyrdd a dal troseddwyr drwy gydol y flwyddyn.

Dywedodd Susan Storch, Cadeirydd Diogelwch Ffyrdd Cymru:

“Drwy gynnal ymgyrchoedd addysgu, hyfforddi a chyhoeddusrwydd ar draws Cymru, mae partneriaid Diogelwch Ffyrdd Cymru yn ceisio atgoffa pawb o’r perygl gyda’r ‘5 Angheuol.’ Yn anffodus, er yr holl rybuddion mae gormod o yrwyr yn barod i gymryd y risg a gyrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau.

“Mae Diogelwch Ffyrdd Cymru wedi ymrwymo i leihau nifer y bobl sy’n cael eu hanafu ar y ffyrdd oherwydd ymddygiad anghyfrifol a bydd yn parhau i gefnogi cydweithwyr yn yr heddlu yn ystod yr ymgyrch a thrwy gydol y flwyddyn. Dylai gyrwyr sy’n anwybyddu’r gyfraith sylweddoli y bydd siawns gref y byddant yn cael eu dal a’u herlyn ac mi fydd y cosbau yn ddifrifol.”

Os oes gennych unrhyw wybodaeth mewn perthynas â rhywun rydych chi’n credu sy’n gyrru o dan alcohol neu gyffuriau, galwch yr Heddlu ar 101, neu Taclo’r Tacle’n ddienw ar 0800 555 111. Mewn argyfwng, galwch 999 bob tro.


Gyrrwr ifanc yn ennill gwobr raffl
1/6/16

Lauren Dockree

Gyrrwr ifanc o Gwmbrân yw enillydd lwcus £250 gan Pass Plus Cymru ar ôl cymryd cwrs gyrru uwch i wella ei sgiliau. Fe wnaeth Lauren Dockree deunaw oed o Groesyceiliog basio ei phrawf gyrru yn 2015 a dilyn cwrs Pass Plus Cymru i ennill profiad ychwanegol.

Mae'r cwrs ar gael i yrwyr 17 oed - 25 oed, gyda'r bwriad o helpu gyrwyr ifanc i fod yn fwy diogel ar y ffyrdd.

Mae'n canolbwyntio ar dechnegau gyrru uwch fel gyrru yn y nos, ar y draffordd, drwy lonydd gwledig neu drefi prysur.

Cafodd Ms Dockree ei dewis ar hap o blith gyrwyr ledled Cymru i ennill raffl chwarterol Pass Plus Cymru. Meddai: "Penderfynais ddilyn y cwrs i gael mwy o brofiad a nawr fy mod wedi ei wneud rwy'n teimlo'n fwy diogel ac yn fwy hyderus wrth yrru."

Mae cwrs Pass Plus Cymru yn costio £20 yn unig a gall hefyd helpu gyrwyr i gael gostyngiad ar eu hyswiriant. Caiff ei gyflwyno yn Nhorfaen gan dîm diogelwch ffyrdd y cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd John Cunningham, aelod gweithredol dros wasanaethau cymdogaeth,: "Mae cwrs Pass Plus yn ffordd ardderchog i yrwyr ifanc ddatblygu eu sgiliau, felly'n cyflwyno i rai o'r sefyllfaoedd mwyaf anodd y maent yn debygol o ddod ar eu traws ar y ffyrdd.

"Mae'r cyrsiau yn derbyn cymhorthdal gan Lywodraeth Cymru felly nid oes cost enfawr ynghlwm a hoffwn annog pob gyrrwr ifanc i roi cynnig arni."

I gael mwy o wybodaeth am gwrs Pass Plus Cymru ewch i www.dragondriver.com neu cysylltwch â hwy ar 0845 050 4255.


Ysgol y Lawnt yn cymryd rhan yn Wythnos Cerdded i’r Ysgol
20/05/16

Ysgol y Lawnt

Dathlodd disgyblion, rhieni a staff o Ysgol y Lawnt gychwyn Wythnos Cerdded i’r Ysgol trwy gynnal Bws Cerdded ychwanegol o Eglwys Dewi Sant yn Rhymni i Ysgol y Lawnt.

Trefnwyd y Bws Cerdded yn ychwanegol i’r Bws Cerdded Dydd Mercher wythnosol sydd wedi profi’n llwyddiannus yn ystod yr 8 mlynedd diwethaf. Mae tua 50 o gyfranogwyr yn mynychu’n rheolaidd gyda rhieni a brodyr a chwiorydd iau, yn aml, yn ymuno â’r disgyblion i gymryd rhan yn y daith gerdded ben bore.

Mae nifer o’r disgyblion wedi cymryd rhan yn y Bws Cerdded ers iddynt fod yn y dosbarth Meithrin nes iddynt gyrraedd Blwyddyn 6 – mae rhai cyfranogwyr hyd yn oed wedi cymryd rhan ynddo cyn iddynt gychwyn yn y dosbarth Meithrin.

Cwrddodd Strider, sef masgot cerdded Strydoedd Byw, â’r disgyblion wrth yr ysgol gan eu croesawu a’u canmol am eu hymdrechion parhaus i gerdded i’r ysgol.

Wedi’i arwain gan yr Eco-Bwyllgor, mae disgyblion Ysgol y Lawnt yn chwarae rôl flaengar o ran trefnu’r Bws Cerdded. Mae ei gyfraniad yn cynnwys cynnal arolygon a chynorthwyo â datblygu’r Cynllun Teithio i’r Ysgol. Mae disgyblion Blwyddyn 6 hefyd wedi ymgymryd â’r rôl Conductors y Bws Cerdded gan ddosbarthu festiau llachar yn ogystal â chofnodi enwau’r cerddwyr bob wythnos.

Ar hyn o bryd, mae 21 o ysgolion ar draws Caerffili sy’n cerdded i’r ysgol yn rheolaidd bob wythnos, mae 26 ysgol yn cymryd rhan yn Wythnos Cerdded i’r Ysgol eleni gan olygu bod 5,000 yn dewis yr opsiwn iachach sef cerdded.

Hefyd, cofnododd disgyblion Bythefnos Masnach Deg trwy fwyta banana masnach deg cyn cychwyn ar eu taith gan roi digon o egni i’r plant gymryd rhan yn y bws cerdded.

Mae Wythnos Cerdded i’r Ysgol yn her 5 diwrnod sy’n cael ei chynnal yn ystod Mis Cenedlaethol Cerdded pan fydd disgyblion ysgol yn dewis cerdded i’r ysgol yn hytrach na dal y bws neu deithio yn y car.

Mae bysiau cerdded yn cael eu cynnal ar draws bwrdeistref sirol Caerffili gydag Ysgol Trelyn ac Ysgol Gynradd Pengam yn dathlu 10 mlynedd o gynnal Bws Cerdded llwyddiannus!

Meddai’r Cynghorydd Tom Williams, Aelod Cabinet dros Briffyrdd, Cludiant a Pheirianneg: “Da iawn i Ysgol y Lawnt am gynnal ei Bws Cerdded am yr 8 mlynedd diwethaf. Mae cymryd rhan mewn Bws Cerdded yn ffordd wych o gadw’n heini, yn ogystal â chynnig cyfle gwych i wneud ffrindiau newydd a helpu’r amgylchedd”.

Ysgol y Lawnt Walking Bus


Stopio dros 1,400 o bobl ar draws Cymru am beidio â gwisgo gwregys diogelwch
20/4/16

seatbeltCafodd dros 1,400 o bobl eu stopio ar draws Cymru am beidio â gwisgo eu gwregys diogelwch mewn ymgyrch pythefnos o hyd. Rhwng y 7fed a 21ain o Fawrth mi wnaeth pedwar heddlu Cymru, dan arweinyddiaeth Heddlu Gogledd Cymru, gymryd rhan mewn Ymgyrch Gwregysau Diogelwch er mwyn hybu ymwybyddiaeth gyrwyr a theithwyr o’r peryglon y mae pobl yn eu hwynebu wrth beidio â gwisgo gwregysau diogelwch.

Dyma’r canlyniadau:

Heddlu Gogledd Cymru – 146
Heddlu Dyfed Powys – 958
Heddlu De Cymru – 347
Heddlu Gwent – 46

Meddai’r Rhingyll Alun Davies o Uned Plismona’r Ffyrdd, Heddlu Gogledd Cymru: “Gall gwisgo gwregys diogelwch arbed eich bywyd, ac mae’n siomedig fod 1,497 o bobl yn parhau i anwybyddu hyn a dewis peryglu bywydau nhw eu hunain a bywydau eraill.

“Mae peidio â gwisgo gwregys diogelwch yn un o’r  5 Trosedd Angheuol ac mae gennym strategaeth lem i ran gorfodi’r gyfraith mewn perthynas â’r troseddau hyn sy’n cynnwys peidio â gwisgo gwregys diogelwch, yfed a chymryd cyffuriau a gyrru, gyrru’n beryglus ac yn ddiofal gan gynnwys cymryd risgiau diangen, goryrru a defnyddio ffôn symudol wrth yrru.  

“Mae’r risg y byddwch yn cael eich anafu’n ddifrifol neu’ch lladd yn cynyddu os byddwch yn penderfynu cyflawni un o’r 5 Angheuol ac rwyf eisiau i bobl fod yn ymwybodol o effeithiau trychinebus hyn a gwneud y penderfyniad  i beidio â chymryd unrhyw risg.” 

Yn ystod ymgyrch 2015 cafodd 1,257 o bobl ar draws Cymru eu stopio gan yr heddlu am beidio â gwisgo gwregys. Roedd 140 yng Ngogledd Cymru, 360 yn ardal Heddlu De Cymru, 41 yng Ngwent a 724 yn ardal Heddlu Dyfed Powys.

Ychwanegodd Rhingyll Davies: “Cyfrifoldeb y gyrrwr yw sicrhau fod pawb sy’n cael eu cario yn y cerbyd yn gwisgo gwregys felly plîs sicrhewch fod pawb yn ddiogel.

“Ein nod yw arbed bywydau ac atal teuluoedd rhag gorfod delio â chanlyniad gwrthdrawiad lle nad oedd rhywun yn gwisgo gwregys diogelwch.”

“Mae gwregysau diogelwch yn eich diogelu chi a’ch teithwyr a byddwn yn parhau i gymryd camau rhagweithiol drwy gydol y flwyddyn i addysgu modurwyr a gorfodi cyfreithiau gwregysau diogelwch.

“Plîs gwisgwch eich gwregys diogelwch bob tro - nid yw werth y risg.”

Meddai Susan Storch, Cadeirydd Diogelwch Ffyrdd Cymru: "Mae gwisgo eich gwregys diogelwch yn rhywbeth syml i'w wneud, yn enwedig gan eich bod ddwywaith mor debygol o farw mewn gwrthdrawiad os na fyddwch yn ei wisgo. Bydd Diogelwch Ffyrdd Cymru yn parhau i weithio gyda phartneriaid er mwyn addysgu'r cyhoedd y gallai methu â gwisgo gwregys diogelwch fod yn benderfyniad angheuol, hyd yn oed os nad ydych yn teithio'n bell neu eich bod yn teithio ar gyflymderau isel."

Am fwy o wybodaeth am sut i gadw chi’ch hun a’ch teulu yn ddiogel, ewch i think.direct.gov.uk


Annog gyrwyr i gymryd rhan yng ngynllun diogelwch ar y ffyrdd y ‘Triongl Melyn’
18/4/16

Yellow Triangle Scheme Mae Cyngor Sir Powys yn annog gyrwyr y sir i gario cerdyn syn cynnwys gwybodaeth a allai achub eu bywyd pe byddent mewn damwain. Mae Uned Diogelwch ar y ffyrdd y cyngor am i yrwyr fod yn rhan o’i fenter ddiweddaraf, sef cynllun y ‘Triongl Melyn’. Mae dwy elfen i’r cynllun, cerdyn ‘Eich Manylion’ a sticer triongl melyn.

Bydd y cerdyn ‘Eich Manylion’ yn cael ei lenwi gan y gyrrwr ac yn cynnwys gwybodaeth am eu perthynas agosaf, unrhyw gyflwr meddygol perthnasol, alergeddau a meddyginiaethau er mwyn helpu’r gwasanaethau brys mewn argyfwng.

Bydd triongl melyn yn dod gyda’r cerdyn. Rhaid arddangos hwn ar waelod y ffenestr flaen yn y gornel chwith mewn man lle na fydd yn amharu ar allu’r gyrrwr i weld trwy’r ffenestr.

Bydd y triongl yn dangos bod manylion y gyrrwr ar gael yn rhwydd ar y cerdyn ‘Eich Manylion’ sydd i’w gadw yng nghwpwrdd menig y cerbyd. Bydd hyn yn galluogi’r gwasanaethau brys i gyrraedd manylion y gyrrwr sy’n angenrheidiol iddyn nhw ac i staff yr ysbyty.

Dywedodd y Cyng John Brunt, Aelod Portffolio’r Cabinet â chyfrifoldeb am Ddiogelwch ar y Ffordd: “Mae ein Huned Diogelwch ar y Ffyrdd yn ymrwymedig i leihau nifer y rhai sy’n cael eu hanafu ymhlith pob categori o ddefnyddwyr ffyrdd.

“Bydd y fenter ddiweddaraf yn rhoi gwybodaeth hanfodol i’r gwasanaethau brys os yw gyrrwr mewn damwain. Rwy’n annog pob gyrrwr ym Mhowys i fanteisio ar y cynllun gwerth chweil yma.”

Dywedodd Geoff Wilks, Swyddog Prosiect Diogelwch ar y Ffyrdd y cyngor: “Gan fod y rhan fwyaf o ffonau symudol y dyddiau hyn yn cloi, ac nad oes modd eu defnyddio ond trwy roi cyfrinair i mewn, does dim modd dibynnu ar y system I.C.E. (os ceir argyfwng) mwyach i ganiatáu i’r gwasanaethau brys gael y manylion.

“Bydd y cynllun hwn yn mynd gam ymhellach oherwydd bydd yn darparu manylion y perthynas agosaf a hefyd manylion personol am ddeiliad y cerdyn.”

I ofyn am becyn cynllun y ‘Triongl Melyn’, ffoniwch 01597 826979 neu anfonwch e-bost road.safety@powys.gov.uk

I gael rhagor o wybodaeth ar bob cynllun diogelwch ar y ffordd, ewch i www.facebook.com/RoadSafetyPowys


Gyrwyr beiciau modur yn ffocws ymgyrch diogelwch ar y ffyrdd dros y Pasg
28/3/16

beiciau modurMae ymgyrch a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy'n anelu at leihau nifer y marwolaethau ac anafiadau difrifol sy'n gysylltiedig â beiciau modur ar ffyrdd yng Nghymru dros wyl banc y Pasg yn mynd rhagddi heddiw, Dydd Llun 28 Mawrth 2016

Fel rhan o ymgyrch Crafanc y Ddraig, bydd heddweision ffyrdd pedwar heddlu Cymru yn ymuno â GoSafe, Partneriaeth Camerâu Diogelwch Cymru, i fynd i'r afael â defnyddio'r ffyrdd mewn ffordd wrthgymdeithasol, yn enwedig gyrru'n wrthgymdeithasol, a lleihau nifer y damweiniau ar ddydd Llun Gwyl y Banc.

Bydd cymysgedd o gerbydau heddlu a GoSafe cudd ac amlwg yn cael eu rhoi ar hyd safleoedd allweddol yng Nghymru gan ddefnyddio amrywiaeth o dactegau gan gynnwys ymgysylltu, addysg a gorfodi i helpu i leihau damweiniau ar y ffordd a mynd i'r afael â gyrru'n beryglus a gyrru'n wrthgymdeithasol.

Ariennir yr ymgyrch gan Lywodraeth Cymru fel rhan o'i Hadolygiad o Ddiogelwch Cefnffyrdd. Mae'n canolbwyntio ar ddiogelwch gyrwyr beiciau modur, un o'r grwpiau sy'n wynebu'r risg uchaf o gael damwain yn ôl y Fframwaith Diogelwch ar y Ffyrdd ar gyfer Cymru.

Cyflwynodd yr Adolygiad argymhellion ar gyfer gwella diogelwch a lleihau nifer y damweiniau'n sylweddol ar ffyrdd yng Nghymru. Nododd 280 o rannau o gefnffyrdd lle y byddai mesurau pellach yn cael eu cyflwyno. Daeth y mesurau hyn o dan dri chategori, gyda phob lleoliad yn cael ei neilltuo ar gyfer naill ai newidiadau i'r terfyn cyflymder a/neu fesurau peirianyddol, gwelliannau diogelwch fel rhan o raglenni gwaith sy'n bodoli eisoes, neu gamau gorfodi a rhaglenni addysgol i'w cyflwyno mewn ymgynghoriad â'r heddlu - gydag ymgyrch Crafanc y Ddraig yn dod o dan y categori olaf.

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth Edwina Hart:

“Mae damweiniau ffordd yn digwydd pob dydd a gall y canlyniadau fod yn drasig iawn. Eto i gyd, mae modd osgoi bron pob un ohonynt.”

“Er bod ffyrdd Cymru ymysg y rhai mwyaf diogel yn y byd ac y gallwn ymfalchïo yn hynny, mae cryn le i wella o hyd ond mae gan bawb gyfrifoldeb am wella diogelwch a gall pawb chwarae eu rhan. 

“Rydym yn awyddus i wella diogelwch a lleihau nifer y damweiniau ffordd, ac yn arbennig y rhai sy’n arwain at anafiadau difrifol ac angheuol. Dyma nod yr ymgyrch hwn a bydd yn ei gyflawni drwy gymysgedd o addysg a chamau gorfodi.”

Dywedodd yr Uwcharolygydd Rob Kirman, sy’n gyfrifol am y Gwasanaethau Cefnogi Gweithredol sy’n cynnwys yr Uned Plismona Ffyrdd:

“Does neb yn croesawu her i’w sgiliau, ond mae rhai beicwyr yn orhyderus ynghylch eu gallu ar eu beic, gan feddwl ‘ni fydd unrhyw beth yn digwydd i mi.’ Rydym wedi gweld hyn sawl tro, ac yn arbennig ar droeon ac wrth oddiweddyd.

“Mae lleihau anafiadau yn sgil damweiniau ffyrdd ymysg rhai o’n prif flaenoriaethau ac mae Ymgyrch Craig y Ddraig yn un o nifer o ymgyrchoedd a mentrau yr ydym yn eu cynnal gydol y flwyddyn, gan dargedu defnyddwyr ffordd uchel eu risg. Nid yw’n golygu tramgwyddo’r gymuned beiciau modur – y nod yw addysgu a chyflwyno camau gorfodi. Byddwn yn parhau i dargedu, gan geisio erlyn, pawb sy’n parhau i yrru car neu feic modur yn beryglus, yn rhy gyflym, gan oddiweddyd ar linellau gwyn di-dor neu gyflawni unrhyw droseddau traffig ffordd eraill. Cofiwch y rhybudd hwn.”


£29m ar gyfer cynlluniau teithio i hybu'r economi, diogelwch ar y ffyrdd a theithio llesol
23/3/16

Logo Mae'r Gweinidog dros Drafnidiaeth, Edwina Hart, wedi cyhoeddi cyllid o bron £29m ar gyfer cynlluniau teithio ledled Cymru er mwyn gwella diogelwch, creu twf economaidd, a hyrwyddo teithio llesol.Dydd Mercher 23 Mawrth 2016

Cafodd y cyhoeddiad ei wneud yn ystod ymweliad gan y Gweinidog i safle adeiladu rhan olaf Ffordd Ddosbarthu'r Morfa, sy'n ffordd newydd, yn Abertawe. Bydd y cynllun gwerth £5.6m yn cael grant o £1.15m o'r Gronfa Drafnidiaeth Leol yn 2016/17. Bydd y ffordd newydd yn gwella mynediad i swyddi a gwasanaethau, yn agor yr ardal ar gyfer mwy o ddatblygu economaidd, ac yn lleihau tagfeydd a phroblemau ansawdd aer ar yr A4067, Ffordd Castell-nedd. Bydd cysylltiadau cerdded a beicio newydd hefyd yn cael eu hadeiladu ochr yn ochr â'r ffordd. 

Meddai Mrs Hart:

“Mae'n bleser gennyf gyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru yn ariannu'r gwaith o gwblhau'r ffordd newydd bwysig hon. Trwy wella mynediad i swyddi a gwasanaethau, creu twf economaidd, lleihau tagfeydd a chefnogi teithio llesol, bydd hon yn esiampl ardderchog o'r math o gynlluniau y byddwn yn eu hariannu gyda gwerth £17.6m o grantiau'r Gronfa Drafnidiaeth Leol yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf. Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i ariannu 38 o brosiectau ffyrdd, cludiant cyhoeddus a theithio llesol gwahanol, ar hyd a lled Cymru.

"Ar ben hyn, rwyf heddiw yn cyhoeddi bron £11m i ariannu mwy na 70 o gynlluniau i wella diogelwch ar y ffyrdd ac i greu llwybrau cerdded a beicio diogel mewn cymunedau ledled Cymru."

Dywedodd Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe:

"Mae Cynllun Ddosbarthu'r Morfa yn ffurfio rhan fawr o'n cynlluniau i adfywio coridor Afon Tawe.

“Bydd cwblhau'r cynllun flwyddyn yn gynt na'r disgwyl yn ein cynorthwyo i ddatgloi datblygiad pellach yn yr ardal, ac yn ei gwneud yn fwy hygyrch i'r cyhoedd. Bydd hefyd o gymorth i wyro peth o'r drafnidiaeth oddi ar Ffordd Castell-nedd yn yr Hafod.

"Mae'r cyllid grant sydd wedi'i ddyfarnu i ni ar gyfer cynlluniau lleol eraill yn golygu y gallwn hefyd ddarparu ffyrdd a llwybrau cerdded mwy diogel ar gyfer nifer o'n preswylwyr yn Abertawe." 

Mae buddsoddiadau mawr eraill yn cynnwys:

 • £1.498m ar gyfer ffordd gyswllt yr A48-A473 i wella mynediad i Ystad Ddiwydiannol Waterton ym Mhen-y-bont ar Ogwr
 • £1.12m ar gyfer y ganolfan drafnidiaeth integredig ym Mhort Talbot ger Gorsaf Reilffordd Parcffordd
 • £1.75m tuag at adeiladu Cam 1 a Cham 2 Ffordd Gyswllt Llangefni, a datblygu cynllun ar gyfer Cam 3.

Mae'r grantiau wedi'u dyrannu trwy bedair cronfa wahanol. Gall awdurdodau lleol wneud cais am arian o'r cronfeydd hyn i gefnogi eu prosiectau.

Bydd cyfanswm o 38 o gynlluniau ledled 22 awdurdod lleol, ynghyd â datblygu mapiau teithio llesol, yn cael eu hariannu gan £17.6m o'r Gronfa Drafnidiaeth Leol.

Mae cyfanswm o bron £5.02m wedi'i neilltuo ar gyfer 30 cynllun ledled 20 awdurdod lleol trwy'r gronfa Llwybrau Diogel mewn Cymunedau ar gyfer llwybrau cerdded a beicio.

Bydd bron £3.94miliwn yn cael ei ddosbarthu mewn grantiau o'r Gronfa Cyfalaf Diogelwch ar y Ffyrdd i ariannu 43 o gynlluniau ledled 17 o awdurdodau lleol.

Mae pob un o'r 22 o awdurdodau lleol yng Nghymru yn cael cyfran o £1,936,741 o'r Gronfa Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd ar gyfer rhaglenni hyfforddiant diogelwch ar y ffyrdd, er enghraifft Kerbcraft, Pass Plus Cymru, y Safon Genedlaethol ar gyfer Hyfforddiant Beicio, a hyfforddiant i feicwyr modur.

