Mae Diogelwch Ffyrdd Cymru wedi’i sefydlu i ddatblygu a chynnal y cydweithio a’r rhyngweithio rhwng pob un o’r 22 o Awdurdodau Lleol yng Nghymru a/neu’r asiantaethau sy’n gyfrifol am hybu diogelwch ar y ffyrdd ymhlith awdurdodau lleol, Llywodraeth Cynulliad Cymru, pedwar Heddlu Cymru, y tri Gwasanaeth Tân ac Achub, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru a’r Gymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau.

Ein cenhadaeth:

Cydweithio i gwtogi rhagor ar anafiadau a marwolaethau.


17/02/2021

Dilyn gwaith yr Heddlu fel na welwyd erioed o’r blaen

O’r trefi prysur i gefn gwlad, dyma weld yn union sut beth yw gweithio i Uned Plismona’r Ffyrdd Heddlu Gogledd Cymru mewn cyfres newydd ar S4C, Y Llinell Las.

Mae rhanbarth Heddlu Gogledd Cymr...


15/02/2021

Cyflawni gwelliannau diogelwch y ffyrdd ledled ardal Cilfynydd

Bydd gwaith yn dechrau i gyflwyno cynllun Llwybrau Diogel mewn Cymunedau yng Nghilfynydd – er mwyn symud croesfan i gerddwyr, gwella troedffyrdd mewn sawl...