Mae'r Gweinidog Trafnidiaeth, Edwina Hart, hefyd wedi cyhoeddi £210,000 o gyllid er mwyn sefydlu Comisiynydd Traffig Annibynnol i Gymru. Mae Llywodraeth Cymru yn rhan o drafodaethau â Llywodraeth y DU ar hyn o bryd i greu'r swydd a byddai'r cyllid hwn yn caniatáu i'r broses fynd yn ei blaen pe baent yn dod i gytundeb.

Mae'r cyllid yn cynnwys £150,000 i sefydlu Comisiynydd newydd llawn-amser a fydd yn cael ei gefnogi gan dri aelod o staff llawn-amser, dwyieithog yng Nghymru, a £60,000 yn rhagor ar gyfer costau untro mewn perthynas â'r broses recriwtio a sefydlu swyddfa.

Meddai Mrs Hart:

"Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sefydlu Comisiynydd Traffig Annibynnol i Gymru ac rwy'n falch y gallwn bellach gadarnhau bod y cyllid ar gael ar gyfer y swydd hon.  Byddwn yn parhau i weithio gyda Llywodraeth y DU ynghylch datganoli'r swydd gyda'r nod o ddechrau'r broses recriwtio cyn diwedd y flwyddyn ariannol nesaf."

Mae Cymru ar hyn o bryd yn dod o dan ofal Comisiynydd Traffig Cymru a Gorllewin Canolbarth Lloegr yn yr Adran Drafnidiaeth. Mae cyfrifoldebau'r comisiynydd yn cynnwys trwyddedu gweithredwyr Cerbydau Nwyddau Trwm a bysiau a choetsys a elwir yn Gerbydau Gwasanaeth Cyhoeddus; cofrestru gwasanaethau bws lleol a chaniatáu trwyddedau galwedigaethol, a chymryd camau yn erbyn gyrwyr Cerbydau Nwyddau Trwm a Cherbydau Gwasanaeth Cyhoeddus.

 

Heddlu’n annog gyrwyr sy’n dysgu i sicrhau bod eu tiwtoriaid â’r cymwysterau cywir
24/3/16

Cynhaliwyd ymgyrch er mwyn gwirio ysgolion gyrru, ar y cyd rhwng Heddlu Gogledd Cymru a’r DVSA Driving School Car(Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau), yn ardal Bangor ddoe (dydd Mercher, Mawrth 23ain).

Yn ystod gwiriadau ochr y ffordd, cafodd cerbydau gyda phlatiau ‘L’ neu ‘D’ a cherbydau ysgolion gyrru eu stopio er mwyn gwirio cymwysterau’r tiwtoriaid gyrru.

Cafodd un dyn ei arestio ar amheuaeth o dwyll ac am gymryd tâl am weithio fel tiwtor heb fod ganddo’r cymwysterau cywir na chaniatâd gan y DVSA. Mae eisoes wedi derbyn rhybudd.

Meddai Gareth Edwards, sy’n ymchwilio ar ran y DVSA: “Rydym yn falch o fod yn cydweithio â Heddlu Gogledd Cymru. Mae’r DVSA yn annog pawb sy’n dysgu gyrru i sicrhau bod gan y tiwtor y cymwysterau cywir i ddysgu drwy sicrhau bod bathodyn DVSA yn cael ei arddangos ar y cerbyd. Gall dysgwyr hefyd edrych ar y gwasanaeth ‘Dod o hyd i Diwtor Gyrru’ sydd ar gael ar wefan GOV.UK er mwyn gweld manylion yr ysgolion gyrru lleol, sydd wedi eu cymeradwyo gan y DVSA.

“Mae pob tiwtor sydd wedi’i gymeradwyo yn cael ei asesu’n rheolaidd er mwyn gweld a yw’n addas i ddysgu pobl i yrru. Maent wedi cael gwiriad CRB hefyd.

“Mae dysgu rhywun i yrru heb y cymwysterau yn rhywbeth anghyffredin ond os yw’n digwydd, gall fod yn ddifrifol iawn. Rydym yn ymchwilio i bob achos sy’n cael ei riportio i ni ac rydym yn cydweithio â’r heddlu er mwyn rhoi troseddwyr o flaen eu gwell.”

Mae mwy na 41,500 o diwtoriaid gyrru a thiwtoriaid dan hyfforddiant yn gweithio drwy Loegr, yr Alban a Chymru (ffigyrau 2014-15), ac mae’n rhaid i bob tiwtor ddangos bathodyn yn cynnwys llun, cyfeirnod unigryw a dyddiad dod i ben ar ffenestr y cerbyd.

Mae bathodyn gwyrdd yn dangos bod y tiwtor â’r cymwysterau llawn ac yn cael gwiriadau rheolaidd gan y DVSA. Mae bathodyn pinc  yn nodi rhywun dan hyfforddiant ond sydd â’r gallu i ddysgu am chwe mis wrth gael profiad.

Fe ddylai pobl sy’n dysgu gyrru wirio cymwysterau eu tiwtor cyn mentro i mewn i’r car.

Meddai’r Rhingyll Raymond Williams o Uned Plismona’r Ffyrdd: “Mae’r heddlu hefyd yn poeni am diwtoriaid anghyfreithlon sydd heb gael gwiriad CRB, rhywbeth sydd ei angen ar bawb sy’n gwneud y swydd.

“Fel Heddlu, rydym yn dweud wrth bobl am wirio tacsis yn rheolaidd a sicrhau eu bod yn defnyddio rhai sydd wedi’u cofrestru’n gywir. Yna, gall teithwyr fod yn hyderus bod yr unigolyn sy’n gyrru’r cerbyd wedi cael eu gwirio yn y modd cywir. 

“Mae’r un peth yn wir am bobl sy’n dysgu gyrru. Mae pobl yn mentro i mewn i gerbyd rhywun diarth nad ydynt yn eu hadnabod.”

Os ydych chi’n nabod rhywun yr ydych yn eu hamau o fod yn dysgu pobl i yrru yn anghyfreithlon, cysylltwch â Thîm Twyll y DVSA ar 0191 201 8120 neu drwy e-bost ar: f raudandintegrity@dsa.gsi.gov.uk


Y gwanwyn ar y ffordd – Taith Gynta’r Flwyddyn?
21/3/16

Wrth i’r gwanwyn gyrraedd ac i ni newid i Amser Haf Prydain ar Sul y Pasg, mae’r cynnydd yn hyd golau dydd yn arwydd bod y tymor beicio modur ar fin cychwyn.

motorcyclingOherwydd sialens unigryw ffyrdd Cymru a’i golygfeydd godidog, mae’n wlad sy’n atyniad rhyfeddol i feicwyr modur. Ac er bod y mwyafrif llethol o feicwyr modur yn gyrru’n rhagorol, dewis lleiafrif bach ohonyn nhw yw defnyddio’r ffyrdd yn faes rasio. Byddan nhw’n creu perygl iddyn nhw’u hunain ac i ddefnyddwyr eraill y ffordd ac yn mentro cael eu hanafu’n ddifrifol neu hyd yn oed eu lladd. Dros y misoedd nesaf, bydd heddluoedd Cymru’n targedu’r unigolion hynny ac yn cyfleu’r neges glir na chaiff gyrru gwael ac anghymdeithasol mo’i oddef.

Er bod ffyrdd Cymru ymhlith y rhai mwyaf diogel yn y byd, mae partneriaid Diogelwch Ffyrdd Cymru’n dal i geisio sicrhau gwelliannau, a blaenoriaeth gyson yw cwtogi ar nifer y beicwyr modur sy’n cael eu hanafu neu eu lladd. Meddai Susan Storch, Cadeirydd Diogelwch Ffyrdd Cymru “Sgìl gydol oes yw beicio modur a byddwn ni’n annog beicwyr modur i wella’u sgiliau a mynd ar un o’r gyfres o gyrsiau sydd ar gael ledled Prydain ar hyn o bryd. Yng Nghymru, caiff llawer o’r cyrsiau cydnabyddedig eu cefnogi ag arian Llywodraeth Cymru. Gall hyd yn oed y beiciwr modur mwyaf profiadol elwa o gael asesiad o’i (g)allu i yrru. Gobeithio y bydd hynny’n cynyddu rhagor eto ar ei (g)wybodaeth a’i (h)ymwybyddiaeth o beryglon ac yn ei (g)wneud yn feiciwr modur gwell a mwy diogel”.

Dyma’r tro cyntaf mewn sawl mis, efallai, i lawer o feiciau modur fentro allan o’r garej. Yr allwedd i’ch diogelwch yw paratoi cyn pob taith. Edrychwch yn fanwl ar eich gwisg a’ch beic modur i sicrhau bod popeth yn gweithio’n iawn, a rhowch sylw arbennig i gyflwr eich teiars, eich breciau a’ch goleuadau – gallai hynny arbed eich bywyd. Lawn cyn bwysiced yw sicrhau ei bod chi wedi’ch paratoi’n dda; peidiwch byth â mynd allan ar eich beic modur os ydych chi’n grac neu’n flinedig neu os yw diod neu gyffuriau’n amharu arnoch chi.

Mae cyfrifoldeb ar yrwyr i edrych am feicwyr modur, yn enwedig wrth dynnu allan o gyffyrdd, newid lôn neu agor eu drysau – efallai fod beiciwr modur yn y man y bwriadwch chi symud iddo ac fe all na fydd mor hawdd ei (g)weld â cherbydau mwy o faint. Cofiwch wirio’ch man dall ac edrychwch ddwywaith am feiciau.

Am fod Cymru’n wlad wych i deithio ynddi ar feic modur, bydd miloedd o bobl yn mentro i’w ffyrdd hi bob blwyddyn. Bydd croeso mawr i yrwyr diogel a chyfrifol – ond yn fwy na dim fe hoffen ni i chi gyrraedd adre’n ddiogel.

I gael gwybod rhagor am y cyrsiau sydd ar gael yn eich ardal chi, cysylltwch â’ch Swyddog Diogelwch ar y Ffyrdd lleol – cewch y manylion amdano/amdani yn www.roadsafetywales.org.uk/cymraeg/contacts/index/htms


Gwisgwch Wregys - Ac Arbedwch Fywyd
7/3/16

Mae’r heddlu ar draws Cymru wedi gwneud adduned i daclo modurwyr a theithwyr sydd ddim yn gwisgo gwregys diogelwch fel rhan o Ymgyrch Gwregysau Cymru Gyfan sy’n cychwyn heddiw (dydd Llun, Mawrth 7fed).

Gwisgwch WregysMae swyddogion yn lledaenu’r neges y gall ‘gwisgo gwregys arbed bywyd’ ac fe fyddant yn cadw llygad ar y ffyrdd am y rhai sy’n anwybyddu’r gyfraith.

Mae wythnos gyntaf yr ymgyrch yn cyd-fynd ag ymgyrch debyg sy’n cael ei chynnal ar draws Ewrop gan TISPOL, y rhwydwaith plismona’r ffyrdd Ewropeaidd.

Meddai Alun Davies, Arolygydd dros dro Uned Plismona’r Ffyrdd: “Bydd modurwyr a’r rhai sy’n teithio gyda nhw sydd ddim yn gwisgo gwregys yn cael eu targedu yn ystod yr ymgyrch bythefnos o hyd.

“Mae rhai yn dal i beidio gwisgo gwregys diogelwch ar ffyrdd Gogledd Cymru ac mae’n siomedig gweld bod pobl yn parhau i ddewis peryglu eu bywyd eu hunan a bywydau pobl eraill.

“Mae peidio gwisgo gwregys diogelwch hefyd yn un o’r  5 Trosedd Angheuol ac mae gennym strategaeth lem i ran gorfodi’r gyfraith mewn perthynas â’r troseddau hyn. Rydym wedi ymrwymo i helpu i leihau’r nifer o bobl sy’n cael eu hanafu ar y ffyrdd drwy dargedu pobl a lleoliadau risg uchel ar yr un pryd â gorfodi’r gyfraith o ran y 5 Trosedd Angheuol.

“Mae’r risg y byddwch yn cael eich anafu’n ddifrifol neu’ch lladd yn cynyddu os byddwch yn penderfynu cyflawni un o’r 5 Angheuol ac rwyf eisiau i bobl fod yn ymwybodol o effeithiau trychinebus hyn a gwneud y penderfyniad  i beidio â chymryd unrhyw risg.” 

Yn ystod ymgyrch 2015 cafodd 1,257 o bobl ar draws Cymru eu stopio gan yr heddlu am beidio a gwisgo gwregys. Roedd 140 yng Ngogledd Cymru, 360 yn ardal Heddlu De Cymru, 41 yng Ngwent a 724 yn ardal Heddlu Dyfed Powys.

Gellir rhoi dirwy o hyd at £100 i yrwyr a theithwyr am beidio gwisgo gwregys diogelwch. Cyfrifoldeb y gyrrwr yw unrhyw blentyn dan 14 oed sydd ddim yn gwisgo gwregys a gellir dirwyo’r gyrrwr.

Meddai Susan Storch, Cadeirydd Diogelwch Ffyrdd Cymru: “Mae gwisgo gwregys diogelwch a defnyddio’r gwregysau priodol ar gyfer plant yn rhan allweddol o ddiogelwch ar y ffyrdd. Mae unrhyw un sy’n anwybyddu’r gyfraith yn cymryd risg enfawr ac o bosib, risg angheuol. Mae partneriaid yn Diogelwch Ffyrdd Cymru yn parhau i addysgu ac annog y cyhoedd i wrando ac rydym yn cefnogi’r heddlu gyda’r ymgyrch holl bwysig hon.”

Fe ychwanegodd Arolygydd Davies: “Cyfrifoldeb y gyrrwr yw sicrhau fod pawb sy’n cael eu cario yn y cerbyd yn gwisgo gwregys felly plîs sicrhewch fod pawb yn ddiogel.

“Mae yna dystiolaeth i brofi bod pobl yn llai tebygol o wisgo gwregysau diogelwch pan fydd y daith yn un fer neu’n gyfarwydd - mae hyn yn eu rhoi mewn perygl difrifol o ddioddef anaf mewn gwrthdrawiad. 

“Ein nod yw arbed bywydau ac atal teuluoedd rhag gorfod delio â chanlyniad gwrthdrawiad lle nad oedd rhywun yn gwisgo gwregys.”


Y Newyddion Diweddaraf

Logo£450,000 ar gyfer prosiectau blaengar i leihau nifer y beicwyr modur sy'n cael eu hanafu
29/2/16

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Edwina Hart, wedi cyhoeddi y bydd dau brosiect sy'n ceisio gwella diogelwch ar y ffyrdd a lleihau nifer y beicwyr modur sy'n cael eu hanafu yn rhannu gwerth hyd at £450,000 o gyllid ymchwil gan Lywodraeth Cymru. Bydd y cyllid hwn yn eu galluogi i ddatblygu eu gwaith ymhellach.Dydd Mercher 24 Chwefror 2016.

Cyhoeddodd y Gweinidog ym mis Gorffennaf y llynedd enwau'r pedwar prosiect llwyddiannus o dan gam cyntaf  Menter Ymchwil Busnesau Bach Llywodraeth Cymru. Roedd gofyn i'r cwmnïau bennu dulliau blaengar o leihau nifer y beicwyr modur sy'n cael eu hanafu yng Nghymru - sef targed uchel ei flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru er mwyn gwella diogelwch ar y ffyrdd.

Defnyddiodd y cwmnïau y cyllid ar gyfer cynnal astudiaethau dichonoldeb fel rhan o gam cyntaf yr her. Gwahoddwyd y pedwar prosiect i gyflwyno cais am gyllid ar gyfer ail gam y fenter. Yn ystod y cam hwn caiff y gwaith ei ddatblygu ymhellach a chaiff dulliau marchnata posibl eu hystyried.

Ymhlith y prosiectau llwyddiannus mae:

 • Leinin arbenigol ar gyfer helmedau gan Armourgel Ltd, a fydd yn cynnwys deunydd Armourgel mewn helmedau beicwyr modur. Y nod yw amddiffyn beicwyr modur rhag anafiadau i'r ymennydd sy'n gwaethygu;
 • System gan Fusion Processing Ltd ar gyfer hysbysu gyrwyr ynghylch cyffyrdd. Bydd y system yn defnyddio cyfuniad o radar a chamerâu er mwyn tynnu sylw gyrwyr at y ffaith bod beiciwr modur yn agosáu.

Wrth gyhoeddi manylion y prosiectau llwyddiannus, dywedodd Mrs Hart:

"Mae ffyrdd Cymru ymysg y ffyrdd mwyaf diogel yn y byd ond rydym yn parhau'n awyddus i'w gwella. Mae lleihau nifer y beicwyr modur sy'n cael eu hanafu'n flaenoriaeth bwysig i ni.

“Nod y prosiectau hyn yw ystyried dulliau blaengar o ddiogelu beicwyr modur a lleihau nifer y damweiniau sy'n digwydd. Roedd canlyniadau'r ddau gynllun yn y cam asesu dichonoldeb yn gadarnhaol iawn ac rwy'n falch iawn ein bod yn gallu eu cefnogi i ddatblygu eu gwaith ymhellach." 

Cafodd y prosiectau eu dewis o blith deugain a saith a oedd wedi'u cyflwyno mewn ymateb i her gan y Gweinidog i gwmnïau eraill, cyrff cyhoeddus eraill a'r sector gwirfoddol y llynedd. Roedd y Gweinidog yn awyddus i dderbyn syniadau creadigol ar gyfer gwella diogelwch ar y ffyrdd i feicwyr modur.


Gyrru Am Oes
29/02/16

Fe all modurwyr profiadol 65 oed a hyn loywi eu sgiliau gyrru am ddim ar gwrs gloywi undydd.

drive for lifeMae'r cwrs Gyrru am Oes, sy'n cael ei redeg gan Gyngor Sir Penfro, yn cael ei gynnal unwaith y mis yng Ngorsaf Dân Hwlffordd a'i fwriad yw rhoi'r diweddaraf ar bob agwedd ar yrru'n ddiogel at ei gilydd i yrwyr profiadol sy'n moduro'n rheolaidd.

Caiff y diwrnod ei rannu'n ddwy ran, y rhan gyntaf yn sesiwn ystafell ddosbarth seiliedig ar theori a'r ail ran yn sesiwn ymarferol gyda hyfforddwr gyrru cymeradwy.

Mae'r sesiwn theori'n cwmpasu pynciau fel:

 • Rheolau'r Ffordd Fawr
 • Gyrru ar draffordd
 • Mannau peryglus (cyffyrdd a chylchfannau)
 • Iechyd a materion symudedd
 • Gyrru tymhorol
 • Arwyddion ffordd
 • Gyrru amddiffynnol / ymwybyddiaeth o berygl
 • Hysbysrwydd DVLA a Thrwyddedau Gyrru

Yn y sesiwn ymarferol bydd unigolion yn rhannu cerbyd yr hyfforddwyr gydag ymgeisydd arall ac yn cwmpasu agweddau ar yrru y maent eisiau eu gloywi, fel parcio cyfochrog neu gylchfannau a thechnegau cyffredinol gyrru'n ddiogelach.

Yna caiff mynychwyr wahoddiad i gloriannu'r cwrs trwy holiadur, 6 i 12 mis yn ddiweddarach. Caiff y rhai sy'n gwneud hynny gynnig mewn raffl.

Miss Dorothy Hill o Aberdaugleddau oedd yr enillydd diweddaraf ac mae'n credu'n bod dilyn y cwrs wedi gwneud rhyfeddodau i'w gyrru.

"Roedd y cwrs gloywi'n bleserus a buddiol iawn; mae'n bendant wedi rhoi hwb i'm hyder ac rwy'n sylwi mwy. Rwy'n fwy cysurus o gwmpas cylchfannau o ganlyniad."

Mae'r Cynghorydd Rob Lewis, llefarydd y Cabinet dros Gludiant a Digwyddiadau o Bwys, yn credu y gall holl yrwyr profiadol elwa ar y gloywi.

"Gogoniant y Cwrs Gyrru am Oes yw nad yw pobl yn cael eu hasesu ar sut maent yn gyrru; mae yno i roi hwb i'w hyder a chynnig cyngor ar ba agwedd bynnag ar yrru yr hoffent. Byddwn yn ei argymell i holl yrwyr dros 65 oed."

I gael rhagor o wybodaeth am y cwrs neu i gadw lle, cysylltwch â'r Tîm Diogelwch ar y Ffyrdd ar 01437 775144


Syrpreis O £250 I Yrrwr Ifanc
17/02/16

Mae gyrrwr ifanc o Gwm Gwendraeth wedi gwella ei sgiliau gyrru ac wedi bod yn ddigon lwcus i ennill gwobr o £250.

Pass Plus CymruGwnaeth Josh, sy'n 17 oed ac o Ben-y-groes, gwblhau cwrs Pass Plus Cymru yn ddiweddar.

Mae'r cynllun yn helpu pobl ifanc rhwng 17 a 25 oed, sydd wedi pasio'u prawf gyrru yn ddiweddar, i wella'u sgiliau ac i gael profiad ychwanegol.

Mae'r cynllun fel arfer yn costio tua £160 ond mae ar gael ar hyn o bryd am bris gostyngol o £20.  Bydd uned diogelwch ffyrdd y Cyngor yn talu'r gweddill, diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru.

Yn ogystal â gwella ei hyder wrth yrru, Josh oedd enillydd raffl fawr a gynhelir bob tri mis gan Pass Plus Cymru.

Cafodd y siec o £250 gan Ddiogelwch Ffyrdd Cymru ei chyflwyno i Josh gan y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Drafnidiaeth.

Dywedodd Josh y byddai'n rhoi'r arian tuag at brynu car.

Wrth siarad am y cwrs, dywedodd:  “Roedd y cynllun o fudd mawr i mi, yn enwedig y profiad o yrru ar y draffordd a gyrru gyda'r nos. Roedd y wybodaeth am bellteroedd brecio yn ddefnyddiol tu hwnt hefyd."

Dywedodd y Cynghorydd Evans: “Mae hwn yn gynllun gwych sy'n helpu pobl ifanc i ennill profiad ychwanegol gwerthfawr a sgiliau gyrru cadarnhaol a fyddai fel arall yn cymryd llawer o amser i'w cael. Da iawn Josh am gymryd rhan yn y cynllun ac am ennill y raffl fawr."


Canlyniadau Ymgyrch Atal Yfed a Cymryd Cyffuriau a Gyrru'r Nadolig
28/01/16
Heddlu Gwent
O dan arweiniad Heddlu Gwent, cafodd 22,811 o yrwyr ar draws Cymru brofion anadl rhwng Rhagfyr y 1af 2015 ac Ionawr y 1af 2016.

Cynhaliodd Heddlu Gwent 1,130 o brofion anadl gyda 47 yn bositif, wedi methu neu wedi gwrthod, Heddlu’r De 4,409 a 205 wedi’u harestio a Heddlu Dyfed Powys 8,378 gyda 164 wedi’i arestio.Ymgyrch y tu allan i Ysgol yn Sir Gâr yn Dal Goryrwyr
25/1/16

Carms RPU Cynhaliwyd yr ymgyrch gan y Bartneriaeth Diogelwch y Ffyrdd y tu allan i Ysgol Llechyfedach, Tymbl Uchaf, o 11 i 15 Ionawr. Cafodd yr ymgyrch ei chynnal gan Uned Plismona’r Ffyrdd Sir Gaerfyrddin, Partneriaeth Camerâu Diogelwch GanBwyll a Thîm Plismona Bro Cross Hands, a dreuliodd wythnos y tu allan i’r ysgol ar amserau allweddol. Darparodd swyddogion bresenoldeb amlwg y tu allan i’r ysgol, gan gynnal mesurau ataliol ynghyd â gorfodi ac addysgu modurwyr.

Dywedodd Ian Price, Rhingyll Plismona’r Ffyrdd Sir Gaerfyrddin, “Roedd hon yn ymgyrch llwyddiannus a oedd yn canolbwyntio ar leihau anafiadau. Ymdriniwyd â materion diogelwch y ffyrdd yn gadarnhaol gan roi hyder i’r gymuned a rhieni bod plant ysgol yr ardal yn medru cerdded i’r ysgol ac yn ôl yn fwy diogel o wybod bod camau gweithredu cadarnhaol wedi’u cymryd i addysgu modurwyr. Bwriedir cynnal ymgyrchoedd tebyg yn Sir Gaerfyrddin dros yr wythnosau nesaf.”

Cynhaliwyd y gweithgaredd yn dilyn pryderon cymunedol ynghylch canlyniadau arolwg diweddar a gynhaliwyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin, a oedd yn dangos bod modurwyr yn anwybyddu’r cyfyngiad cyflymder o 20mya. Cafwyd bod oddeutu 85% o fodurwyr yn gyrru’n gynt na 30mya. Cofnodwyd y cyflymderau hyn yn ystod oriau brig ar ddechrau ac ar ddiwedd y diwrnod ysgol.

Ddydd Mercher, cafodd yr heddlu gwmni Partneriaeth Camerâu Diogelwch GanBwyll, Tîm Diogelwch y Ffyrdd Sir Gaerfyrddin a Thîm Diogelwch y Ffyrdd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, yn ogystal â phlant Ysgol Llechyfedach, i gynnal ymgyrch ar gyfer codi ymwybyddiaeth ynghylch parthau 20mya y tu allan i ysgolion.

Canlyniadau’r Ymgyrch:

 • Riportiwyd 46 modurwr am oryrru.
 • Rhoddwyd rhybudd cofnodedig i 8 modurwr am oryrru.
 • Rhoddwyd dewis i 34 modurwr ymgysylltu â’r plant ysgol yn ystod yr ymgyrch. Roedd hyn yn ddewis arall yn lle cael eu riportio am y drosedd.
 • Nid oedd 4 modurwr yn gwisgo gwregys diogelwch.
 • Cynghorwyd 5 modurwr ynghylch gosod dyfeisiau data symudol wrth ffenestri blaen cerbydau am eu bod nhw’n effeithio ar welededd.
 • Ymdriniwyd yn gadarnhaol ag 8 modurwr am beidio â chlirio iâ o’u ffenestri blaen.

Segway a Byrddau Hofran: Y Gyfraith
22/1/16

Mae cludwyr personol, megis Cludydd Personol Segway, yn rhedeg ar drydan ac yn cludo teithiwr sy’n sefyll ar blatfform a yrrir gan ddwy olwyn neu fwy. Gallant deithio ar gyflymder o hyd at 12 mya.

O dan ddeddfwriaeth bresennol, mae’r Adran Drafnidiaeth yn ystyried bod Cludwyr Personol Segway yn gerbydau modur, sy’n ddarostyngedig i gyfreithiau traffig ar y ffyrdd. Segway yw bwrdd hofran yn y bôn heb golofn a handlenni yn ei ganol.

Am eu bod yn cael eu hystyried yn gerbydau modur, bydd yn rhaid i’r sawl sy’n eu defnyddio gydymffurfio â’r Gyfraith Traffig ar y Ffyrdd.


Adobe PDF documentSegway a Byrddau Hofran: Y Gyfraith

Adobe PDF document Segways and Hoverboards: The Law


Paratoi ar gyfer Gyrru adeg y Gaeaf -Gyrru adeg Glaw Trwm
6/1/16

Logo Heddlu Dyfed PowysMae’r Arolygydd Gary Jones yn parhau â’i gyngor ar gyfer gyrru adeg y gaeaf. Mae pawb ohonom wedi profi glaw trwm dros yr wythnosau diwethaf, a disgwylir i hyn barhau ar gyfer gweddill yr wythnos hon. Os gwelwch chi’n dda, darllenwch y cyngor isod.

Gall gyrru adeg glaw trwm fod yn beryglus.

Cyn cychwyn:

 • Ystyriwch pa un ai a yw’ch taith yn hanfodol. Os na, a fyddai modd gwneud eich taith ar ôl i’r glaw ostegu?
 • Cynlluniwch eich taith ymlaen llaw, gan gymryd gofal i osgoi ardaloedd sy’n agored i lifogydd, a gadewch amser ychwanegol i ganiatáu ar gyfer cyflymderau arafach a thagfeydd posibl.
 • Gadewch i berthnasau a ffrindiau wybod eich llwybr arfaethedig a’r amser rydych chi’n disgwyl cyrraedd. Lle bo’n bosibl, teithiwch gydag eraill.
 • Gwnewch yn siwr bod llafnau sychwyr eich sgrin wynt yn llwyr weithredol. Os nad yw’r llafnau cefn a blaen yn cyrraedd y safon, newidiwch nhw.
 • Sicrhewch eich bod chi’n llenwi’ch tanc. Mae defnyddio’ch goleuadau a’ch gwresogydd a chael eich dal mewn traffig yn defnyddio mwy o danwydd na gyrru o dan amodau arferol.
 • Cariwch ffôn symudol rhag ofn y byddwch chi’n dod ar draws unrhyw anawsterau yn ystod eich taith.

Ar y ffordd:

 • Defnyddiwch oleuadau wedi’u gostwng fel bod gyrwyr eraill yn medru’ch gweld yn haws.
 • Peidiwch â defnyddio’ch goleuadau niwl cefn. Maen nhw’n medru cuddio goleuadau’ch breciau a dallu gyrwyr y tu ôl i chi.
 • Arafwch a chynyddwch y pellter rhyngoch chi a’r cerbyd o’ch blaen er mwyn cyfrif am bellteroedd stopio uwch – bydd angen DWYWAITH y pellter brecio arferol arnoch.
 • Cadwch lygad allan am gerbydau sy’n teithio’n gyflym yn creu llwch dwr sy’n lleihau gwelededd.
 • Gwrandewch ar fwletinau newyddion lleol er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch ffyrdd ar gau, llifogydd a rhagolygon.
 • Os ydych chi’n torri i lawr yn y glaw trwm, cadwch y boned ar gau tra byddwch chi’n disgwyl am help er mwyn atal y system drydanol rhag gwlychu.
 • Gall gyrru’n rhy gyflym trwy ferddwr arwain at deiars yn colli cysylltiad â’r ffordd. Os yw’ch llywio’n teimlo’n ysgafn yn sydyn, gallech fod yn sglefrio ar ddwr. Er mwyn adennill gafael, tynnwch eich troed oddi ar y sbardun, peidiwch â brecio a gadewch i’ch cyflymder leihau hyd nes y bydd gennych reolaeth lawn o’r llyw eto.
 • Gall gyrru’n gyflym trwy ddwr dwfn achosi difrod difrifol a drud.
 • Ystyriwch ddefnyddwyr eraill y ffyrdd a cheisiwch beidio â thasgu dwr dros gerddwyr a beicwyr wrth i chi yrru trwy ddwr.

Ycyhoedd: Ry Ni Eisiau Agweddau Tuag At Ddiogelwch Y Ffyrdd I Wella
29/10/15

Mae trigolion Dyfed-Powys eisiau i ddefnyddwyr y ffyrdd wella’u hagweddau tuag at ddiogelwch y ffyrdd. Maen nhw wedi dweud wrth Christopher Salmon, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, bod angen i agweddau unigolion ynghylch materion megis goryrru, yfed, ffonau symudol a gwregysau diogelwch wella.

Bydd yn defnyddio eu barn wrth iddo gyflwyno rhaglen diogelwch y ffyrdd £335,000 newydd. Yn ystod chwe mis cyntaf eleni, lladdwyd neu anafwyd 600 o bobl ar ffyrdd Dyfed-Powys.

Dywedodd Mr Salmon: “Er mwyn achub bywydau a lleihau nifer yr anafiadau, mae angen i ni addysgu pob math o ddefnyddwyr ffyrdd; dywed y cyhoedd bod yn rhaid i agweddau tuag at ddiogelwch wella.

“Mae gormod o bobl yn marw neu’n cael eu hanafu’n ddifrifol ar ein ffyrdd; rydw i eisiau newid hynny.”

Daeth barn y cyhoedd mewn arolwg a gynhaliwyd gan Mr Salmon dros yr haf. Atebodd mwy nag 800 o bobl gyfanswm o oddeutu 10,000 o gwestiynau ar bynciau a oedd yn cynnwys diogelwch y ffyrdd. Mae’r canlyniadau’n awgrymu hoffter tuag at weithgarwch o gwmpas yr ardal er mwyn gwella agweddau (68%). Roedd llai o bobl (32%) eisiau canolbwyntio ar hyfforddiant sgiliau’r ffordd.

Roedd hoff ddulliau’r cyhoedd ar gyfer derbyn newyddion am weithgarwch sy’n ymwneud â diogelwch y ffyrdd yn cynnwys y cyfryngau lleol (31%), cyfryngau cymdeithasol (27%) a chylchlythyrau trwy e-bost (21%).

Dywedodd Mr Salmon: “Mae Heddlu Dyfed-Powys a minnau’n parhau i weithio’n galed er mwyn diogelu bywydau, ond mae rôl fawr gan y cyhoedd i’w chwarae o ran cadw pob un ohonom yn ddiogel hefyd. Gofynnaf i yrwyr, beicwyr modur a beicwyr ystyried pwysigrwydd diogelwch y ffyrdd. Y rhai sy’n medru effeithio ar ddiogelwch defnyddwyr y ffyrdd orau – gan gynnwys wyneb y ffordd a’r tywydd – yw defnyddwyr ffyrdd eu hunain. Mae un farwolaeth yn un yn ormod – rwy’n annog pawb i fod yn wyliadwrus ac yn ofalus.”

Mae Mr Salmon yn ystyried cynigion gan grwpiau sy’n awyddus i wneud defnydd da o’i gronfa Diogelwch y Ffyrdd £335,000.

Meddai: “Rwyf wedi derbyn rhai syniadau ardderchog ar gyfer diogelu defnyddwyr y ffyrdd yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys. Rhaid imi ddewis y gorau yn awr. Bydd fy nghynllun Y Ffordd i Ddiogelwch yn gwella bywydau’n cymunedau trwy leihau nifer y damweiniau ffordd.”

Cyhoeddir y cynigydd llwyddiannus ac amlinelliad o’r fenter diogelwch y ffyrdd cyn y flwyddyn newydd.Taclo Gyrru Gwrthgymdeithasol yn Rhuthun
26/10/15

Mae swyddogion yn Rhuthun wedi ymuno a’u cydweithwyr yn yr uned Plismona’r Ffyrdd mewn ymgyrch i daclo gyrru gwrthgymdeithasol yn y dref.

HeddluBydd yr ymgyrch yn canolbwyntio ar roi stop ar yrru gwrthgymdeithasol a gyrru gwael yn ogystal â sicrhau fod cerbydau sy’n cael eu stopio yn ffit i fod ar y ffordd.  Dechreuodd yr ymgyrch ychydig wythnosau’n ôl o ganlyniad uniongyrchol i bryderon y trigolion lleol.

“Bydd yr ymgyrch yn parhau cyn hired ag y mae’r broblem yn bodoli,” meddai’r rhingyll lleol Dave Nickels. “Fyddwn ni ddim yn goddef gyrru peryglus a diofal a bydd y rhai hynny sy’n cael eu darganfod yn torri’r gyfraith nid yn unig yn wynebu erlyniad ond hefyd y posibilrwydd y bydd eu cerbyd yn cael ei atafaelu.”

Hyd yma mae nifer o gerbydau wedi’u hatafaelu o ganlyniad i’r ffordd yr oeddent yn cael eu gyrru ac mae sawl perchennog wedi cael cyngor mewn perthynas â throseddau gwneuthuriad a defnydd ar ôl i ni archwilio eu cerbydau.

Ychwanegodd Rhingyll Nickels: “Rydym yn annog pob gyrrwr, yn enwedig gyrwyr ifanc, i yrru’n synhwyrol ac i ystyried pawb arall sy’n gyrru neu’n cerdded ar y ffyrdd.

“Anogwn unrhyw un sy’n gweld rhywun yn gyrru’n wrthgymdeithasol i gysylltu a’u swyddogion lleol drwy ffonio 101.”

Dylai unrhyw un sy’n gweld gyrru gwrthgymdeithasol neu unrhyw un sydd ag unrhyw bryderon ffonio Heddlu Gogledd Cymru ar 101.  Fel arall gellir cysylltu drwy’r cyfleuster sgwrsio’n fyw ar y we.571 yn cael eu dal yn defnyddio ffonau symudol wrth yrru
27/10/15

Cafodd 571 o fodurwyr eu dal yn defnyddio’u ffonau symudol wrth yrru yn ystod ymgyrchMobile phone Atal Defnyddio Ffonau Symudol Wrth Yrru Cymru gyfan 2015.

Roedd yr ymgyrch, a gynhaliwyd rhwng 24 Medi a 7 Hydref, yn cynnwys partneriaid diogelwch y ffyrdd ac yn annog modurwyr i ‘gadw eu llygaid ar y ffordd’ a pheidio â gadael i’w sylw gael ei dynnu drwy ateb eu ffôn symudol, darllen neges testun neu fynd ar y rhyngrwyd.

Mae astudiaethau’n dangos bod gyrwyr sy’n defnyddio ffôn symudol â llaw neu heb ddwylo’n arafach o ran adnabod ac ymateb i beryglon.

Heddlu Dyfed-Powys oedd yn arwain yr ymgyrch, a chynhaliodd swyddogion o’r pedwar heddlu yng Nghymru a GanBwyll batrolau rhagweithiol i dargedu modurwyr a oedd yn peryglu defnyddwyr ffyrdd eraill trwy’r ymddygiad hwn, gan addysgu gyrwyr ynghylch y cosbau maen nhw’n wynebu os ydynt yn cael eu dal.

Yn ystod yr ymgyrch, datrysodd swyddogion gyfanswm o 571 trosedd ffôn symudol yng Nghymru, gan gyhoeddi 177 rhybudd.

Daliodd ac ymdriniodd Heddlu Dyfed-Powys â 388 troseddwr. Yn ardal Gwent, daliwyd 67, daliodd Heddlu Gogledd Cymru 59, ac ymdriniwyd â 57 torrwr cyfraith yn Ne Cymru.

Dywedodd Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys ac arweinydd Cymru Gyfan Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu ar Blismona’r Ffyrdd Carl Langley: “Er bod llai o fodurwyr wedi’u dal yn ystod yr ymgyrch eleni, mae’r ffaith bod cymaint o yrwyr mewn perygl o ddioddef gwrthdrawiad difrifol neu angheuol dal yn bryder difrifol. Mae ein rhybudd yn glir – mae hyd yn oed y gyrrwr mwyaf cymwys neu brofiadol yn medru cael ei wrthdynnu’n hawdd a gall diffyg canolbwyntio hyd yn oed am hanner eiliad arwain at ganlyniadau difrifol.

“Mae cymryd risg o’r fath yn gwbl annerbyniol, a dyma pam y bydd swyddogion o’r pedwar heddlu’n parhau i gynnal patrolau rhagweithiol er mwyn targedu modurwyr sy’n peryglu eu hunain a defnyddwyr ffyrdd eraill. Nid yw’r un alwad, neges destun, ap neu e-bost mor bwysig â hynny - rhaid iddynt aros hyd nes byddwch chi wedi stopio gyrru.”

Ychwanegodd Susan Storch, Cadeirydd Diogelwch Ffyrdd Cymru: “Mae gyrru wrth ddefnyddio ffôn symudol nid yn unig yn anghyfreithlon mae hefyd yn beryglus. Mae’n rhoi eich bywyd chi eich hun mewn perygl a hefyd bywydau’r rhai sydd gyda chi yn y car a defnyddwyr ffyrdd eraill .

Mae’n peryglu’ch bywyd chi yn ogystal â bywydau’ch teithwyr a defnyddwyr eraill y ffyrdd nad oes ganddynt lais mewn perthynas â’ch gweithredoedd y tu ôl i’r olwyn.

"Er ei fod yn siomedig fod cymaint o fodurwyr wedi cael eu dal yn gyrru wrth ddefnyddio ffôn symudol mae hefyd yn dangos bwriad holl bartneriaid Diogelwch Ffyrdd Cymru i daclo’r broblem a pharhau i gydweithio er mwyn cyfleu’r neges nad yw’r un alwad neu neges destun mor bwysig â hynny.”

Yn ystod yr ymgyrch, datrysodd swyddogion 200 o droseddau eraill hefyd wrth gynnal gwiriadau, gan gynnwys troseddau y gwyr eu bod yn cyfrannu at wrthdrawiadau angheuol a difrifol megis yfed/cymryd cyffuriau a gyrru, diffyg gwregys diogelwch, difaterwch a diffyg yswiriant.

Nodiadau:

Yn ystod ymgyrch 2014 datrysodd swyddogion yr ymgyrch 914 trosedd a oedd yn ymwneud â defnyddio ffôn symudol wrth yrru yng Nghymru.

Cyhoeddodd Heddlu Dyfed-Powys 447 hysbysiad cosb benodedig, cyhoeddodd Heddlu Gwent 72 hysbysiad, cyhoeddodd Heddlu Gogledd Cymru 53 Adroddiad Trosedd Traffig, ac yn ardal De Cymru, arestiwyd 342 troseddwr.

Medrwch dderbyn hysbysiad cosb benodedig os cewch eich dal, gan arwain at ddirwy o £100 a 3 phwynt ar eich trwydded. Byddwch yn ymwybodol y byddwch chi’n colli’ch trwydded os fyddwch chi’n cael 6 phwynt yn y ddwy flynedd gyntaf ar ôl pasio’ch prawf.

Hefyd, gall eich achos fynd i’r llys ac fe allech gael eich gwahardd rhag gyrru neu reidio a chael dirwy hyd at £1,000. Gallai gyrwyr bysiau neu gerbydau nwyddau dderbyn dirwy o hyd at £2,500.

Cyngor:

 • Peidiwch ag ateb galwadau wrth yrru

Mae pob galwad yn tynnu sylw gyrrwr oddi ar y ffordd. Gallwch ddarllen negeseuon testun neu ateb unrhyw alwad pan mae’n ddiogel i chi wneud hynny. Os ydych angen defnyddio’r ffôn pan fyddwch yn gyrru, arhoswch tan y bydd yn ddiogel i chi stopio i wneud hynny.

 • Mae’n anghyfreithlon defnyddio ffôn symudol wrth yrru, hyd yn oed os ydych wedi stopio wrth ymyl goleuadau traffig, yn sefyll mewn ciw o draffig neu pan fyddwch yn gyrru o amgylch maes parcio Mae’r amgylchiadau hyn i gyd yn cael eu cyfrif fel ‘gyrru ar y ffordd.’
 • Parciwch yn ddiogel cyn defnyddio eich ffôn symudol Peidiwch â pharcio ar lain galed traffordd.
 • Peidiwch â galw pobl eraill pan maen nhw’n gyrru Os ydych chi’n galw rhywun ac maen nhw’n dweud wrthych eu bod nhw’n gyrru, gofynnwch iddynt eich galw yn ôl pan fyddant wedi parcio’n ddiogel.

Mae gwybodaeth bellach ynglyn â’r bartneriaeth GanBwyll ar gael ar ei gwefan www.gosafe.org


Byddwch yn weladwy'r hydref hwn
16/10/15

Be Bright, Be Seen stickers Gyda’r clociau yn cael eu troi awr yn ôl yn hwyrach y mis hwn a’r dyddiau’n byrhau, hoffai Heddlu Gogledd Cymru atgoffa defnyddwyr y ffyrdd i gymryd gofal pan fyddant allan gyda’r nos.

Yn aml iawn yn yr hydref rydym yn cael tywydd niwlog, gwyntoedd cryf ac amodau stormus.  Mae’r rhain, ynghyd â’r boreau a’r nosweithiau tywyll yn cynyddu’r risg o gael gwrthdrawiad.  Mae plant, cerddwyr a beicwyr yn dod yn fwy diamddiffyn gan ei bod yn anoddach i fodurwyr eu gweld.

Meddai Arolygydd Martin Best o Uned Plismona’r Ffyrdd Heddlu Gogledd Cymru: “Gyda’r clociau yn cael eu troi awr yn ôl ar ddiwedd y mis a gan ei bod hi bellach yn tywyllu’n gynharach, mae’n eithriadol o bwysig bod pobl yn gallu eich gweld pan fyddwch allan. Hefyd fe ddylai gyrwyr yrru’n ystyriol ac arafu er mwyn ymateb i’r traffig ac amodau’r tywydd.  Dylai goleuadau cerbydau fod yn gweithio a dylent gael eu defnyddio pan fydd yn dywyll yn ystod y dydd.  Fodd bynnag, gwnewch yn siwr nad yw eich goleuadau yn dallu modurwyr eraill.

“Drwy sicrhau bod cerbydau mewn cyflwr da, arafu pan fydd hi’n wlyb neu’n niwlog ac ystyried gyrwyr eraill, cerddwyr a beicwyr gall gyrwyr wneud gwir wahaniaeth o ran helpu i leihau’r nifer sy’n cael eu hanafu a’u lladd ar ein ffyrdd. Hefyd mae angen i feicwyr gymryd cyfrifoldeb a sicrhau eu bod yn weladwy drwy wisgo dillad llachar ac adlewyrchol.  Fe ddylai rhieni wneud yn siwr bod modd i bobl weld eu plant, ac eto dylent wisgo dillad llachar ac adlewyrchol pan fyddant yn cerdded i ac adref o’r ysgol.

“Gall diffyg canolbwyntio am eiliad yn unig arwain at wrthdrawiad, felly gall gymryd pwyll wneud llawer iawn o wahaniaeth.”

Dyma ychydig o gyngor i ddefnyddwyr y ffyrdd:

Gyrwyr

 • Gwnewch yn siwr bod eich goleuadau’n lân ac yn gweithio’n iawn.
 • Gwnewch yn siwr bod y sgrin wynt yn lân tu mewn a thu allan.
 • Defnyddiwch eich goleuadau pan fydd hi’n anodd gweld – er enghraifft yn gynnar yn y bore neu pan fydd yn nosi, pan fydd hi’n bwrw glaw neu’n dywyll.  Bydd hyn yn helpu i bobl eraill allu eich gweld.
 • Peidiwch â dallu pobl eraill gyda’ch prif oleuadau.
 • Arafwch.  Dylech allu stopio o fewn y pellter yr ydych yn ei weld.
 • Gwiriwch gyflwr eich sychwyr ffenestri a’ch golchwyr.
 • Gofynnwch i rywun wirio cyflwr eich brecs a’ch teiars - ar ffyrdd gwlyb mae hyd yn oed yn fwy hanfodol bod y brecs yn gweithio’n iawn a bod y teiars yn gyfreithlon.
 • Os bydd eich cerbyd yn torri i lawr, dewch oddi ar y ffordd cyn gynted â phosibl a rhowch eich goleuadau rhybudd ymlaen
 • Ystyriwch osod teiars gaeaf ar eich cerbyd yn ystod y tywydd oer
 • Edrychwch allan am feicwyr wrth iddynt droi ger cyffordd.

Beicwyr

 • Fe ddylech sicrhau bod goleuadau da ar eich beic. Mae’n drosedd i reidio eich beic yn y nos heb olau gwyn ar y tu blaen, golau coch ar gefn y beic ac adlewyrchydd coch ar gefn y beic.
 • Fe ddylech roi’r goleuadau mewn mannau amlwg, ni ddylai’r sêt neu’r ffrâm eu cuddio.
 • Mae’n syniad da cario batris a bylbiau sbâr gyda chi rhag ofn y byddwch angen eu newid yn ystod eich taith.
 • Os ydych chi’n gweld cerbydau eraill yn defnyddio eu goleuadau, yna defnyddiwch eich rhai chi.
 • Gwnewch ymdrech i gael eich gweld – dillad llachar sydd orau yn ystod y dydd a dillad adlewyrchol sydd orau yn y nos.
 • Gwyliwch allan am yrwyr ceir. Cofiwch fod llai o feicwyr ar y ffyrdd yn y gaeaf felly efallai y bydd gyrwyr yn meddwl llai amdanynt.
 • Nid traffig ydi’r unig berygl gyda’r nos. Gwyliwch allan am dyllau yn y ffyrdd, anifeiliaid, cerddwyr mewn dillad tywyll a beicwyr eraill heb oleuadau. Edrychwch allan amdanynt a rhowch ddigon o le iddynt pan fyddwch yn eu gweld.
 • Gwnewch yn siwr bod eich adlewyrchyddion yn lân bob amser. 
 • Gallwch wneud eich beic yn fwy gweladwy drwy roi adlewyrchyddion ar y sbôcs.

Cerddwyr

 • Gwnewch yn siwr eich bod yn hawdd i’ch gweld bob amser, yn enwedig gyda’r nos, ar ddyddiau tywyll ac mewn tywydd garw.
 • Dillad llachar sydd i’w gweld orau yn ystod y dydd, yn enwedig pan fydd hi’n ddwl neu’n niwlog.
 • Gyda’r nos, dillad adlewyrchol sydd orau ac maent yn dangos i fyny yng ngoleuadau ceir – nid oes mantais gwisgo dillad llachar ar ôl iddi dywyllu.
 • Gallwch roi tâp adlewyrchol ar ddillad, bagiau ysgol ac offer
 • Croeswch y ffordd yn y man mwyaf diogel posibl er enghraifft wrth groesfan sebra, pelican, pâl a chroesfannau sy’n cael eu patrolio.
 • Dilynwch Reolau’r Ffordd Fawr: Stopiwch, Edrychwch, Gwrandewch, Byddwch Ddiogel
 • Os ydych allan gyda’r nos, dewiswch ffyrdd sydd wedi’u goleuo’n dda gan oleuadau stryd a chroeswch mewn mannau lle mae digon o olau.

 Mae cyngor defnyddiol i rieni ar gael ar wefan Tales of the Road


Yr heddlu’n lansio ymgyrch sy’n targedu modurwyr sy’n defnyddio ffonau symudol wrth yrru
24/9/15
Mobile Phone when driving Mae’r pedwar heddlu yng Nghymru, dan arweiniad Heddlu Dyfed-Powys ac mewn partneriaeth â Diogelwch y Ffyrdd Cymru, yn gweithredu’n llym yn erbyn modurwyr sy’n defnyddio ffonau symudol wrth yrru. Cynhelir yr ymgyrch gorfodi Cymru Gyfan o ddydd Iau 24 Medi i ddydd Mercher 7 Hydref ac mae’n annog pob defnyddwyr y ffyrdd i gadw’u “llygaid ar y ffordd” a pheidio â chael eu gwrthdynnu gan ateb ffôn symudol, darllen neges destun neu bori’r we.

Bydd patrolau heddlu’n cynyddu ledled Cymru yn ystod cyfnod yr ymgyrch gorfodi er mwyn tynnu sylw gyrwyr i’r peryglon a berir drwy gael eich gwrthdynnu gan ffonau symudol pan fyddwch yn rheoli cerbyd, a’r cosbau difrifol y byddant yn wynebu os cânt eu dal.

Yn genedlaethol, mae nifer y modurwyr sy’n defnyddio ffonau symudol i ffonio, tecstio neu bostio diweddariadau ar gyfryngau cymdeithasol wedi cynyddu a disgwylir mai gyrru pan fyddwch wedi’ch gwrthdynnu bydd prif achos marwolaethau ac anafiadau ar y ffyrdd yn 2015. Yng Nghymru, daliwyd dros 900 o fodurwyr yn defnyddio’u ffonau symudol wrth yrru yn ystod ymgyrch 2014.

Dywedodd Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys ac arweinydd Cymru Gyfan Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu ar Blismona’r Ffyrdd Carl Langley: “Mae hyd yn oed y gyrrwr mwyaf cymwys neu brofiadol yn medru cael ei wrthdynnu’n hawdd a gall diffyg canolbwyntio hyd yn oed am hanner eiliad arwain at ganlyniadau difrifol. Un rhan o’n hymgyrch barhaus i leihau nifer y gyrwyr sydd mewn perygl o fod yn gysylltiedig â gwrthdrawiad difrifol neu angheuol o ganlyniad i ddefnyddio ffôn symudol wrth yrru yw hyn.

“Gyda chynnydd yn y defnydd o ffonau deallus, rydyn ni hefyd yn gweld sylw gyrwyr yn cael ei dynnu wrth iddynt ddefnyddio eu hapiau, darllen eu negeseuon e-bost neu bori’r we. Mae angen i yrwyr fod yn ymwybodol bod yr un peryglon yn gysylltiedig â’r gweithredoedd hyn, a’r un gosb.

“Mae modd osgoi llawer iawn o drasiedïau ar ein ffyrdd - mae ein neges yn glir, cadwch eich llygaid ar y ffordd. Medrwch ymateb i alwadau neu ddarllen negeseuon testun pan fydd hi’n ddiogel a chyfleus gwneud hynny, ond nid wrth yrru. Gall diffyg canolbwyntio hyd yn oed am hanner eiliad fod yn drychinebus ar gyfer cerddwyr a defnyddwyr y ffyrdd, a dyma pam y bydd swyddogion o’r pedwar heddlu yng Nghymru’n cynnal patrolau rhagweithiol i dargedu modurwyr sy’n peryglu defnyddwyr y ffyrdd fel hyn.”

Dywedodd Susan Storch, Cadeirydd Diogelwch y Ffyrdd Cymru: “Disgwylir i ni gyflawni sawl tasg ar yr un pryd wrth yrru, felly mae angen i unrhyw beth y tu hwnt i hyn aros tan ein bod ni wedi parcio’n ddiogel neu hyd nes y bydd ein taith wedi dod i ben.
"Mae ymgyrchoedd fel hyn yn dangos penderfynoldeb partneriaid Diogelwch y Ffyrdd Cymru i fynd i’r afael â’r mater hwn a byddwn ni’n parhau i gydweithio er mwyn hyrwyddo’r neges o beidio â defnyddio’ch ffôn symudol y tu ôl i’r olwyn. Nid yw’r un alwad na neges destun mor bwysig â hynny.”

Nodiadau:

Yn ystod ymgyrch 2014, datrysodd swyddogion cyfanswm o 914 trosedd gyrru ffôn symudol yng Nghymru.
Cyhoeddodd Heddlu Dyfed-Powys 447 hysbysiad cosb benodedig, cyhoeddodd Heddlu Gwent 72 hysbysiad, cyhoeddodd Heddlu Gogledd Cymru 53 Adroddiad Trosedd Traffig, ac arestiwyd 342 troseddwr yn ardal De Cymru.
Medrwch dderbyn hysbysiad cosb benodedig os cewch eich dal, gan arwain at ddirwy o £100 a 3 phwynt ar eich trwydded. Byddwch yn ymwybodol y byddwch chi’n colli’ch trwydded os fyddwch chi’n cael 6 phwynt yn y ddwy flynedd gyntaf ar ôl pasio’ch prawf.
Hefyd, gall eich achos fynd i’r llys ac fe allech gael eich gwahardd rhag gyrru neu reidio a chael dirwy hyd at £1,000. Gallai gyrwyr bysiau neu gerbydau nwyddau dderbyn dirwy o hyd at £2,500.

Cyngor:
Peidiwch ag ateb galwadau wrth yrru Mae pob galwad yn tynnu sylw gyrrwr oddi ar y ffordd. Gallwch ddarllen negeseuon testun neu ateb unrhyw alwad pan mae’n ddiogel i chi wneud hynny. Os ydych angen defnyddio’r ffôn pan fyddwch yn gyrru, arhoswch tan y bydd yn ddiogel i chi stopio i wneud hynny.
Mae’n anghyfreithlon defnyddio ffôn symudol wrth yrru, hyd yn oed os ydych wedi stopio wrth ymyl goleuadau traffig, yn sefyll mewn ciw o draffig neu pan fyddwch yn gyrru o amgylch maes parcio.
Mae’r amgylchiadau hyn i gyd yn cael eu cyfrif fel ‘gyrru ar y ffordd.’
Parciwch yn ddiogel cyn defnyddio eich ffôn symudol Peidiwch â pharcio ar lain galed traffordd.
Peidiwch â galw pobl eraill pan maen nhw’n gyrru Os ydych chi’n galw rhywun ac maen nhw’n dweud wrthych eu bod nhw’n gyrru, gofynnwch iddynt eich galw yn ôl pan fyddant wedi parcio’n ddiogel.


Terfyn cyflymder 20 mya i ysgolion Cymru
11/9/15

Welsh GovernmentMae Edwina Hart, y Gweinidog Trafnidiaeth wedi cyhoeddi rhaglen tair blynedd gwerth £4.5 miliwn i wella diogelwch dros 40 o ysgolion sydd wedi’u lleoli ar gefnffyrdd Cymru, yn bennaf trwy ddefnyddio terfyn cyflymder rhan-amser 20 mya.Dydd Iau 10 Medi 2015

Yn dilyn Llywodraeth Cymru’n adolygu diogelwch llwybrau cerdded a beicio i’r ysgol sydd ar hyd rhwydwaith cefnffyrdd Cymru, nodwyd bod hi’n bosibl gwella diogelwch ffyrdd 56 o’r ysgolion.  Yn gynharach eleni, gosodwyd terfynau cyflymder rhan-amser 20 mya wrth wyth ysgol a bellach, mae nhw yn y broses o wneud y terfynau cyflymder yn barhaol.  

Cyhoeddodd y Gweinidog y byddai terfynau cyflymder 20 mya yn cael eu gosod wrth 41 o ysgolion eraill; bydd gwaith peirianyddol i wella diogelwch yn cael ei wneud wrth dair ohonyn nhw ac er na nodwyd bod angen gwneud unrhyw waith wrth bedair ohonyn nhw, byddan nhw’n cael eu cynnwys mewn trafodaethau gyda’r awdurdod lleol ynghylch yr hyn y gellir ei wneud i wella diogelwch.  Bydd y gwaith yn cael ei gwblhau dros y tair blynedd nesaf.

Mae’r terfynau cyflymder rhan-amser yn cael eu harddangos ar arwyddion electronig sydd, pan mae plant yn cael eu cludo neu eu codi o’r ysgol, yn newid i 20 mya.  Y tu allan i’r cyfnodau hyn, mae’r terfyn cyflymder arferol yn cael ei arddangos.

Dywedodd Mrs Hart:

“Mae tystiolaeth yn dangos bod terfynau cyflymder 20 mya yn gallu gwella ymddygiad gyrwyr a gostwng cyflymder o gwmpas ysgolion.  Wedi dweud hynny, oherwydd natur y rhwydwaith cefnffyrdd a’r teithiau maith y mae pobl yn gorfod eu teithio weithiau, mae’n rhaid i ni gydbwyso anghenion y gyrrwr a dyma lle mae terfynau cyflymder 20 mya yn gallu bod yn ddefnyddiol.

Yn ogystal â gwella diogelwch ac achub bywydau, rwy’n gobeithio y bydd mwy o blant a phobl ifanc yn gallu cerdded neu fynd ar eu beic i’r ysgol.  Lle mae’n briodol, rydym wedi nodi lleoliadau lle mae angen gwneud gwaith peirianneg er mwyn gwneud y llwybr i’r ysgol yn fwy diogel.  Rwyf wedi ymrwymo i wella diogelwch ein rhwydwaith cefnffyrdd a’r cymunedau sydd gerllaw iddyn nhw.”

Yr wyth ysgol sydd gyda terfynau cyflymder rhan-amser 20 mya yn barod yw:

Ceredigion
• Ysgol Gynradd Penllwyn
• Ysgol Gynradd Talybont
• Ysgol Gynradd Llanarth

Gwynedd
• Ysgol Y Glanllwyd
• Ysgol Gynradd Bontnewydd
• Ysgol OM Edwards Lanuwchllyn

Powys
• Newbridge on Wye CIW School
• Llanelwedd CIW School

Y 41 ysgol i gael gyda terfynau cyflymder rhan-amser 20 mya yw:

Sir Gâr
• Ysgol Gynradd Ty-croes
• Ysgol Rhys Pritchard
• Ysgol Teilo Sant
• Llandeilo C.P. School
• Ysgol Gynradd Parcyrhun
• Llandybie Primary School

Ceredigion
• Ysgol Llanfarian
• Y.G. Rhydypennau
• Penparc C.P. School
• St Padarns R.C.P. School
• Y.G. Llangynfelyn
• Ysgol Gynradd Aberaeron
• Ysgol Gynradd Llannon
• Ysgol Syr John Rhys
• Ysgol Gyfun Penweddig

Conwy
• Ysgol Gynradd Betws y Coed

Sir Dinbych
• Ysgol Bro Elwern
• Ysgol Brynhyfryd
• Ruthin School - Privately Funded

Gwynedd
• Ysgol Bro Cynfal
• Ysgol Manod
• Ysgol Ieuan Gwynedd

Sir Benfro
• Holy Name Catholic Primary School
• Ysgol Gynradd Eglwyswrw
• Ysgol Bro Gwaun
• Milford Haven Comprehensive School

Powys
• Banw C.P. School
• Crickhowell C.P. School
• Ysgol Bro Ddyfi
• Ysgol Gynradd Carno
• Llanfair Caereinion C.P. School
• Machynlleth C.P. School
• Buttington / Trewern C.P. School
• Ysgol Glantwymyn
• Irfon Valley C.P. School
• Gungrog C.I.W. Infant School
• Llandrindod Wells C.I.W. School Trefonnen
• Archdeacon Griffiths C.I.W. Primary
• Caereinion High School
• Builth Wells High School
• Crossgates C.P. School

Ysgolion bydd yn derbyn gwaith periannu i wella diogelwch:

Sir Fynwy
• Haberdashers' Agincourt School - Improved crossing point and enhanced verge
• Llanfihangel Crucorney C.P. School - Pedestrian refuge to be provided through Community Safety programme

Sir Benfro
• Fishguard Primary School - Provision dropped kerbs and waiting restrictions. The school will be covered by full time 20mph speed limit in Fishguard.


Hanako’n symud i fyny gêr
25/8/15

Mae modurwr ifanc o Sir Benfro wedi llywio'i hun at wobr ariannol ar ôl cael hyfforddiant gyrru ychwanegol.

Pass Plus CymruMae Hanako Lander o Glunderwen wedi ennill £250 fel enillydd diweddaraf raffl chwarterol Pass Plus Cymru.

Tynnwyd enw'r ferch 19 oed o restr o gannoedd o fodurwyr ifanc o Gymru'n ddiweddar sydd wedi cwblhau'r cwrs sy'n anelu at eu gwneud yn well gyrwyr. Mae'r rhaglen hyfforddi ar ôl prawf gyrru'n rhoi hyfforddiant ychwanegol i yrwyr ifanc i helpu iddynt wella eu sgiliau ar y ffordd.

Dywedodd Hanako, sy'n gweithio fel pen-cogydd, fod y cwrs wedi bod yn hynod werthfawr. "Fe ddysgais i lawer mwy am ddiogelwch ar y ffyrdd nag a fyddwn er mwyn pasio'r prawf gyrru," meddai. "Rwy'n bendant yn teimlo'n llawer mwy diogel ar y ffordd nawr ac fe fyddwn yn ei argymell i yrwyr ifanc eraill."

Cyflwynwyd ei gwobr o siec i Hanako yn Neuadd y Sir yr wythnos yma gan Y Cynghorydd Keith Lewis, y Dirprwy Arweinydd, a Kirstie Donoghue, Swyddog Diogelwch ar Ffyrdd Cyngor Sir Penfro.

Canmolodd y Cynghorydd Lewis Pass Plus Cymru fel menter bwysig. "Yn anffodus mae gormod o bobl ifanc mewn ystadegau digwyddiadau ar hyd a lled y wlad," meddai. "Trwy addysgu gyrwyr newydd gymhwyso i wella eu sgiliau ar y ffordd a dod yn fwy cyfrifol, gobeithiwn i leihau nifer y digwyddiadau y maent ynddynt ac achub bywydau."

Ffoniwch 0845 050 4255 neu ewch ar-lein yn www.dragondriver.com


Yr heddlu'n galw ar i yrwyr a beicwyr modur lynnu wrth reolau'r ffordd
24/8/15

Er bod nifer yr anafedigion ar y ffyrdd yn Nyfed-Powys wedi gostwng dros y blynyddoedd diwethaf, mae swyddogion heddlu’n atgoffa gyrwyr a beicwyr modur i gymryd gofal ar y ffyrdd a gyrru’n ddiogel, a pheidio â rhoi eu hunain neu ddefnyddwyr eraill y ffyrdd mewn perygl.

Heddlu Dyfed-PowysRhwng 1 Ionawr a 20 Awst 2015, bu 22 gwrthdrawiad traffig y ffyrdd sydd wedi arwain at 26 marwolaeth. Yn anffodus, mae’r ffigurau hyn yn debyg iawn i’r un cyfnod yn 2014 pan fu 23 gwrthdrawiad traffig y ffyrdd a arweiniodd at 27 marwolaeth.

Gellir crynhoi nifer y marwolaethau ar gyfer pob sir: Sir Gaerfyrddin – 5, Ceredigion – 5, Sir Benfro – 6, Powys – 10.

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Huw Meredith, Pennaeth Gweithrediadau Arbenigol, “Mae pob gwrthdrawiad angheuol yn ddigwyddiad trasig sydd ag effaith anferth ar deuluoedd y rhai sydd wedi marw ac sy’n dinistrio bywydau’r rhai sy’n gysylltiedig â’r gwrthdrawiad.

“Mae’n debygol y gellir atal y gwrthdrawiadau angheuol hyn pe bai pob defnyddiwr y ffyrdd yn ystyried y 5 Angheuol h.y. y bum weithred sydd fwyaf tebygol o achosi gwrthdrawiad traffig y ffyrdd angheuol:
• Wrth yrru “o dan ddylanwad” diod neu gyffuriau, gallech ladd neu achosi niwed difrifol i chi’ch hun neu eraill
• Arafwch. Rydych ddwywaith fwy tebygol o ladd rhywun rydych chi’n ei daro ar gyflymder o 35mya na 30mya 
• Gall cerbyd ddod yn arf angheuol wrth ei yrru’n ddiofal
• Gwisgwch eich gwregys – rydych ddwywaith fwy tebygol o farw os nad ydych chi’n ei wisgo
• Diffoddwch eich ffôn symudol cyn i chi yrru i ffwrdd a pheidiwch â’i ddefnyddio wrth yrru.

“Mae Heddlu Dyfed-Powys yn defnyddio cyfuniad o addysg a gorfodi i geisio cael defnyddwyr y ffyrdd i ddeall effaith eu gweithredoedd. Drwy gydol y flwyddyn, cynhelir nifer o ymgyrchoedd traffig y ffyrdd sy’n canolbwyntio ar y ffactorau sy’n achosi gwrthdrawiadau traffig y ffyrdd. Mae’r rhain yn ychwanegol i batrolau rheolaidd ac ymgyrchoedd ad hoc sy’n digwydd. 

“Ym mis Mawrth, cymerom ran mewn ymgyrch gwregysau diogelwch Cymru Gyfan lle y stopiodd swyddogion gyrwyr a theithwyr nad oedd yn gwisgo gwregys a’u riportio. Yn ystod yr ymgyrch bythefnos o hyd, riportiwyd 724 unigolyn am fethu â gwisgo gwregys diogelwch. Pan rydych chi’n gyrru neu’n deithiwr mewn cerbyd ar ffordd, rhaid i chi wisgo gwregys diogelwch. Os yw swyddogion yn gweld nad ydych chi’n ei wisgo, byddan nhw’n eich stopio. 

“Ym mis Ebrill, gweithiodd Heddlu Dyfed-Powys mewn partneriaeth â GanBwyll a heddluoedd eraill ledled Prydain a threulio wythnos yn targedu pobl sy’n goryrru ar ein ffyrdd. Riportiwyd 881 o yrwyr am oryrru yn ystod yr wythnos. Un o brif bryderon pobl sy’n byw yn ein cymunedau gwledig yw cyflymder defnyddwyr ffyrdd sy’n gyrru neu’n reidio trwy eu pentrefi.

“Pob haf, mae Heddlu Dyfed-Powys yn cymryd rhan mewn ymgyrch Dim Yfed a Gyrru/Cymryd Cyffuriau a Gyrru Cymru Gyfan. Ym mis Mehefin eleni, stopiom 4951 gyrrwr a gofynnom iddynt gymryd prawf anadl. Roedd 127 (2.6%) o’r profion a weinyddwyd naill ai’n gadarnhaol, neu methodd neu gwrthododd y gyrwyr ddarparu prawf. Er bod y nifer hwn yn gymharol isel, mae 127 yn nifer gormodol o bobl sy’n gyrru ar ôl yfed alcohol. Hefyd, arestiwyd 8 unigolyn am yrru cerbyd dan ddylanwad cyffuriau rheoledig neu feddyginiaeth ragnodedig. 

“Un rhan o’r unig o’r gwaith rydyn ni’n gwneud i newid ymddygiad defnyddwyr y ffyrdd yw gorfodi. Mae gennym gyfres o ymgyrchoedd hefyd i addysgu’r cyhoedd cyffredinol, ac yn arbennig y grwpiau sydd fwyaf mewn perygl o fod yn gysylltiedig â gwrthdrawiad angheuol, sef pobl ifainc a beicwyr modur.

“Yn ystod wythnos olaf mis Chwefror, ymwelom â nifer o ysgolion, colegau a phrifysgolion yn yr ardal heddlu i siarad â gyrwyr ifainc am eu sgiliau gyrru ac effaith posibl gyrru heb y gofal a’r sylw dyladwy arnyn nhw, y rhai sydd yn y cerbyd gyda nhw a’u teuluoedd pe baen nhw’n gysylltiedig â gwrthdrawiad. Siaradodd ein swyddogion â bron i 200 o bobl gan gymryd camau gorfodi yn erbyn 77 gyrrwr a theithiwr am amryw o droseddau a oedd yn cynnwys goryrru a diffyg yswiriant.

“Pob blwyddyn yn y Sioe Frenhinol, rydyn ni’n gweithio gydag Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Cyngor Sir Powys, swyddogion cam-drin domestig a nyrsys ysgol yn y Pentref Pobl Ifainc. Eleni, siaradom â thua 2000 o unigolion ifainc ynghylch effaith gyrru dan ddylanwad alcohol a chyffuriau, a sut mae’n newid eu canfyddiad a’u gallu y tu ôl i’r olwyn. Hefyd, dywedom wrthynt sut rydyn ni’n gorfodi defnydd diogel o’r ffyrdd a chanfod pryd y mae pobl dros y terfyn cyfreithlon.

“Oherwydd natur ein ffyrdd a’n lleoliad gwledig, rydyn ni’n denu nifer uchel o feicwyr modur. O fis Mawrth tan fis Tachwedd, mae ein timoedd plismona’r ffyrdd yn cynnal Ymgyrch Darwen ar y rhan fwyaf o benwythnosau. Mae hyn yn cynnwys swyddogion yn ymweld â llefydd lle mae beicwyr yn cwrdd am seibiant a siarad â nhw am eu beiciau, cynnal a chadw cyffredinol a defnydd diogel o’r ffyrdd. Rydyn ni hefyd yn annog beicwyr i gymryd rhan mewn digwyddiadau Beicio Diogel.

“Nod Ymgyrch Darwen yw achub bywydau pobl a lleihau nifer yr anafedigion ar ein ffyrdd, felly mae rhan gorfodi i’r ymgyrch hefyd. Hyd yn hyn eleni, mae swyddogion wedi stopio a siarad â 440 beiciwr. Mae 123 trosedd wedi’u datrys, gydag un beiciwr modur yn reidio ar gyflymder o 120mya ar yr A40 o Lanymddyfri i Aberhonddu. Hefyd, rydyn ni wedi cyhoeddi 73 rhybudd i feicwyr.

“Nid beicwyr modur yn unig rydyn ni’n targedu – rydyn ni eisiau i bob gyrrwr a beiciwr modur fod yn ddiogel. Yn ogystal â’r beicwyr modur, stopiom 151 cerbyd arall, datrysom 122 trosedd a chyhoeddom 32 rhybudd.

“Gall pob defnyddiwr y ffyrdd gyfrannu at wneud ein ffyrdd yn fwy diogel drwy yrru neu reidio eu cerbydau’n gyfrifol, a chydymffurfio a’r amryw ddeddfwriaethau traffig y ffyrdd megis terfynau cyflymder sydd yno er mwyn atal gwrthdrawiadau traffig y ffyrdd.

“Os yw unigolyn yn dewis peidio ag ufuddhau i’r gyfraith, bydd Heddlu Dyfed-Powys yn cymryd camau gorfodi er mwyn dylanwadu ar ymddygiad gyrwyr a beicwyr modur.

“Mae ein neges yn glir – rydyn ni eisiau i bobl aros yn ddiogel a pheidio â bod yn gysylltiedig â gwrthdrawiadau ar ein ffyrdd. Os gwelwch chi’n dda, byddwch yn ddiogel a gofalus ar y ffordd.”


Enwi prosiectau ar gyfer her arloesi diogelwch ar y ffyrdd

15/7/15

Mae pedwar prosiect sy’n gobeithio gwella diogelwch ar y ffyrdd a lleihau nifer y rhai sy’n cael eu hanfu ar feiciau modur ar ein heolydd ar fin elwa ar arian ymchwil gan Lywodraeth Cymru, meddai’r Gweinidog Trafnidiaeth a Gwyddoniaeth, Edwina Hart, heddiw [14 Gorffennaf]. Welsh Government logo

Cafodd y prosiectau eu dewis o blith pedwar deg saith cynnig ar ôl i’r Gweinidog gyhoeddi her i gwmnïau, cyrff cyhoeddus a mudiadau gwirfoddol yn gynharach eleni i gyflwyno syniadau i helpu i wneud y ffyrdd yn fwy diogel i feiciau modur.

Roedd Her Arloesi’r Small Business Research Initiative (SBRI) yn gofyn i gwmnïau nodi ffyrdd arloesol o leihau nifer y rhai sy’n cael eu hanafu ar feiciau modur yng Nghymru – un o dargedau blaenoriaeth Llywodraeth Cymru.

Caiff arian ei neilltuo yn awr i’r pedwar cwmni llwyddiannus i gynnal astudiaethau ymarferoldeb fel rhan gyntaf yr her.

Wrth gyhoeddi’r prosiectau buddugol, meddai Mrs Hart:

"Gallwn ymfalchïo yn y ffaith bod heolydd Cymru ymhlith y mwyaf diogel yn y byd.  Ond rhaid peidio â gorffwys ar ein rhwyfau gan fod llawer o le i wella.

"Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i leihau’r nifer sy’n cael eu hanafu, hynny trwy gyfuno mesurau gan gynnwys addysg, peirianneg a gorfodi.

"Yr her yw harneisio’r potensial i gael hyd i atebion ymarferol i’r prif broblemau.  Rwy’n disgwyl ymlaen at weld sut mae’r prosiectau llwyddiannus yn datblygu." 

Dyma’r prosiectau a ddewiswyd:

 • leinin blaengar i helmedau gan Armourgel Ltd, fydd yn ymgorffori deunydd Armourgel o fewn helmedau gyda’r nod o amddiffyn beicwyr rhag anafiadau i’r ymennydd sy’n digwydd o ganlyniad i droi ar gyflymder.

 • deunydd amsugno a gwasgaru ynni gan Tecosim Technical Simulations Ltd sy’n gallu eu cael eu torri i ffitio celfi stryd.

 • larwm ar gyffyrdd gan Fusion Processing Ltd sy’n defnyddio cyfuniad o radar a chamerâu i ganu pan fydd beicwyr modur yn nesáu.

 • golau ar ochr beiciau modur gan Style Eyes Ltd sydd fel pe bai’n wincio o’i weld ar yr olwg berifferol, gan ei wneud yn amlwg i yrwyr ar gyffyrdd.

Bydd pob prosiect yn derbyn hyd at £15,000 tan fis Rhagfyr 2015 i ddatblygu’u cynigion.  Yn dilyn hynny, caiff y ddau gynnig mwyaf addawol rannu hyd at £450,000 i ddatblygu’u cynnyrch hyd at bwynt pan fydd modd ei farchnata.


Comisiynydd yn chwilio am syniadau da ar gyfer diogelu defnyddwyr y ffyrdd
22/6/15

DPP PCC Mae Christopher Salmon, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, wedi lansio cynllun ar gyfer achub bywydau ledled Dyfed-Powys. Mae Mr Salmon eisiau clywed gan sefydliadau sydd â syniadau da ynghylch diogelu defnyddwyr y ffyrdd ar draws Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion a Powys. Bydd y cynigion gorau’n derbyn rhan o £300,000 i ddatblygu eu cynlluniau.

Dywedodd Mr Salmon: “Mae gormod o bobl yn marw neu’n dioddef anaf difrifol ar ein ffyrdd; rwyf eisiau newid hynny. Bydd fy Nghynllun Diogelwch y Ffyrdd yn gweld prosiectau diogelwch y ffyrdd arloesol a chyffroes yn gwella bywydau ein cymunedau a’u defnyddwyr ffyrdd.”

Bydd yr arian yn gwella diogelwch defnyddwyr y ffyrdd yn Nyfed-Powys ac yn lleihau nifer yr anafiadau a marwolaethau ar y ffyrdd ledled ein cymunedau. Bydd y Comisiynydd yn rhoi grantiau i’r sector cyhoeddus, gwasanaeth heddlu, sector preifat, sefydliadau cymunedol neu wirfoddol ac yn annog sefydliadau i gydweithio.

Mae cyllideb llai ar wahân o £35,000 wedi’i chlustnodi ar gyfer edrych ar ymchwil penodol rhwng partneriaid a sefydliadau academaidd, gyda ffocws ar dueddiadau sy’n dod i’r amlwg sy’n effeithio ar ddiogelwch y ffyrdd.

Mae Mr Salmon yn anelu i gefnogi prosiectau sy’n dangos arloesedd o ran adeiladu’r sail dystiolaeth ymchwil a’i gweithredu drwy gyfnewid gwybodaeth ar draws pob lefel o ddiogelwch y ffyrdd.

Caiff ymgeiswyr wneud cais am gyllid o heddiw [18 Mehefin] ymlaen tan 8 Medi. Ceir rhagor o wybodaeth yma. Fel arall, cysylltwch â Jess Williams yn fy swyddfa ar 01267 226440.


Cadwch alcohol a chyffuriau oddi ar ein ffyrdd yr haf yma
1/6/15

Breath _testing _smlGyda’r haf rownd y gornel a’r posibilrwydd o bartïon o amgylch y barbeciw ar nosweithiau mwyn, mae’r heddlu ar draws Cymru yn rhybuddio modurwyr y bydd swyddogion yn targedu unrhyw un sydd yn yfed a gyrru neu’n gyrru dan ddylanwad cyffuriau.

Yn ystod yr ymgyrch fydd yn para drwy fis Mehefin dan arweiniad Heddlu Gogledd Cymru, bydd pedwar heddlu Cymru yn cynyddu’r pwysau ac yn canolbwyntio ar y gyrwyr hynny sy’n yfed a gyrru neu sy’n gyrru dan ddylanwad cyffuriau

Meddai’r Rhingyll Alun Davies o Uned Plismona’r Ffyrdd Heddlu Gogledd Cymru: “Rydym i gyd yn mwynhau’r nosweithiau hirach a’r cyfleoedd i gymdeithasu yn ein cartrefi, gerddi, tafarndai lleol, gwyliau a digwyddiadau eraill.

“Ond mae pris i’w dalu am feddwl y gallwch fod yn ddiogel y tu ôl i’r llyw ar ôl i chi fod yn yfed alcohol neu gymryd cyffuriau.  Bydd mwy o bobl yn cael eu temtio i yfed un neu ddau ac wedyn efallai gyrru heb feddwl am y canlyniadau.

“Meddyliwch cyn i chi fynd allan, gwyliwch beth ydych yn yfed a chynlluniwch sut y byddwch yn mynd adref.

“Hwn fydd yr haf cyntaf i swyddogion ddefnyddio’r offer newydd sy’n profi cyffuriau canabis a chocên, ynghyd â’r offer sydd ganddynt yn barod i brofi am alcohol, felly mae gennym fwy o declynnau i ddal y rhai hynny sy’n cymryd y risg beryglus hon. Gan ddefnyddio gwybodaeth gan y cyhoedd byddwn yn barod i gadw’r ffyrdd yn ddiogel, boed yn y nos neu’r bore wedyn.”

Daeth deddfwriaeth newydd i rym ym mis Mawrth 2015 sy’n gosod terfynau cyfreithiol ynghylch faint o sylwedd - cyffuriau anghyfreithlon a chyffuriau presgripsiwn ddylai fod yn system unigolyn os ydynt yn gyrru.  Mae’r ddyfais newydd yn galluogi swyddogion i gynnal prawf swab am ganabis neu gocên wrth ochr y ffordd.

Mi wnaeth swyddogion arestio’r unigolyn cyntaf y diwrnod ar ôl i’r ddeddfwriaeth ddod i rym pan gafodd dyn 19 oed o Ynys Môn ei arestio yn dilyn gwrthdrawiad ‘difrod yn unig’ yng Nghaergybi.  Cafodd ei gyhuddo ac fe ymddangosodd o flaen Ynadon y dref lle cafodd ddirwy o £305 a’i wahardd rhag gyrru am 18 mis.

Rhwng Mawrth 4ydd a Mai 28ain mi wnaeth Heddlu Gogledd Cymru gynnal 61 prawf gyda’r dyfeisiadau newydd, ac roedd 18 o’r profion hyn yn rhai positif.

Mae gan Heddlu Gogledd Cymru strategaeth gadarn o safbwynt gorfodi’r gyfraith mewn perthynas â’r ‘5 angheuol’ - y pum trosedd sy'n achosi'r nifer mwyaf o farwolaethau ac anafiadau ar y ffordd; yfed/cymryd cyffuriau a gyrru, gyrru peryglus gan gymryd risgiau diangen, goryrru, peidio â gwisgo gwregys diogelwch a defnyddio ffôn symudol wrth yrru.

Ychwanegodd Rhingyll Davies: “Rydym yn benderfynol o helpu i leihau’r risg o farwolaethau ac anafiadau ar y ffyrdd drwy gynnal ymgyrchoedd gorfodi wedi’u targedu’n benodol tuag at grwpiau o bobl a lleoliadau risg uchel gan orfodi'r gyfraith mewn perthynas â'r '5 angheuol'.

“Os ydych chi’n yfed a gyrru, neu’n gyrru dan ddylanwad cyffuriau, mae’n bosibl y byddwch nid yn unig yn dinistrio’ch bywyd eich hun, ond bywydau pobl eraill diniwed.  Nid oes unrhyw esgus dros yfed pan fyddwch dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau a gall y canlyniadau fod yn drychinebus.

“Nid yn unig y mae perygl y gallech ladd neu achosi niwed difrifol i chi’ch hun neu rywun arall, ond bydd rhaid i chi fynd i’r llys a gallech wynebu dirwy, colli’ch trwydded neu gael eich anfon i’r carchar.  Bydd gennych gofnod troseddol ac fe allech golli’ch swydd.”

Meddai Susan Storch, Cadeirydd Diogelwch Ffyrdd Cymru:  “Drwy gynnal ymgyrchoedd addysgu, hyfforddi a chyhoeddusrwydd ar draws Cymru, mae partneriaid Diogelwch Ffyrdd Cymru yn ceisio atgoffa pawb o’r risg gyda’r ‘5 Angheuol.’  Yn anffodus, er yr holl rybuddion mae gormod o yrwyr yn barod i gymryd y risg a gyrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau.

“Mae Diogelwch Ffyrdd Cymru wedi ymrwymo i leihau’r nifer o bobl sy’n cael eu hanafu ar y ffyrdd drwy dargedu ymddygiad annerbyniol a chefnogi ein cydweithwyr yn yr heddlu yn ystod yr ymgyrch a drwy gydol y flwyddyn.  Dylai gyrwyr sy’n anwybyddu’r gyfraith sylweddoli y bydd siawns gref y byddent yn cael eu dal a’u herlyn ac mi fydd y cosbau yn ddifrifol.”

Hefyd mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn cefnogi’r ymgyrch eleni.  Meddai Dermot O’Leary, Parafeddyg sy’n gweithio yn Y Rhyl a Phencampwr Diogelwch y Ffyrdd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru: “Mae gwrthdrawiadau traffig y ffyrdd yn ddigwyddiadau sydyn ac erchyll sy’n gallu dinistrio teuluoedd, ffrindiau a chymunedau.  Yn anffodus mae gormod o yrwyr yn parhau i gymryd y risg a gyrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau.  Y gobaith ydi y bydd sicrhau bod y cyhoedd yn ymwybodol o’r risgiau sy’n gysylltiedig â gyrru dan ddylanwad alcohol a chyffuriau yn arwain at lai o ddigwyddiadau lle mae’n rhaid i ni ddelio â’r canlyniadau.”

Meddai Stuart Millington, Uwch Reolwr Diogelwch Tân, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru: “Mae diffoddwyr tân yn mynychu nifer o wrthdrawiadau traffig y ffyrdd bob blwyddyn ac maent yn dyst i rai o oblygiadau erchyll sy’n dod o gamgymeriadau sy’n cael eu gwneud bob dydd gan bobl tu ôl i’r llyw. Rydym yn falch o gefnogi’r ymgyrch atal yfed a gyrru er mwyn ceisio addysgu’r cyhoedd am y peryglon sy’n gysylltiedig ag yfed a gyrru a gyrru dan ddylanwad cyffuriau.”

Gall unrhyw un sydd â gwybodaeth am unigolion y credir iddynt fod yn gyrru a hwythau dros y terfyn cyfreithiol gysylltu â’r heddlu ar 101 neu Crimestoppers yn ddienw a chyfrinachol ar 0800 555 111.

Nodiadau:

 • Daeth y ddeddf newydd ynglyn â gyrru dan ddylanwad cyffuriau i rym ar Fawrth 4ydd 2015.
 • Yn ystod ymgyrch haf 2014 cafodd 15,485 o brofion anadl eu cynnal drwy Gymru ac roedd 358 yn bositif.  Cafodd 6,531 eu cynnal yng Ngogledd Cymru ac roedd 94 yn bositif sy’n cyfateb i 1.5%
 • Yn ardal Heddlu Gwent cafodd 1,351 o brofion anadl eu cynnal ac roedd 32 yn bositif, neu roedd yr unigolyn wedi gwrthod neu wedi methu rhoi prawf.  Yn ardal Heddlu Dyfed Powys cafodd 5,535 o brofion eu cynnal ac roedd 88 yn bositif, neu roedd yr unigolyn wedi gwrthod neu wedi methu rhoi prawf.  Yn ardal Heddlu De Cymru cafodd 2,248 o brofion eu cynnal ac roedd 144 yn bositif, neu roedd yr unigolyn wedi gwrthod neu wedi methu rhoi prawf.
 • Rhai o’r mesuriadau uchaf a gofnodwyd yn ystod yr ymgyrch yng Ngogledd Cymru oedd 130mg, 118mg a 109mg. Y swm cyfreithiol yw 35mg.

Peidiwch â thynnu eich sylw oddi ar y lôn
19/5/15
Driven to Distraction

“Trowch i ffwrdd cyn gyrru i ffwrdd” - dyna yw’r neges gan Uned Plismona’r Ffyrdd Heddlu Gogledd Cymru wrth iddynt lansio ymgyrch, a fydd yn para pythefnos, sy’n ymwneud â thynnu sylw.

Mae swyddogion o’r uned arbenigol yn cydweithio â swyddogion lleol ar draws ardal yr Heddlu er mwyn lansio ymgyrch sy’n targedu modurwyr sy’n defnyddio’u ffonau symudol wrth yrru.

Ynghyd â gosod cosbau ar yrwyr sy’n cael eu dal, bydd swyddogion yn defnyddio’r ymgyrch fel cyfle i addysgu modurwyr o’r peryglon o yrru pan nad ydych yn canolbwyntio.

Drwy beidio â chanolbwyntio ar yrru mae gyrrwr yn rhoi ei sylw i rywbeth arall, sy’n golygu ei fod yn llai tebygol o weld peryglon. Mae ‘gweithgareddau eiliad’ yn cynnwys siarad ar ffôn symudol, gyrru neges testun, newid cryno ddisg neu ddewis cerddoriaeth ar ddyfais MP3, defnyddio offer llywio lloeren neu ddefnyddio un neu ddwy law ar gyfer bwyta neu yfed.

Dros y pythefnos nesaf bydd swyddogion o’r uned plismona’r ffyrdd ar draws Gogledd Cymru yn canolbwyntio ar fodurwyr maent yn eu gweld yn gyrru heb ganolbwyntio ar beth sydd o’u blaenau.

Mae’r heddlu yn awyddus i bwysleisio nad yw hyn yn berthnasol i anfon negeseuon testun yn unig, gall hefyd fod yn ymateb i e-byst, defnyddio rhwydweithiau cymdeithasol, rhoi mewnbwn ar offer llywio lloeren neu ddefnyddio pethau eraill.

Meddai’r Rhingyll Alun Davies o Uned Plismona Ffyrdd Heddlu Gogledd Cymru: “Mae gyrwyr sy’n rhannu eu hamser gan eu bod ar y ffôn neu’n methu canolbwyntio yn cynyddu eu risg o achosi damwain.”

“Mae gyrru yn weithgaredd lle bydd pethau na ellir eu rhagweld yn digwydd felly mae’n golygu bod angen canolbwyntio drwy’r amser. Gall achosion o dynnu sylw gynnwys bwyta ac yfed, smocio, cerddoriaeth, offer llywio lloeren a’r holl dechnoleg ddiweddaraf sydd mewn cerbydau.”

“Ar y cyd ag yfed a gyrru, goryrru, peidio â gwisgo gwregys diogelwch a gyrru’n ddiofal, mae defnyddio ffôn symudol wrth yrru,  boed hynny er mwyn anfon neges testun, defnyddio ap, neu ffonio rhywun, yn un o’r “5 Angheuol”, sef  y 5 peth mwyaf cyffredin sy’n achosi  gwrthdrawiadau traffig y ffyrdd angheuol. 

“Gyda chynnydd yn y defnydd o ffonau clyfar, rydym hefyd yn gweld sylw gyrwyr yn cael ei dynnu oddi ar eu gyrru wrth iddynt ddefnyddio aps neu’r rhyngrwyd, neu ddarllen e-byst ar eu ffonau. Mae angen i yrwyr sylweddoli bod gwneud y pethau hyn yr un mor beryglus ac yn cario’r un gosb.”

Yn ystod ymgyrchoedd tebyg y rhesymau gan yrwyr a gafodd eu dal yn gyrru wrth ddefnyddio ffôn oedd “O’n i’n ypdetio statws Facebook fi”, “O’n i’n sbïo ar yr amser” a “O’n i’n sbïo ar fy nghoes nid y ffôn.”

Ychwanegodd y Rhingyll Davies: “Mae gyrru cerbyd yn golygu bod angen i ni wneud sawl peth ar yr un pryd felly gall unrhyw beth arall ddisgwyl nes eich bod wedi parcio’n ddiogel. Gall hyd yn oed y gyrwyr mwyaf profiadol a chymwys cael eu gwrthdynnu. Gall methu canolbwyntio cael canlyniadau difrifol ac mae’r ymgyrch yma yn codi ymwybyddiaeth am y mater gan obeithio bydd gyrwyr yn gwneud y peth iawn drwy beidio ag anwybyddu’r gyfraith sydd wedi ei ddylunio er mwyn cadw pawb yn ddiogel.”

Drwy gydol yr ymgyrch bydd yr heddlu a’u partneriaid yn defnyddio rhwydweithiau cymdeithasol er mwyn trosglwyddo’r negeseuon gan ddefnyddio’r hash nod #5angheuol a #llygaidaryffordd


£27m i wella ffyrdd a llwybrau cerdded a beicio

Welsh Government logo Fe fydd ffyrdd prysur a chul yn cael eu gwella a llwybrau diogel i gerddwyr a beicwyr yn cael eu creu, yn dilyn buddsoddiad gwerth £27 miliwn gan Lywodraeth Cymru.

Fe fydd y gwelliannau yn cynnwys bron i £2m ar gyfer Ffordd Gyswllt Llangefni ar Ynys Môn a chynlluniau ar gyfer ffyrdd eraill, fydd yn costio tua £1.3m yr un yng Nghaerfyrddin, Ceredigion, ac Abertawe.

Dywedodd y Gweinidog Trafnidiaeth, Edwina Hart y byddai'r arian yn cefnogi twf economaidd, gwella diogelwch, a hybu cerdded a beicio.

Bydd yr arian yn cael ei ddosbarthu mewn grantiau i bob awdurdod lleol yng Nghymru.

Llwybrau diogel

Fe fydd bron i £16 miliwn yn dod o Gronfa Trafnidiaeth Leol llywodraeth Cymru i gefnogi 35 o brosiectau trafnidiaeth gyhoeddus mewn 18 o wahanol ardaloedd yng Nghymru.

Bydd bron i £4 miliwn yn cael ei wario ar geisio leihau nifer y damweiniau ffordd mewn 14 o awdurdodau lleol.

Mae ychydig dros £5 miliwn yn cael ei ddarparu i wella llwybrau cerdded a beicio i ysgolion a chyfleusterau cymunedol eraill ar draws y wlad.

Fe fydd bron i £2m yn cael ei wario ar raglenni addysg a hyfforddiant diogelwch ar y ffyrdd ar gyfer grwpiau sy'n agored i niwed fel plant, pobl ifanc, gyrwyr hyn a beicwyr modur.


Datgelu Canlyniadau Sesiynau Gwirio Seddi Ceir
7/5/15

Datgelwyd bod angen addasu 63 o seddi ceir ar ôl i Gyngor Sir Powys daro golwg drostynt.

Child Car Seat Checks Edrychodd swyddogion Uned Diogelwch ar y Ffyrdd ar 90 o seddi ceir yn ystod wythnos o glinigau seddi ceir yn Aberhonddu, Llandrindod, Machynlleth, Y Drenewydd ac Ystradgynlais. Bu’r swyddogion yn edrych ar ba mor addas yw’r seddi ceir a’r ffordd maen nhw wedi’u gosod,  ac o’r 90 a welwyd, dim ond 26 nad oedd angen unrhyw addasu.  Roedd angen tipyn o waith ar 23 o’r seddi, ac ychydig ar 40 sedd, gydag un sedd yn hollol anaddas i’r cerbyd dan sylw.

Un nam cyffredin oedd bod yr ateg pen yn ymyrryd â sedd car y plentyn, lle na ddylai fod yn cyffwrdd.  Wrth osod sedd baban sy’n wynebu am yn ôl, gwneud yn si?r fod yr handlen gario yn y man cywir - dylai fod llun ar ochr y sedd.  Fel arfer dylai’r handlen fod yn syth neu’n wynebu traed y baban, ond nid dyma’r achos bob tro.

Hefyd dylid bod bwlch rhwng sedd y baban a’r sedd o flaen, ac yn olaf, dylai strapiau’r harnais fod yn ddigon tynn i chi allu rhoi dau fys yn wastad rhwng corff y plentyn a phont yr ysgwydd gan sicrhau nad yw’r strapiau wedi troelli.

Mae’r swyddogion diogelwch ar y ffyrdd wedi’u hyfforddi i roi cyngor ar sut i osod y seddi ceir a pha mor addas ydynt, ac mae modd gwneud hyn trwy gydol y flwyddyn.  Yn ystod 2014/15 maen nhw wedi edrych ar 289 o seddi ceir gan roi cyngor i 387 o unigolion.

Dim ond 75 o’r 289 o seddi ceir a ‘basiodd’ y prawf, sef 26 y cant.  Ond llwyddodd y swyddogion i gywiro’r diffygion yn y 214 o seddi eraill.

Meddai Nigel Brinn, Pennaeth Priffyrdd, Cludiant ac Ailgylchu Cyngor Sir Powys: “Mae’n rhaid gosod seddi ceir yn gywir er mwyn diogelu eich plentyn os bydd damwain.  Byddem yn argymell rhieni i gysylltu â’r Uned Diogelwch ar y Ffyrdd os ydych chi’n pryderu am ddiogelwch eich plentyn neu i ofyn i swyddog daro golwg ar y sedd.  Mae’n cymryd ychydig funudau’n unig ac mae am ddim”.

Dywedodd Sarah Morris, yr Uwch-swyddog Diogelwch ar y Ffyrdd: “Peidiwch â bod ofn gofyn cyngor.  Rydyn ni wrth law ac wedi’n hyfforddi i roi cyngor ac i ddangos i chi sut i osod sedd car eich plentyn.

“Mae cymaint o wahanol fathau a modelau ar y farchnad a gall fod yn anodd i rieni a gofalwyr wybod os yw’r sedd yn addas i’r plentyn, i’r car a hefyd ei fod wedi’i osod yn gywir.

“Rydym hefyd yn annog rhieni i sicrhau bod pawb sy’n gyfrifol am y plentyn yn gwybod sut i osod y sedd car.  Rydym wedi gweld nifer o  berthnasau sydd wedi honni mai mam neu dad sydd wedi gosod y sedd, a dyna fel mae wedi bod ers hynny.”

I gael cyngor neu i drefnu apwyntiad i daro golwg dros y sedd, cysylltwch â’r Uned Diogelwch ar y Ffyrdd ar 07909 895346 (Sir Drefaldwyn), 01597 826637 (Sir Faesyfed) neu 01874 612355 (Sir Frycheiniog) neu anfonwch e-bost at road.safety@powys.gov.uk

Gallwch hyn yn oed ofyn am gyngor drwy dudalen Facebook yr Uned www.facebook.com/RoadSafetyPowys


Ymgyrch Darwen yn cychwyn y penwythnos yma
1/4/15

Mae ymgyrch sydd wedi’i anelu at leihau nifer y marwolaethau ac anafiadau difrifol yn ymwneud â beicwyr modur ar ffyrdd Gogledd Cymru yn cychwyn y penwythnos hwn (Dydd Gwener, Ebrill 3).
Heddlu

Bydd Ymgyrch Darwen yn cael ei gynnal rhwng cyfnod y Pasg a dechrau’r hydref ac mae wedi’i anelu at wella diogelwch beicwyr modur a lleihau anafiadau ar ein ffyrdd.

Yn hanesyddol, bydd nifer fawr o feicwyr yn ymweld â Gogledd Cymru o ganlyniad i natur heriol y ffyrdd mewn ardaloedd o harddwch naturiol fel Eryri.

Mae Beicwyr Modur yn fwy tebygol o gael eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol ar y ffyrdd nag unrhyw ddefnyddwyr ffyrdd eraill. Maent yn cyfri am 1% o holl draffig y ffordd ond 18% o’r holl farwolaethau. Mae’r Prif Arolygydd Darren Wareing, sy’n gyfrifol am Uned Plismona’r Ffyrdd Gogledd Cymru yn dweud fod cynnydd wedi bod yn nifer y gwrthdrawiadau angheuol ac anafiadau difrifol ar ffyrdd yr ardal. Meddai: “Un o’r pryderon mwyaf sy’n dod i’r amlwg yma ac yn genedlaethol yw bod beicwyr yn cael eu dal yn gyrru ar ôl bod yn yfed neu’n gyrru o dan ddylanwad cyffuriau.

“Nid yw’r ffigyrau wedi newid o ran y beicwyr modur sy’n cael eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol, gyda 2014 yn un o’r blynyddoedd lle gwelwyd y ffigyrau uchaf ers 1994 yng Ngogledd Cymru.

“Yma yn y gogledd bu cynnydd o 52.11% yn 2014 (o 71 i 108) yn y nifer o bobl a gafodd eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol (KSI’s) o gymharu â’r ffigyrau yn 2013. Rhwng 2002 a 2014, roedd 77.6% o feicwyr modur ‘ar fai’ mewn achosion o wrthdrawiadau angheuol  - ac un o’r diffygion mwyaf a gafodd eu cofnodi oedd teiars a oedd un ai yn anghyfreithlon neu a oedd heb ddigon o aer ynddynt. Buasai hyn yn amlwg yn niweidiol i sut roedd y beic modur yn cael ei reoli.”

“Mae Ymgyrch Darwen yn un o nifer o ymgyrchoedd a mentrau yr ydym yn eu cynnal yn ystod y flwyddyn er mwyn ceisio targedu defnyddwyr y ffyrdd risg uchel.  Nid mater o dargedu’r gymuned beicio modur yw hyn ond mater o addysgu a gorfodi’r gyfraith.

“Tra bod mwyafrif y beicwyr modur yn reidio mewn modd priodol, mae rhai yn defnyddio’r ffyrdd fel rhywle i rasio ac yn torri deddfwriaethau diogelwch y ffyrdd mewn modd difrifol. Mae rhai yn goryrru ac yn gyrru’n beryglus gan achosi perygl o farwolaeth neu anafiadau difrifol iddyn nhw eu hunain neu ddefnyddwyr eraill y ffyrdd.”

“Rydym yn benderfynol o sicrhau bod pobl yn ddiogel ar ffyrdd Gogledd Cymru - rydym am iddynt fwynhau’r ffyrdd ond mewn modd diogel a chyfrifol.”

“Mae croeso i feicwyr modur cyfrifol ymweld â’r ardal i fwynhau’r golygfeydd a’r tirlun godidog ond mae hyd yn oed y beicwyr hyn mewn perygl o amcangyfrif yn rhy isel y risg sy’n codi o ganlyniad i yrru yn bell a chanolbwyntio ar ffyrdd heriol ac anghyfarwydd. Buaswn hefyd yn annog beicwyr i fanteisio ar y cyfle i ddatblygu eu sgiliau drwy fynychu un o weithdai Beicio Diogel yr Heddlu, sydd am ddim. Mae Beicio Diogel yn gynllun cenedlaethol a gynhelir gan heddluoedd gyda’r nod o leihau nifer y damweiniau beic modur.”

Ychwanegodd: “Byddwn yn parhau i dargedu beicwyr sy’n torri’r gyfraith ac yn eu herlyn – bydd hynny’n cynnwyd pawb sy’n reidio neu’n gyrru’n beryglus, yn rhy gyflym, yn goddiweddyd ar linellau gwyn di-dor neu’n cyflawni unrhyw droseddau traffig y ffordd. Dylid ystyried hyn fel rhybudd.”

Fel rhan o’r ymgyrch bydd swyddogion hefyd yn gwirio teiars gan fod teiars anghyfreithlon a rhai sydd heb ddigon o aer ynddynt wedi bod yn broblemau amlwg yn y gorffennol.

Drwy gydol yr ymgyrch bydd cynrychiolwyr Beicio Diogel yn mynd allan i siarad â beicwyr ac yn hybu’r cynllun Beicio Diogel sy’n cynnig gweithdai yn *rhad ac am ddim yng Ngogledd Cymru. Mae nifer o ddyddiau ymgysylltiad cymunedol wedi eu trefnu dros yr haf mewn ardaloedd megis y Ponderosa, Betws-y-Coed, Corwen a Llangollen.

Gall pobl ddilyn yr ymgyrch drwy rwydweithiau cyfryngau cymdeithasol drwy ddilyn yr hashnod #YmgyrchDarwen a #ReidioDiogel. Er mwyn archebu lle ar weithdy Beicio Diogel ewch i’w gwefan www.bikesafe.co.uk

*yn amodol ar ffi archebu


Arest cyntaf dan ddeddf gyrru dan ddylanwad cyffuriau newydd
6/3/15

policeMae Heddlu Gogledd Cymru wedi gwneud eu harést cyntaf dan ddeddfwriaeth gyrru dan ddylanwad cyffuriau newydd a ddaeth i rym yr wythnos hon. Am 8pm neithiwr (nos Iau, Mawrth 5) galwyd yr heddlu i wrthdrawiad ‘difrod yn unig’ ar Draeth Newry yng Nghaergybi, Ynys Môn.

Mynychodd swyddogion y lleoliad a phrofwyd y gyrrwr 19 oed gan ddefnyddio offer newydd sy’n profi am gyffuriau. Cafodd y gyrrwr wedyn ei arestio ar amheuaeth o gymryd cyffuriau a gyrru ac aethpwyd ag ef i’r ddalfa am ragor o brofion. Mae’r dyn erbyn hyn wedi ei ryddhau ar fechnïaeth tra bydd yr heddlu’n gwneud rhagor o ymholiadau.

Daeth y ddeddfwriaeth newydd i rym ddydd Llun Mawrth 4 ac mae’n gosod terfynau cyfreithiol ynghylch faint o sylwedd - cyffuriau anghyfreithlon a chyffuriau presgripsiwn - ddylai fod yn system unigolyn os ydynt yn gyrru.

Yn cyd fynd â’r ddeddfwriaeth newydd mae yna ddyfais newydd y gall swyddogion ei ddefnyddio i roi profion am ganabis neu gocên ar ochr y ffordd.

Meddai Rhingyll Jason Diamond o Uned Plismona’r Ffyrdd HGC: “Dyma’r arést cyntaf o dan y gyfraith newydd, ond nid yr olaf. Mae ein neges yr un fath ag erioed - peidiwch â mynd y tu ôl i’r llyw dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau , dydy gwneud hynny ddim yn werth y risg.”

Dylai unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth am bobl sy’n gyrru dan ddylanwad cyffuriau gysylltu â Heddlu Gogledd Cymru ar 101 neu Crimestoppers ar 0800 555 111


Yr Heddlu’n lansio ei Ymgyrch Atal Yfed/Cymryd Cyffuriau a Gyrru’r Gaeaf

Llun 01 Rhag 2014

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn arwain Ymgyrch Atal Yfed/Cymryd Cyffuriau a Gyrru Cymru Gyfan, a gynhelir o ddydd Llun 1 Rhagfyr 2014 tan 1 Ionawr 2015.

Bydd Dr Mark Boulcott, dioddefydd yfed a gyrru, yn cefnogi’r ymgyrch ar ôl iddo golli ei wraig a dioddef anabledd oherwydd gyrrwr meddw, pan fydd Heddlu Dyfed-Powys yn lansio’r ymgyrch ar ran y pedwar heddlu yng Nghymru.

Roedd Dr Boulcott a’i wraig, Karen, yn gyrru beic modur pan ddigwyddodd y gwrthdrawiad angheuol yn 2006. Bu farw Karen yn y lleoliad, a bu’n siwrnai hi i adferiad ar gyfer Dr Boulcott, sydd yn anabl ar ôl dioddef anafiadau newid bywyd.

Roedd gyrrwr y car â’u bwrodd dair gwaith dros y terfyn alcohol cyfreithlon ar gyfer gyrru, ac roedd ganddo gyffuriau dosbarth A yn ei system. mark boulcott

Yn ystod ymgyrch y Gaeaf yn 2013 cafodd dros 460 o yrwyr yng Nghymru eu dal yn gyrru ag alcohol gormodol yn y system ar ôl cynnal 35,493 o brofion anadl.

Dros y pedair wythnos nesaf, mae miloedd o fodurwyr yn wynebu cael eu stopio wrth i dimoedd o’r pedwar heddlu – Dyfed-Powys, Gogledd Cymru, De Cymru a Gwent – gynnal gwiriadau ffordd mewn amryw o leoliadau ac ar amserau amrywiol ledled y wlad.

Dywedodd Carl Langley, Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys, ac arweinydd Cymru Gyfan ACPO ar Blismona’r Ffyrdd, “Hoffwn ddiolch i  Dr Boulcott am gefnogi ein hymgyrch eleni. Mae ail-fyw profiad mor erchyll a thrawmatig yn gyhoeddus yn anodd iawn ac yn hynod o ddewr.

“Mi fydd yr ymgyrch unwaith eto yn canolbwyntio ar rybuddio gyrwyr na fydd yfed neu gymryd cyffuriau a gyrru yn cael ei oddef.

“Os ydych yn yfed a gyrru rydych yn cynyddu eich siawns o ladd person diniwed, chi eich hun neu’r ddau ohonoch. Rydyn ni’n gofyn i bobl feddwl am y canlyniadau. Peidiwch â chymryd y risg.
“Yn amlwg, nid problem dros y Nadolig yn unig ydi yfed a gyrru, ac rydyn ni’n targedu gyrwyr sydd wedi bod yn yfed drwy gydol y flwyddyn. Mae angen cymorth y cyhoedd arnom i dynnu’r bobl anystyriol, hunanol hyn oddi ar ein ffyrdd.”  

Meddai Susan Storch, Cadeirydd Diogelwch y Ffyrdd Cymru, "Yn anffodus mae gormod o lawer o bobl yn dal yn barod i fentro gyrru ar ôl cymryd alcohol neu gyffuriau. Ni ddylai unrhyw un fod dan unrhyw amheuaeth y bydd yfed hyd yn oed mymryn bach o alcohol yn cael effaith niweidiol ar eu gallu i yrru. Mae partneriaid Diogelwch y Ffyrdd Cymru wedi ymrwymo i addysgu pobl ynglyn â chanlyniadau gyrru ar ôl cymryd cyffuriau neu alcohol ac yn llwyr gefnogi’r heddlu yn ystod yr ymgyrch hon dros gyfnod y Nadolig, ac yn wir, drwy gydol y flwyddyn

Os oes gennych chi wybodaeth am unrhyw un yn yfed a gyrru neu’n gyrru dan ddylanwad cyffuriau ffoniwch Heddlu Dyfed-Powys ar 101 neu Taclo’r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111. Mewn argyfwng ffoniwch 999 bob amser.


Dros 900 yn cael eu dal yn defnyddio ffonau symudol wrth yrru

18/11/14

fatal 5

Cafodd dros 900 o fodurwyr eu dal yn defnyddio’u ffonau symudol wrth yrru yn ystod ymgyrch Atal Defnyddio Ffonau Symudol Wrth Yrru Cymru gyfan 2014 y mis diwethaf.

Roedd yr ymgyrch, a gynhaliwyd rhwng Hydref 9 a 17, ar y cyd â phartneriaid diogelwch y ffyrdd yn annog modurwyr i ‘gadw eu llygaid ar y ffordd’ a pheidio â gadael i’w sylw gael ei dynnu drwy ateb eu ffôn symudol, darllen neges testun neu fynd ar y rhyngrwyd.

Bu’r pedwar heddlu yng Nghymru yn cynnal patrolau er mwyn targedu modurwyr a oedd yn peryglu bywydau defnyddwyr eraill y ffyrdd drwy eu hymddygiad yn ogystal ag i’w  haddysgu ynghylch y cosbau y byddant yn eu hwynebu os ydynt yn gwneud hyn.

Cafodd faniau camerâu diogelwch Gan Bwyll eu defnyddio yn ystod yr ymgyrch gan eu bod hwythau bellach yn gorfodi troseddau ffonau symudol, ynghyd â lori fawr er mwyn ceisio dal troseddwyr.
Yn ystod yr ymgyrch cafodd 914 o bobl eu dal yn defnyddio ffonau symudol wrth yrru drwy Gymru gyfan.

Rhoddwyd 53 ATT (Adroddiad Troseddau Traffig neu TORs) gan Heddlu Gogledd Cymru a rhoddodd Heddlu Gwent 72 o docynnau cosb benodol i yrwyr a oedd yn torri’r gyfraith.

Yn ardal Heddlu Dyfed Powys cyflwynwyd 447 o docynnau, a chyflwynwyd 342 yn ardal Heddlu De Cymru.

Ers mis Mawrth eleni mae Heddlu Gogledd Cymru wedi bod yn defnyddio ATT (Adroddiad Troseddau Traffig neu TORs) i’w rhoi i yrwyr ar ochr y ffordd. Mae ATT yn cael eu rhoi yn awr yn hytrach na thocynnau cosb benodol sy’n golygu y bydd cyswllt yn cael ei wneud gyda’r gyrrwr er mwyn rhoi manylion iddynt ynglyn â sut y bydd eu hachos yn cael ei ddelio ag o - un ai cynnig cwrs addysgiadol, tocyn cosb benodol a/neu bwyntiau ar eu trwydded, neu ymddangosiad yn y Llys Ynadon.
Mae’r rhai sy’n cael eu dal yn gyrru wrth ddefnyddio ffôn symudol yng Ngogledd Cymru nawr yn cael cynnig cwrs addysgiadol - tebyg iawn i’r Cwrs Ymwybyddiaeth Cyflymder. Mae’r cwrs gwelliant, sydd mewn dosbarth, yn edrych ar bob rhan o yrru esgeulus ac mae’n cael ei gynnig mewn mannau gwahanol ar draws yr ardal. Yn dilyn arolwg cymhwyster mae’n rhaid i’r gyrrwr dalu am y cwrs. Dim ond unwaith bob tair blynedd y gellir cynnig y cwrs.
Meddai’r Prif Arolygydd Darren Wareing o Uned Plismona’r Ffyrdd, Heddlu Gogledd Cymru: “Mae’n siom enfawr fod nifer o bobl yn parhau i anwybyddu ein rhybuddion. Gellir yn hawdd tynnu sylw hyd yn oed  y gyrrwr mwyaf profiadol neu gymwys a gall diffyg canolbwyntio arwain at ganlyniadau difrifol.

“Ar y cyd ag yfed a gyrru, goryrru, peidio â gwisgo gwregys diogelwch a gyrru’n ddiofal, mae defnyddio ffôn symudol wrth yrru,  boed hynny er mwyn anfon neges testun, defnyddio ap, neu ffonio rhywun, yn un o’r “5 Angheuol” , sef  y 5 peth mwyaf cyffredin sy’n achosi  gwrthdrawiadau traffig y ffyrdd angheuol.

 “Gyda chynnydd yn y defnydd o ffonau clyfar, rydym hefyd yn gweld sylw gyrwyr yn cael ei dynnu oddi ar eu gyrru wrth iddynt ddefnyddio aps neu’r rhyngrwyd, neu ddarllen e-byst ar eu ffonau. Mae angen i yrwyr sylweddoli bod gwneud y pethau hyn yr un mor beryglus ac yn cario’r un gosb.”
“Mae’r ymgyrch yma yn un rhan o’n hymdrechion i dargedu a lleihau’r nifer o yrwyr sydd mewn risg o fod mewn gwrthdrawiad difrifol neu angheuol oherwydd eu bod yn defnyddio ffôn symudol wrth yrru. Nid ymdrech tymor byr yw hwn – bydd ein swyddogion yn parhau i dargedu’r rhai sy’n peryglu eu bywydau eu hunain a bywydau pobl eraill.”
Meddai Susan Storch, Cadeirydd Diogelwch Ffyrdd Cymru: “Mae gyrru wrth ddefnyddio ffôn symudol nid yn unig yn anghyfreithlon mae hefyd yn beryglus. Mae’n rhoi eich bywyd chi eich hun mewn perygl a hefyd bywydau’r rhai sydd gyda chi yn y car.
“Er ei fod yn siomedig fod cymaint o fodurwyr wedi cael eu dal yn gyrru wrth ddefnyddio ffôn symudol mae hefyd yn dangos bwriad holl bartneriaid Diogelwch Ffyrdd Cymru i daclo’r broblem a pharhau i gydweithio er mwyn cyfleu’r neges bod angen rhoi’r ffôn i ffwrdd cyn gyrru.
Yn ystod yr ymgyrch bythefnos fe welodd swyddogion droseddau eraill gan gynnwys - 113 achos o oryrru, 64 achos o beidio â gwisgo gwregys, pum achos o yrru heb yswiriant, pedwar gyrrwr a oedd wedi eu gwahardd a 31 yn cael eu harestio am yfed a gyrru.
Nodiadau:
Yn ystod ymgyrch 2013 cafodd 1,095 o bobl eu dal yn defnyddio ffonau symudol wrth yrru.

Rhoddodd Heddlu Gogledd Cymru 95 o Docynnau Cosb Benodol a rhoddodd Heddlu Gwent 47  i yrwyr a oedd yn torri’r gyfraith.

Yn ardal Heddlu Dyfed Powys cyflwynwyd 862 o docynnau, a chyflwynwyd 91 yn ardal Heddlu De Cymru

Cyngor:

• Peidiwch ag ateb galwadau wrth yrru
Mae pob galwad yn tynnu sylw gyrrwr oddi ar y ffordd. Gallwch ddarllen negeseuon testun neu ateb unrhyw alwad pan mae’n ddiogel i chi wneud hynny. Os ydych angen defnyddio’r ffôn pan fyddwch yn gyrru,  arhoswch tan y bydd yn ddiogel i chi stopio i wneud hynny.

• Mae’n anghyfreithlon defnyddio ffôn symudol wrth yrru, hyd yn oed os ydych wedi stopio wrth ymyl goleuadau traffig, yn sefyll mewn ciw o draffig neu pan fyddwch yn gyrru o amgylch maes parcio. Mae’r amgylchiadau hyn i gyd yn cael eu cyfrif fel ‘gyrru ar y ffordd.’

• Parciwch yn ddiogel cyn defnyddio eich ffôn symudol  Peidiwch â pharcio ar lain galed traffordd


Yr Heddlu'n lansio ymgyrch i dargedu modurwyr sy'n defnyddio ffonau symudol wrth yrru
3/10/14

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu Gogledd Cymru,  ynghyd â’u cydweithwyr o heddluoedd eraill Cymru a Diogelwch Ffyrdd Cymru,  yn lansio ymgyrch i dargedu  modurwyr sy’n defnyddio ffôn symudol wrth yrru.

Nod yr ymgyrch , a fydd yn para am bythefnos rhwng y 6ed a’r 19eg Hydref, fydd annog modurwyr i ‘gadw eu llygaid ar y ffordd’ a pheidio â gadael i’w sylw gael ei dynnu drwy ateb eu ffôn symudol, darllen neges testun neu fynd ar y rhyngrwyd.

Bydd patrolau’r heddlu yn cynyddu ar draws Cymru yn ystod yr ymgyrch er mwyn hyrwyddo’r neges ddiogelwch a chodi ymwybyddiaeth gyrwyr o beryglon defnyddio ffôn symudol wrth yrru a’r cosbau y gellir eu rhoi am wneud hynny.

Bydd faniau camerâu diogelwch Gan Bwyll hefyd yn cael eu defnyddio yn ystod yr ymgyrch gan eu bod hwythau bellach yn gorfodi troseddau ffonau symudol.

Meddai’r Prif Arolygydd Darren Wareing o Uned Plismona’r Ffyrdd, Heddlu Gogledd Cymru: “Dim ond un rhan o’n hymdrech barhaus i dargedu a lleihau’r nifer o yrwyr sydd mewn perygl  o fod mewn gwrthdrawiad difrifol neu angheuol oherwydd eu bod yn defnyddio ffôn symudol wrth yrru yw’r ymgyrch hon.

"Ar y cyd ag yfed a gyrru, goryrru, peidio â gwisgo gwregys diogelwch a gyrru’n ddiofal, mae defnyddio ffôn symudol wrth yrru,  boed hynny er mwyn anfon neges testun, defnyddio ap, neu’n ffonio rhywun, yn un o’r “5 Angheuol” , sef  y 5 peth mwyaf cyffredin sy’n achosi  gwrthdrawiadau traffig y ffyrdd angheuol. 

“Gyda chynnydd yn y defnydd o ffonau clyfar, rydym hefyd yn gweld sylw gyrwyr yn cael ei dynnu oddi ar eu gyrru wrth iddynt ddefnyddio aps neu’r rhyngrwyd, neu ddarllen e-byst ar eu ffonau. Mae angen i yrwyr sylweddoli bod gwneud y pethau hyn yr un mor beryglus ac yn cario’r un gosb.”

Ers mis Mawrth eleni mae Heddlu Gogledd Cymru wedi bod yn defnyddio ATT (Adroddiad Troseddau Traffig neu TORs) i roi i yrwyr ar ochr y ffordd. Mae ATT yn cael eu rhoi yn awr yn hytrach na thocynnau cosb benodol sy’n golygu y bydd cyswllt yn cael ei wneud gyda’r gyrrwr er mwyn rhoi manylion iddynt ynglyn â sut y bydd eu hachos yn cael ei ddelio ag o - un ai cynnig cwrs addysgiadol, tocyn cosb benodol a/neu bwyntiau ar eu trwydded, neu ymddangosiad yn y Llys Ynadon.

Yn ystod ymgyrch 2013 cafodd dros 1,000 o fodurwyr eu dal yn gyrru wrth ddefnyddio eu ffonau symudol, gyda 95 o droseddwyr yng Ngogledd Cymru.

A rhwng y 1af o Ionawr a Gorffennaf 31 eleni mae Heddlu Gogledd Cymru wedi rhoi 1,069 o docynnau cosb penodol am droseddau yn ymwneud â gyrru wrth ddefnyddio ffôn symudol.

Ychwanegodd y Prif Arolygydd Wareing: “Mae’n siom enfawr fod nifer o bobl yn parhau i anwybyddu ein rhybuddion. Gellir yn hawdd tynnu sylw hyd yn oed  y gyrrwr mwyaf profiadol neu gymwys. Gall diffyg canolbwyntio arwain at ganlyniadau difrifol a bydd yr ymgyrch hon yn arwain at fwy o bobl yn wneud y peth iawn ac yn cymryd sylw o’r gyfraith sydd yno i’w gwarchod nhw a chadw defnyddwyr y ffyrdd eraill yn ddiogel.”

Meddai Susan Storch, Cadeirydd Diogelwch y Ffyrdd Cymru: “Mae gyrru cerbyd yn golygu bod angen gwneud mwy nag un peth ar yr un pryd a dylai unrhyw beth y tu hwnt i hynny aros nes bod y person wedi parcio eu car neu tan y bydd eu siwrnai wedi dod i ben.

“Mae ymgyrchoedd fel hyn yn dangos ymrwymiad partneriaid Diogelwch y Ffyrdd Cymru i daclo’r broblem hon ac fe wnawn barhau i gydweithio er mwyn trosglwyddo’r neges  bod angen diffodd y ffôn cyn cychwyn y car.”

Meddai’r Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol, o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr,  Matt Makin: “Rydym yn llwyr gefnogi’r ymgyrch hon gan y gall peidio  â chanolbwyntio ar y ffordd am hyd yn oed eiliad  o ganlyniad i ddefnyddio ffôn  wrth yrru  achosi digwyddiad trasig a fyddai’n gofyn am ein sgiliau gofal  meddygol brys ni yma yn yr adran hon.

“Mae pob un o’n Hadrannau Argyfwng yn gorfod delio a chanlyniadau trist  gwrthdrawiadau traffig y ffyrdd ac rydym yn gweld yr effaith y mae digwyddiadau  o’r fath yn ei gael ar deuluoedd,  ffrindiau a chymdogion.

“Erfyniwn ar bob gyrrwr i feddwl ddwywaith cyn defnyddio eu ffôn i anfon neges testun neu ffonio pan fyddant y tu ôl i’r llyw.”

Drwy gydol yr ymgyrch bydd yr heddlu a’u partneriaid yn defnyddio rhwydweithiau cymdeithasol er mwyn trosglwyddo’r negeseuon gan ddefnyddio’r hash nod #5angheuol a #llygaidaryffordd

Nodiadau:

Yn ystod ymgyrch 2013 cafodd 1,095 o bobl eu dal yn defnyddio ffonau symudol wrth yrru.

Rhoddodd Heddlu Gogledd Cymru 95 o Docynnau Cosb Benodol a rhoddodd Heddlu Gwent 47  i yrwyr a oedd yn torri’r gyfraith.

Yn ardal Heddlu Dyfed Powys cyflwynwyd 862 o docynnau, a chyflwynwyd 91 yn ardal Heddlu De Cymru

Cyngor:

 • Peidiwch ag ateb galwadau wrth yrru
  Mae pob galwad yn tynnu sylw gyrrwr oddi ar y ffordd. Gallwch ddarllen negeseuon testun neu ateb unrhyw alwad pan mae’n ddiogel i chi wneud hynny. Os ydych angen defnyddio’r ffôn pan fyddwch yn gyrru,  arhoswch tan y bydd yn ddiogel i chi stopio i wneud hynny.
 • Mae’n anghyfreithlon defnyddio ffôn symudol wrth yrru, hyd yn oed os ydych wedi stopio wrth ymyl goleuadau traffig, yn sefyll mewn ciw o draffig neu pan fyddwch yn gyrru o amgylch maes parcio. Mae’r amgylchiadau hyn i gyd yn cael eu cyfrif fel ‘gyrru ar y ffordd.’
 • Parciwch yn ddiogel cyn defnyddio eich ffon symudol  Peidiwch â pharcio ar lain galed traffordd

Gellir darllen mwy am bartneriaeth Gan Bwyll ar eu gwefan www.gosafe.org.uk


Datganiad Ysgrifenedig - Newyddion diweddaraf ar ddiogelwch ar y ffyrdd
Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
18/9/14

Cyhoeddwyd y Fframwaith Diogelwch ar y Ffyrdd ar gyfer Cymru ym mis Gorffennaf 2013. Mae'n pennu dull Llywodraeth Cymru o fynd i'r afael â Diogelwch ar y Ffyrdd tan y flwyddyn 2020. Flwyddyn yn ddiweddarach, mae'n amser da i roi'r newyddion diweddaraf i Aelodau ar y datblygiadau o ran gweithredu'r prif gamau yn y Fframwaith.

Gosodwyd targed heriol gan y Fframwaith am ostyngiad o 40% yng nghyfanswm y bobl sy'n cael eu lladd neu eu niweidio'n ddifrifol ar ffyrdd Cymru erbyn 2020. Cafodd dau o grwpiau risg uchel eu nodi, a gosodwyd targedau penodol am ostyngiad o 25% yn nifer y beicwyr modur sy'n cael eu lladd neu eu niweidio'n ddifrifol a gostyngiad o 40% yn nifer y bobl ifanc sy'n cael eu lladd neu eu niweidio'n ddifrifol. Roedd y tri targed wedi'u gosod yn erbyn gwaelodlin 2004-08.

Mae'r ystadegau diogelwch ar y ffyrdd ar gyfer 2013 yn dangos gostyngiad cyffredinol yng nghyfanswm y damweiniau traffig oedd yn arwain at anafiadau. Fodd bynnag, er bod y mân anafiadau yn parhau i ostwng, bu i nifer y bobl sy'n cael eu lladd neu eu niweidio'n ddifrifol gynyddu y llynedd. Mae ffigurau ar gyfer pob blwyddyn unigol yn amrywio, ac nid ydynt yn ddibynadwy o ran rhagweld beth fydd yn digwydd yn y dyfodol, ond pe byddai hyn yn parhau, byddai'n golygu bod canlyniadau'r damweiniau yn mynd yn fwy difrifol.

Yn 2013, roedd nifer y cerddwyr, y beicwyr a'r beicwyr modur a laddwyd neu a anafwyd yn ddifrifol yn fwy na nifer y defnyddwyr ceir. Mae hyn yn golygu bod angen inni hefyd warchod pob carfan fregus sy'n defnyddio'r ffyrdd, yn ogystal â'r ddau grwp risg uchel sydd eisoes wedi'u nodi. Byddaf yn ystyried y data, ac os yn briodol, yn nodi camau penodol pellach ar gyfer y grwpiau hyn.

Hyd yn hyn eleni, cafodd saith-deg o bobl eu lladd ar y ffyrdd yng Nghymru. Ac er bod hyn yn debyg iawn i'r nifer yn ystod yr un cyfnod y llynedd, a'r flwyddyn flaenorol, mae unrhyw farwolaethau ar y ffordd yn drasiedi y mae'n rhaid inni geisio eu hosgoi.

Rwy'n bendant bod angen ymdrechu mwy i atal damweiniad ar y ffyrdd ble y bo'n bosibl, neu i leihau eu difrifoldeb. Mae Llywodraeth Cymru a'n partneriaid yn yr awdurdodau lleol a'r gwasanaethau brys yn cydweithio i sicrhau hyn. Mae hyn yn cynnwys dadansoddi y data ar ddamweiniau yn drylwyr i dynnu sylw at feysydd i weithredu ynddynt.

Rwyf wedi gofyn i'm swyddogion edrych ar sut y gallwn gryfhau ein hymdrechion ar ddiogelwch ar y ffyrdd a sicrhau eu bod yn ganolog i'n dull o weithio ym maes trafnidiaeth. Nodwyd yn glir yn y Fframwaith Diogelwch ar y Ffyrdd i Gymru y byddai angen cydweithio'n agos â'n partneriaid er mwyn parhau i ostwng nifer yr anafiadau.

Rwy'n cyfarfod Arweinwyr yr Awdurdodau Lleol yn rheolaidd yn ogystal â Phrif Gwnstabliaid Cymru ac rwy'n sylweddoli pwysigrwydd gweithredu parhaus ar y cyd i wella mwy ar ddiogelwch ar ffyrdd Cymru. Byddaf yn parhau i gasglu'r wybodaeth arbenigol honno.

Gyda'r Heddlu, byddaf yn ariannu camerâu gorfodi'r traffig yng Nghymru a bydd mwy a mwy o dechnoleg ar gyfer gorfodi cyflymder hefyd yn cael ei defnyddio i orfodi pobl i ddefnyddio gwregysau diogelwch ac i sylwi ar bobl sy'n defnyddio ffonau symudol yn anghyfreithlon.

Rwyf hefyd wedi newid pwyslais Grwp Strategol Diogelwch ar y Ffyrdd Cymru Gyfan i sicrhau fod pob Awdurdod Lleol yn cael eu cynrychioli, yn ogystal â'n partneriaid yn y Gwasanaethau Brys a'r trydydd sector. Bydd y cyfarfodydd hynny yn canolbwyntio ar y data sy'n dod i law ar ddamweiniau ac yn ceisio cael cymorth gan bartneriaid i benderfynu ar y ffordd orau o weithredu. Mae is-grwpiau penodol sy'n canolbwyntio ar bobl ifanc a beicwyr modur wedi'u sefydlu hefyd.

Mae arweinwyr Awdurdodau Lleol wedi rhoi y newyddion diweddaraf imi am y rhaglenni diogelwch ar y ffyrdd y maent yn eu gweithredu, sy'n rhoi darlun gwell o'r hyn sy'n digwydd ledled Cymru, fel y gallwn ddechrau sylwi ar arferion da neu ar fylchau. Rhoddodd arweinwyr yr awdurdodau lleol fanylion y gwaith sy'n weddill i wella diogelwch a mynediad o amgylch ysgolion a bydd yr wybodaeth hon yn helpu i lywio rhaglenni gwaith yn y dyfodol.

Mae diogelwch ar ein rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd yn fater difrifol imi, ac rwy'n parhau i geisio sicrhau bod gwelliannau i beirianneg diogelwch ar y ffyrdd ar y rhwydwaith cefnffyrdd yn digwydd mewn mannau ble y mae risg uchel o ddamweiniau difrifol.

Rwy'n falch iawn o fod yn gweithio gyda Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru i nodi y problemau o ran diogelwch ar y ffyrdd sy'n achosi pryder i blant a phobl ifanc sy'n mynychu ysgolion sydd wedi'u lleoli ar y cefnffyrdd ac i ddatblygu rhaglen o waith i fynd i'r afael â'r materion hyn, a byddaf yn cyhoeddi hyn cyn y Nadolig.

Rwyf wedi rhoi cyllid Grant Diogelwch ar y Ffyrdd i Awdurdodau Lleol ar gyfer cynlluniau cyfalaf a refeniw yn 2014/15. Wrth bennu'r amcanion ar gyfer y grant rwyf wedi bod yn glir bod yn rhaid i adnoddau gael eu targedu ar y camau fydd yn lleihau damweiniau. Cafodd y cyllid cyfalaf ei neilltuo ar sail gystadleuol, a dim ond i gynlluniau ble yr oedd rhywun wedi ei ladd neu ei anafu'n ddifrifol. Rwy'n ddiolchgar i'r Heddlu ac i RoSPA am gefnogi fy Adran i asesu'r ceisiadau a gyflwynwyd ac am roi cyngor cadarn wrth imi drefnu'r dyfarniadau grant.

Rwy'n parhau i fod angen arfarniad o effeithiolrwydd cynlluniau diogelwch ar y ffyrdd i sicrhau fod cyllid yn canolbwyntio ar y cynlluniau hynny sy'n lleihau anafiadau. Gan ystyried hyn wrth ddyrannu cyllid refeniw, nodais bedwar o brif ymyriadau y dylid ystyried eu cyllido. Mae'r ymyriadau hyn yn cefnogi'r ddau gategori risg uchel a phlant fel defnyddwyr ffyrdd sy'n agored i niwed. Sef:

 • Hyfforddi Beicwyr Modur
 • Pass Plus Cymru
 • Kerbcraft
 • Hyfforddiant Beicio Safon Cenedlaethol

Mae rhywfaint o amrywiaeth yn y ffordd y mae'r rhaglenni hyn yn cael eu cyflawni ledled Cymru ac, er bod rhywfaint o deilwra lleol yn briodol i gydnabod natur y rhwydwaith ffyrdd a thraffig mewn gwahanol rannau o Gymru, byddai angen i unrhyw wahaniaethau o'r fath gael eu cyfiawnhau o ran yr effaith ar anafiadau. Er mwyn sicrhau nad ydym am weld amrywiaeth er mwyn hynny, ac i sicrhau y gallwn nodi'r rhalgenni sy'n cael yr effaith fwyaf ar leihau anafiadau, rwyf wedi gofyn i'm swyddogion gynnal nifer o arfarniadau. Byddwn yn edrych ar Pass Plus Cymru a hyfforddi beicwyr modur a hyfforddiant ar gyfer gyrwyr hyn yn y flwyddyn ariannol hon, a bydd canlyniadau'r asesiadau hyn yn llywio pa raglenni fydd yn cael eu hariannu yn y dyfodol.

Roeddwn yn falch iawn o ymweld ag Ysgol Gynradd Porthcawl heddiw i weld y gwelliannau fydd yn cael eu gwneud drwy'r buddsoddiad Llwybrau Diogel mewn Cymunedau. Mae'r prosiect hwn ac un yn Ysgol Gynradd Tremains yn brosiectau ychwanegol y bu'n bosibl imi eu hychwanegu at y rhestr o brosiectau i'w cyflawni o dan y cynllun grant Llwybrau Diogel mewn Cymunedau eleni.

Byddaf yn parhau i ganolbwyntio ar ddiogelwch ar y ffyrdd, ac yn rhoi'r newyddion diweddaraf i'r Aelodau ar y datblygiadau.


Ymgyrch Cymru gyfan Atal Yfed/Cymryd Cyffuriau a Gyrru’n Dal 358

7/8/14

Yfed a’r bore canlynol – dyna oedd neges y pedwar heddlu yng Nghymru cyn cychwyn Ymgyrch Atal Yfed/Cymryd Cyffuriau a Gyrru’r Haf Cymru Gyfan a lansiwyd gan Heddlu De Cymru.

Drwy gydol yr ymgyrch mis o hyd, cynhaliwyd 15,485 prawf anadl.

Cynhaliodd Heddlu De Cymru 2,248 prawf, rhwng 1 a 30 Mehefin, ac o’r rheiny, profodd 144 (6.4%) yn gadarnhaol. Cynhaliodd Heddlu Gogledd Cymru 6,351 prawf, ac o’r rheiny, profodd 94 (1.5 %) yn gadarnhaol.

Yn ardal Heddlu Dyfed-Powys, cynhaliwyd 5,535 prawf, ac o’r rheiny, profodd 88 (1.6%) yn gadarnhaol. Cynhaliodd Heddlu Gwent Police 1,351 prawf, ac o’r rheiny, profodd 32 (2.4%) yn gadarnhaol.

Dywedodd Jon Stratford, Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu De Cymrbreath testu: " Mae’r pedwar heddlu yng Nghymru wedi bod yn cynyddu’r pwysau’r haf hwn i rwystro pobl rhag gyrru dan ddylanwad alcohol a chyffuriau – yn arbennig yn hwyr y nos yn ystod nosweithiau braf yr haf. Er bod cyfanswm o 358 arést am droseddau yfed a chyffuriau yn ystod yr ymgyrch hon yn frawychus, mae’n dangos ein hymroddiad cydweithiol i addysgu modurwyr a gorfodi’r gyfraith.”

“Mae’r canlyniadau hyn yn dangos fod angen i ni a’n partneriaid barhau i weithio gyda’n gilydd ar gyfer addysgu gyrwyr am beryglon yfed alcohol a/neu gymryd cyffuriau ac yna gyrru. Bydd Heddlu De Cymru yn parhau i bwysleisio’r neges mai’r unig ddewis diogel yw gyrru NEU yfed, nid y ddau.” 

Dywedodd Susan Storch, Swyddog Diogelwch y Ffyrdd ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys, “Mae’n rhaid i ni fel gyrwyr gymryd cyfrifoldeb tu ôl i’r olwyn a pheidio ag yfed a gyrru dan ddylanwad alcohol a/neu gyffuriau (gan gynnwys rhai meddyginiaethau presgripsiwn); bydd gwneud hynny’n lleihau’n amserau ymateb yn sylweddol er ein bod o bosibl yn teimlo’n effro.

“Byddwn ni’n parhau i weithio gyda’n partneriaid er mwyn pwysleisio’r neges atal yfed/cymryd cyffuriau a gyrru nad yw’n ddiogel yfed/cymryd cyffuriau cyn gyrru o gwbl; mae’r dewis yn syml – gyrru neu yfed, nid y ddau.”


Dathlu 40 Mlynedd o Hebrwng y Plant
1/8/14
Deugain mlynedd yn ôl fe ddechreuodd Joyce Morgan weithio'n fenyw lolipop gyda Chyngor Sir Penfro.
Roedd hynny yng nghyfnod yr Wythnos Dri Diwrnod, Rhyfeloedd y Penfras ac ymgyrch fomio'r IRA!
Ond er bod y digwyddiadau hynny erbyn hyn yn hen hanes, 40 mlynedd yn ddiweddarach mae Joyce yma o hyd ac yn gofalu bod Plant Ysgol Gymunedol y Garth yn cyrraedd yr ysgol yn ddiogel.Joyce Morgan

Yr wythnos ddiwethaf fe gynhaliodd disgyblion a staff yr ysgol gynradd ddathliad arbennig i nodi ei 40 mlynedd o wasanaeth hebrwng.
Fe ddywedodd Joyce: "Wel dyna i chi syndod, ond un hyfryd iawn. Peth difyr yw gwerthfawrogiad."
Fe ddechreuodd y fenyw 72 oed, a aned yn Aberllydan, ei gwaith ar gyfer yr ysgol ym mis Medi 1973 pan oedd ei dwy ferch yn ifanc. Yn ogystal â'i dyletswyddau croesi'r heol, mae hi hefyd yn rhoi cymorth drwy oruchwylio yn yr awr ginio.

Ac er gwaethaf ei degawdau o wasanaeth, does dim bwriad o gwbl i ymddeol gyda Joyce.
Fe ddywedodd: "Rwy'n mwynhau bod gyda phlant. Tros y blynyddoedd rwy' wedi eu gweld nhw'n tyfu lan ac erbyn hyn rwy'n gofalu am eu plant nhw hefyd. Rwy'n teimlo'n hollol iawn a chyn belled bod arnyn nhw f'eisiau i fe fydda' i'n dal ati."

Fe ddywedodd Kirstie Ann Donoghue, Swyddog Diogelwch Ffyrdd gyda Chyngor Sir Penfro, bod gwasanaeth hebrwng croesfannau'r ysgolion yn dibynnu ar ymroddiad pobl fel Joyce.
Fe ddywedodd: "Mae deugain mlynedd o ofalu bod ein plant yn mynd nôl a blaen i'r ysgol yn d


Heddlu yn parhau â mentrau diogelwch y ffyrdd a lleihau anafiadau ffyrdd yn Powys
16/6/14

Dyfed Powys Fel rhan o raglen diogelwch y ffyrdd gyfredol, dros y penwythnos, parhaodd Uned Plismona’r Ffyrdd Powys â’u hymdrechion i hyrwyddo diogelwch y ffyrdd a lleihau anafiadau ffyrdd. Ar ddydd Sadwrn 14 Mehefin, cynaliasant batrolau ar ffyrdd yn ardal Sir Frycheiniog. Riportiwyd un beiciwr modur am yrru ar gyflymder o 95mya mewn man 60mya, arestiwyd dyn am feddu ar gyffuriau a reolir, a chyflwynwyd pum adroddiad trosedd am oryrru.

Y noson honno, patroliodd swyddogion yr ardal, lle yr oedd rali CFfI Sir Frycheiniog yn cael ei chynnal, fel rhan o’r ymgyrch yfed a gyrru gyfredol. O’r rhai a brofwyd, nid oedd unrhyw brofion cadarnhaol, sy’n galonogol.

Ar ddydd Sul, rheolwyd goryrru ar yr A470 a’r A40. Riportiwyd nifer o yrwyr am gyflymder gormodol, ond yn bennaf, ac yn fwyaf siomedig, riportiwyd beiciwr modur am yrru ar gyflymder o 128mya gydag is-gil, a char a oedd yn gyrru ar gyflymder o 91mya. Hefyd yn ystod y diwrnod, bu 9 adroddiad trosedd traffig, 8 tocyn cosb benodedig, ac atafaeliad Adran 165 Deddf Traffig Ffyrdd am ddarparu manylion ffug, diffyg trwydded yrru a diffyg yswiriant.

Dywedodd Rose-Ann Lloyd, Prif Arolygydd Plismona’r Ffyrdd, “Mae diogelwch y ffyrdd, a lleihau nifer yr anafiadau ar ein ffyrdd, yn flaenoriaeth. Mae yna bwyslais ar batrolio’n ffyrdd, a boed hynny’n ymwneud â gorfodi ac ymgysylltu â beicwyr modur drwy Ymgyrch Darwen, neu reoli goryrru, yfed a gyrru neu unrhyw droseddau traffig eraill, rydym yn ddiwyd o ran y gweithgareddau hyn. Mae’n dda gweld na fu unrhyw wrthdrawiadau difrifol y penwythnos hwn. Mae pawb sy’n eu defnyddio’n gyfrifol am ddiogelwch ein ffyrdd, a byddwn yn gweithredu yn erbyn gyrwyr sy’n cyflawni troseddau ar ein ffyrdd.”


£15.4m i wella trafnidiaeth ledled Cymru
13/5/14
Mae’r Gweinidog Trafnidiaeth Edwina Hart wedi cyhoeddi £15.4m o gyllid ar gyfer 41 o brosiectau cyfalaf ledled Cymru i wella trafnidiaeth gyhoeddus, ffyrdd a chyfleusterau cerdded a beicio. Dydd Mawrth 13 Mai 2014

Mae’r arian wedi cael ei ddyrannu o’r Gronfa Drafnidiaeth Leol i brosiectau a fydd yn helpu cyflawni buddion economaidd a hyrwyddo beicio a cherdded trwy ddatblygu llwybrau o dan Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013. Fe wnaeth byrddau dinas-ranbarth Bae Abertawe a phrifddinas-ranbarth Caerdydd chwarae rhan wrth arfarnu’r cynigion gan awdurdodau lleol yn eu hardaloedd a rhoddodd Sustrans gyngor ar y prosiectau teithio llesol.

Meddai’r Gweinidog:

“Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i wella trafnidiaeth gyhoeddus, cyfleusterau cerdded a beicio a llifau traffig mewn cymunedau ledled Cymru. Bydd y prosiectau a gafodd eu dewis yn cefnogi blaenoriaethau Llywodraeth Cymru o ran swyddi a thwf, trwy wella mynediad at Ardaloedd Menter, a gwella trafnidiaeth gyhoeddus i safleoedd cyflogaeth. Bydd eraill yn gwella mynediad at gyfleusterau a gwasanaethau allweddol i’r rheini sy’n byw mewn ardaloedd difreintiedig, a bydd rhai’n annog teithio llesol a lleihau dibyniaeth ar y car am deithiau yn y gymuned.”

Datganiad Ysgrifenedig - Y Gronfa Trafnidiaeth Leol


Ymgyrch Darwen
24/4/14

motorcycleMae ymgyrch sydd wedi’i anelu at leihau nifer y marwolaethau ac anafiadau difrifol yn ymwneud â beiciwyr modur ar ffyrdd Gogledd Cymru yn cychwyn y penwythnos hwn. Bydd Ymgyrch Darwen yn cael ei gynnal rhwng cyfnod y Pasg a dechrau’r hydref ac mae wedi’i anelu at wella diogelwch beicwyr modur a lleihau anafiadau ar ein ffyrdd.

Yn hanesyddol, bydd nifer fawr o feicwyr yn ymweld â Gogledd Cymru o ganlyniad i natur heriol y ffyrdd mewn ardaloedd o harddwch naturiol fel Eryri.

Mae Beicwyr Modur yn fwy tebygol o gael eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol ar y ffyrdd nag unrhyw ddefnyddwyr ffyrdd eraill. Maent yn cyfri am 1% o holl draffig y ffordd ond 18% o’r holl farwolaethau. Mae’r Prif Arolygydd Darren Wareing, sy’n gyfrifol am Uned Plismona’r Ffyrdd Gogledd Cymru yn dweud fod cynnydd wedi bod yn y nifer o wrthdrawiadau angheuol ac anafiadau difrifol ar ffyrdd yr ardal. Meddai ef: “Un o’r pryderon mwyaf sy’n dod i’r amlwg yw fod beicwyr yn cael eu dal yn gyrru ar ôl bod yn yfed neu’n gyrru o dan ddylanwad cyffuriau.

“Y grwp beicwyr modur yw’r unig grwp o ddefnyddwyr y ffyrdd lle gwelir cynnydd cyson mewn anafiadau a marwolaethau ers y llynedd – mae cynnydd hollgynhwysfawr o 189% wedi bod yn y nifer o feicwyr sy’n cael eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol – o 9 i 26.

“Mae Ymgyrch Darwen yn un o nifer o ymgyrchoedd a mentrau yr ydym yn eu cynnal yn ystod y flwyddyn er mwyn ceisio targedu defnyddwyr y ffyrdd risg uchel. Nid mater o dargedu’r gymuned beicio modur yw hyn ond mater o addysgu a gorfodi’r gyfraith.

“Tra bod mwyafrif y beicwyr modur yn reidio mewn modd priodol, mae rhai yn defnyddio’r ffyrdd fel rhywle i rasio ac yncyflawni toriadau difrifol o deddfwriaethau diogelwch y ffyrdd. Mae rhai yn goryrru ac yn gyrru’n beryglus gan achosi perygl o farwolaeth neu anafiadau difrifol iddyn nhw eu hunain neu ddefnyddwyreraill y ffyrdd.”

“Rydym yn benderfynol o sicrhau bod pobl yn ddiogel ar ffyrdd Gogledd Cymru - rydym am iddynt fwynhau’r ffyrdd ond mewn modd diogel a chyfrifol.”

“Mae croeso i feicwyr modur cyfrifol ymweld â’r ardal i fwynhau’r golygfeydd a’r tirlun godidog ond mae hyd yn oed y beicwyr hyn mewn perygl o amcangyfrif yn rhy isel y risg sy’n codi o ganlyniad i yrru yn bell a chanolbwyntio ar ffyrdd heriol ac anghyfarwydd.

“Buaswn hefyd yn annog beicwyr i fanteisio ar y cyfle i ddatblygu eu sgiliau drwy fynychu un o weithdai Beicio Diogel yr Heddlu, sydd am ddim. Mae Beicio Diogel yn gynllun cenedlaethol a gynhelir gan heddluoedd gyda’r nod o leihau nifer y damweiniau beic modur.”

Ychwanegodd: “Byddwn yn parhau i dargedu beicwyr sy’n torri’r gyfraith ac yn eu herlyn - pawb sy’n reidio neu’n gyrru’n beryglus, yn rhy gyflym, yn goddiweddyd ar linellau gwyn di-dor neu’n cyflawni unrhyw droseddau traffig y ffordd. Plîs cymerwch hwn fel rhybudd.”

Drwy gydol yr ymgyrch bydd cynrychiolwyr Beicio Diogel yn mynd allan i siarad â beicwyr ac yn hybu’r cynllun Beicio Diogel sy’n cynnig gweithdai yn *rhad ac am ddim yng Ngogledd Cymru. Mae nifer o ddyddiau ymgysylltiad cymunedol wedi eu trefnu dros yr haf mewn ardaloedd megis y Ponderosa, Betws-y-Coed, Corwen a Llangollen.

Yn ddiweddar lansiodd yr heddlu a’u partneriaid, gan gynnwys y Gwasanaeth Tân ac Achub, Gwasanaeth Ambiwlans Cymru,  yr Asiantaeth Cefnffyrdd, Cyngor Gwynedd, Parc Cenedlaethol Eryri, Beicio Diogel a Go Safe, eu hymgyrch diogelwch yr A494, sydd wedi ei anelu at godi ymwybyddiaeth gyrwyr, yn enwedig beicwyr, o’r peryglon sy’n eu hwynebu pan yn defnyddio’r ffordd sy’n arwain o Benarlâg yn y gogledd ddwyrain hyd at Dolgellau yn y gogledd orllewin, gan fod cynnydd o bron i 60%  yn nifer y gwrthdrawiadau angheuol ac anafiadau difrifol yn ymwneud â beicwyr sydd wedi digwydd ar y ffordd hon.

www.bikesafe.co.uk

*subject to booking feeCodi Ymwybyddiaeth yn Ysgol Santes Helen, Caernarfon
9/4/14

pupils at Ysgol Santes HelenMae disgyblion Ysgol Santes Helen, Caernarfon wedi bod yn cyd-weithio gyda Phartneriaeth Diogelwch Ffordd Gwynedd Môn i godi ymwybyddiaeth am barcio diystyriol tu allan i’w hysgol.

Mae gyrwyr wedi bod yn parcio ar linellau igam-ogam melyn tu allan i’r ysgol gan achosi problemau i’r disgyblion wrth iddynt geisio croesi’r ffordd tua’r ysgol yn ddiogel. Cynhaliwyd cystadleuaeth creu poster ‘cadwch y llinellau igam-ogam yn glir’ yn yr ysgol gyda’r dyluniadau buddugol yn cael eu defnyddio ar faner ac arwyddion sydd bellach wedi eu gosod tu allan i’r ysgol. Dywedodd y Cynghorydd Gareth Roberts, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd:


£5m i Wella Llwybrau Cerdded a Beicio ledled Cymru
1/4/14
Mae’r Gweinidog Trafnidiaeth, Edwina Hart, wedi cyhoeddi £5m o gyllid i greu llwybrau cerdded a beicio diogel i ysgolion a chymunedau ar draws Cymru.

Ar ymweliad ag Ysgol Gyfun Maesteg, sydd wedi cael £350,000 gan Lywodraeth Cymru ar gyfer llwybrauGweinidog Trafnidiaeth Edwina Hart a Cynghorydd Phil White o Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr gyda disgyblion Ysgol Gyfun Maesteg beicio a cherdded, dywedodd Mrs Hart y byddai 30 o brosiectau newydd yn cael eu hariannu’n llwyr neu’n rhannol yn ystod blwyddyn ariannol 2014/15.

Bydd awdurdodau lleol yn cael arian drwy raglen Llwybrau Diogel mewn Cymunedau i gyflwyno croesfannau, mesurau gostegu traffig, llwybrau beicio, llwybrau troed, cyfleusterau diogel i feiciau a goleuadau.

Dywedodd y Gweinidog:

“Rwy’n falch dros ben o gyhoeddi cyllid i’r 30 prosiect newydd hyn a fydd yn sicrhau bod pobl yn gallu cerdded neu feicio’n ddiogel i’r ysgol a mannau eraill yn eu cymuned. Yn ogystal â gwella diogelwch, mae rhaglen Llwybrau Diogel mewn Cymunedau yn annog gweithgarwch corfforol ac yn lleihau’r ddibyniaeth ar y car. Mae’n galonogol gweld sut mae disgyblion a chymuned ehangach Maesteg wedi elwa ar y cyllid Llwybrau Diogel.”

Dywedodd Anne Carhart, Pennaeth Ysgol Gyfun Maesteg:

“Mae’r cyllid llwybrau diogel i cymynedau wedi darparu llwybrau diogel a mwy pleserus i’r ysgol gan gynnig dewis iach i ddisgyblion a’r gymuned ehangach. Mae’r llwybrau’n ffantastig ac mae llawer o ddisgyblion a staff yn cerdded neu seiclo i’r ysgol nawr.”

“Mae’r llwybrau diogel wedi ein helpu i ddatblygu’r cwricwlwm Addysg Gorfforol hefyd, drwy gyflwyno seiclo fel un o’n gweithgareddau. Mewn partneriaeth â chlybiau eraill megis 5/60, mae’r cyfleoedd i wneud gweithgareddau allgyrsiol wedi cynyddu. Ar ran y disgyblion, staff a llywodraethwyr yr ysgol, hoffwn ddiolch yn fawr iawn i Lywodraeth Cymru am ddarparu’r adnoddau i wneud ein disgyblion yn ddiogel ac yn iach.‘’

Cafodd Ysgol Gyfun Maesteg gyllid yn 2010/11 tuag at lwybr beicio a cherdded newydd i Nantyffyllon/Cwrt y Mwnws, llwybr troed a chroesfan i Crown Road a gwelliannau i’r llwybr troed i South Parade. Yn 2011/12 rhoddwyd cyllid tuag at ffordd gerdded a beicio newydd rhwng Ffordd Cwmdu a’r ysgol.


Gyrwyr ifanc yn dysgu am reoli car
4/3/14
Gyda’r holl dywydd gwlyb dros y misoedd diwethaf, roedd cwrs gyrru diweddar o fudd mawr i yrwyr ifanc o ardal Meirionnydd.

lun: Gari Wyn Rucigaliano o ardal Blaenau Ffestiniog, Jonathon a Jack Newbould o Lanbedr a gwblhaodd yr hyfforddiant yn ddiweddar.Roedd y cwrs a ddarparwyd yn rhad ac am ddim gan Bartneriaeth Diogelwch Ffyrdd Gwynedd-Môn mewn ymgynghoriad gyda hyfforddwr rheoli ceir Malcolm Hamilton yn cynnig arweiniad a phrofiad arbennig i yrwyr ifanc a dibrofiad.

Cafodd y gyrwyr ifanc gyfle i ymarfer gyrru mewn amgylchiadau anffafriol ar y cwrs ym maes awyr Llanbedr. Roedd yn gyfle iddynt ddatblygu sgiliau a fydd o gymorth i’w cadw’n ddiogel ar y ffyrdd yn arbennig felly o ran paratoi ar gyfer tywydd anwadal, megis eira a rhew.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Roberts, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd:

“Braf gweld ein pobl ifanc yn gallu elwa ar gwrs ymarefrol fel hyn – diolch iddynt am gymryd y diddordeb i wella eu sgiliau gyrru. Mae gyrru mewn tywydd gaeafol neu gwlyb yn gallu arwain at ddamweiniau ar y ffyrdd, felly bydd profiad ac arweiniad gan hyfforddwr profiadol yn sicr o fudd mawr iddynt.”

Roedd y cwrs yn rhoi cyfle i’r bobl ifanc ymarfer yn defnyddio dyfais rheolydd car – dyfais unigryw sy’n caniatáu i yrwyr gael profiad o sut mae brecio a rheoli’r car mewn tywydd gwlyb a gaeafol. Mae’r dyfais yn golygu nad yw olwynion yn colli eu gafael ar y ffordd a bod.

Cafodd y gyrwyr ifanc gyfle i geisio rheoli’r cerbyd dan wahanol amgylchiadau lle roedd y car yn colli ei afael ar y lôn. Dyma’r ffordd orau i ddysgu sut i reoli sgid oherwydd mae’n cael ei wneud mewn amgylchedd diogel a dan reolaeth.

Llun: Gari Wyn Rucigaliano o ardal Blaenau Ffestiniog, Jonathon a Jack Newbould o Lanbedr a gwblhaodd yr hyfforddiant yn ddiweddar.


Ydych chi dros 60 oed?
5/2/14
Beth am ddod draw i WEITHDY GYRRU AM DDIM? Mae’n cael ei hyrwyddo gan Grwp Diogelwch ar y Ffyrdd Gogledd Cymru i ddiweddaru’ch sgiliau gyrru.Poster Bydd y gweithdy’n meithrin hyder ac arferion gyrru da ar ffyrdd prysur.
Ar ôl y gweithdy bydd modd i yrwyr gofrestru ar gyfer asesiad gyrru ychwanegol am ddim.
Nod y cynllun yw helpu gyrwyr aeddfed i aros yn fwy diogel am gyfnod hirach, drwy ostwng y peryglon iddyn nhw eu hunain a defnyddwyr eraill y ffyrdd.

Cynhelir gweithdai yn y lleoedd ac ar y dyddiadau canlynol:

Canolfan Fusnes Maes Glas, Maes Glas, CH8 7GR – Dydd Iau 27 Chwefror 2014, 10:00am tan 2:00pm.
Gwesty’r Faenol Fawr, Bodelwyddan, LL18 5UN – Dydd Mercher 5 Mawrth 2014, 10:00am tan 2:00pm.
Canolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno, LL31 9XX – Dydd Mercher 19 Mawrth 2014, 10:00am tan 2:00pm.
Canolfan Adnoddau Cymunedol Gwersyllt, Gwersyllt, LL11 4ED – Dydd Iau 20 Mawrth 2014, 10:00am tan 2:00pm.


Canlyniadau Ymgyrch Atal Yfed a Cymryd Cyffuriau a Gyrru'r Nadolig
21/1/14

Cafodd dros 460 o yrwyr yng Nghymru eu dal dros y terfyn yfed a gyrru cyfreithiol yn ystod Ymgyrch Atal Yfed a Gyrru Cymru Gyfan a gynhaliwyd dros y Nadolig

Christmas Anti Drink and Drug Driving CampaignYn ystod yr ymgyrch, a oedd ar waith rhwng 1 Rhagfyr 2013 ac 1 Ionawr 2014, rhoddwyd profion anadl i 35,255 o yrwyr ledled Cymru

Rhoddodd swyddogion Heddlu Gogledd Cymru brofion i 18,159 o yrwyr ac roedd 107 o’r rhain yn bositif. Yn Nyfed Powys, rhoddwyd cyfanswm o 11,281 prawf anadl gyda 161 ohonynt yn bositif. Yng Ngwent profwyd 2,470 o yrwyr ac roedd 39 o’r rhain yn bositif, a rhoddodd swyddogion Heddlu De Cymru 3,345 o brofion gyda 158 ohonynt yn bositif.

Rhai o’r darlleniadau uchaf a gofnodwyd gan Heddlu Gogledd Cymru oedd 133, 129 ac 124 – y terfyn cyfreithiol yw 35 microgram o alcohol ym mhob 100 mililitr o anadl. Mae’r tri unigolyn eisoes wedi ymddangos, neu ar fin ymddangos gerbron y llys.

Fe lansiwyd yr ymgyrch gyda chefnogaeth gan deulu Kieran Lea Arnold, a gafodd ei ladd mis Mehefin y llynedd mewn gwrthdrawiad gyda rhywun a oedd ddwy waith dros y terfyn cyfreithiol.

Lladdwyd y plymwr 21-oed yn dilyn y gwrthdrawiad dau gerbyd ar yr A541 rhwng Pontblyddyn a Chaergwrle.

Ar ôl pledio’n euog cafodd Robert Bryn Williams, 48-oed, ei ddedfrydu i bum mlynedd a phedwar mis o garchar a’i wahardd rhag gyrru am dair blynedd.

Yn siarad ar ran Heddluoedd Cymru, meddai’r Dirprwy Brif Gwnstabl Gareth Pritchard: “Er bod digon o rybudd wedi cael ei roi cyn ac yn ystod yr ymgyrch, penderfynodd 465 o yrwyr yng Nghymru anwybyddu ein rhybuddion drwy beryglu eu bywydau eu hunain a rhai pobl eraill drwy dorri’r gyfraith. Mae hyn yn hynod o siomedig.

“Mae hefyd yn rhyfeddol fod rhai pobl bron i bedair gwaith dros y terfyn cyfreithiol. Mae’n amlwg fod yr unigolion yma wedi diystyru eu diogelwch personol a diogelwch gyrwyr eraill.

“Nid yn unig yw yfed a gyrru neu gymryd cyffuriau a gyrru yn erbyn y gyfraith, mae’n rhywbeth hollol anerbyniol.

Ychwanegodd: “Fodd bynnag, nid problem dros y Nadolig yn unig yw yfed a gyrru. Mae’n difetha bywydau drwy’r flwyddyn. Mae’r rhai sy’n parhau i yfed a gyrru yn dewis gwneud hynny ar hyd y flwyddyn felly rydym angen cymorth y cyhoedd 365 diwrnod y flwyddyn er mwyn ein cynorthwyo ni i dynnu’r bobl yma oddi ar ffyrdd Cymru.”

Os oes gennych chi wybodaeth am unrhyw un sy’n yfed a gyrru neu’n gyrru dan ddylanwad cyffuriau ffoniwch Heddlu Gogledd Cymru ar 101 neu Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111. Mewn argyfwng ffoniwch 999 bob amser.

Nodiadau:

¶Yn ystod Ymgyrch Nadolig 2012 cafodd 35,493 o yrwyr brofion anadl drwy Gymru.

Rhoddodd swyddogion Heddlu Gogledd Cymru brofion i 18,780 o yrwyr ac roedd 107 o’r rhain yn bositif. Yn Nyfed Powys, rhoddwyd cyfanswm o 11,075 prawf anadl gyda 200 ohonynt yn bositif. Yng Ngwent profwyd 1,935 o yrwyr ac roedd 39 o’r rhain yn bositif, a rhoddodd swyddogion Heddlu De Cymru 3,703 o brofion gyda 156 ohonynt yn bositif.

¶Yn ystod ymgyrch 2011 cafodd of 27,744 o fodurwyr drwy Gymru brawf anadl gyda 545 ohonynt yn bositif. Cafodd 9,042 o yrwyr brawf anadl gyda 95 ohonynt yn bositif.

Mae rhagor o wybodaeth ynglyn â'r cosbau am yfed a gyrru ar gael yn adran 'Cyngor a Chefnogaeth'

Darlleniadau uchaf Gogledd Cymru:

¶Fe ymddangosodd dyn 27-oed o ardal Gwersyllt gerbron Ynadon Wrecsam ar Ragfyr 20fed ar ôl rhoi darlleniad o 133. Fe’i ddedfrydwyd i chwe wythnos o garchar a chafodd ei wahardd rhag gyrru am bedair blynedd.

¶Fe ymddangosodd dyn 55 oed o ardal Rhyl gerbron Ynadon Prestatyn ar Ragfyr 23ain ar ôl rhoi darlleniad o 129. Fe dderbyniodd orchymyn i wneud 120 awr o waith di dâl, ei wahardd rhag gyrru am 32 mis a’i orfodi i dalu costau.

¶Fe ymddangosodd dyn 44-oed o ardal Llundain gerbron Ynadon Caergybi ar Ionawr 16 ar ôl rhoi darlleniad o 124. Mae eisoes wedi derbyn mechnïaeth i ymddangos gerbron yr ynadon unwaith eto ar Fawrth 28ain.

¶Mae dynes 41-oed o ardal Swydd Gaerlyr, a gafodd ei dal â darlleniad o 111 wedi ei chyhuddo a’i rhyddhau ar fechnïaeth er mwyn ymddangos o flaen Ynadon Caernarfon ar Ionawr 22ain.


Archif Newyddion

Cerddwyr

Pedestrians

Marchogion Ceffylau

horses

Cynhadledd

rospa conference

Storïau Eraill

 


Hawlfraint ac Ymwrthodiad © Diogelwch Ffyrdd Cymru | Hygyrchedd | | Cysylltu ‚ Ni |
Yn ôl i Hafan Diogelwch Ffyrdd Cymru Yn ôl i Hafan Diogelwch Ffyrdd Cymru Go to the English version of this web site.