Newyddion

27/08/2021

Ymgyrch Red Mana, yn mynd i'r afael â beiciau niwsans oddi ar y ffordd

Mae Heddlu De Cymru yn ymwybodol o'r effaith y mae beiciau oddi ar y ffordd yn ei chael ar gymunedau ledled Caerdydd a Bro Morgannwg.

Rydym yn rhannu pryderon y bydd rhywun yn cael ei anafu ac rydym yn deall y gall y sŵn effeithio ar ansawdd bywyd trigolion.

Cynhaliwyd nifer o ymgyrchoedd gyda thîm oddi ar y ffordd Cyngor Caerdydd yn barod yr haf hwn a bydd y rhain yn parhau.

Darllen mwy>


16/08/2021

Terfyn cyflymder newydd o 20mya yn cael ei gyflwyno mewn ardal helaeth o Lanelli

Mae terfyn cyflymder newydd o 20mya yn cael ei gyflwyno mewn ardal helaeth o Lanelli fel rhan o ymgyrch Llywodraeth Cymru i ostwng y terfyn cyflymder sydd wedi'i rhagosod yn genedlaethol.

Mae Gogledd Llanelli, sy'n cynnwys Dafen, rhai rhannau o Felin-foel ac ardal Llanerch, wedi'i dewis fel un o wyth cymuned yng Nghymru i dreialu terfyn cyflymder cenedlaethol arafach o 30mya i 20mya mewn ardaloedd preswyl a strydoedd prysur i gerddwyr.

Mae tystiolaeth yn dangos bod cyflymderau arafach yn arwain at lai o wrthdrawiadau ac yn lleihau difrifoldeb anafiadau, ac yn enwedig mewn mannau lle cyflwynir terfynau cyflymder o 20mya, mae gostyngiad yn nifer y rhai sy'n cael eu hanafu.

Darllen mwy>


21/10/2020

Cymru Gan Beic - Caiff beicwyr modur yng Nghymru eu hannog i gario Cardiau CRASH

Ar ryw adeg yn eich oes feicio mae’n bosibl eich bod wedi ‘disgyn yn annisgwyl’ neu efallai wedi bod yng nghwmni beiciwr a wnaeth felly. Mae CRASH yn gyfres o gamau hawdd i’w cofio, i’ch cadw chi’n ddiogel, yn ogystal â’r beiciwr anffodus a gafodd y gwrthdrawiad.

Ar un ochr o’r cerdyn fe welwch y cofair 'CRASH'. Y sawl sy’n gwneud yr alwad 999 yw’r unigolyn pwysicaf, oherwydd bod y wybodaeth maent yn ei chynnig yn pennu ymateb y gwasanaethau brys.

Mae’r cerdyn yn dilyn cyfres debyg o gwestiynau cyffredinol y mae canolfannau rheoli’r gwasanaeth ambiwlans yn eu defnyddio, ac yn canolbwyntio ar ddiogelwch, lleoliad y gwrthdrawiad, a pha mor ddifrifol ydyw. Ar ochr arall y garden mae'r wybodaeth sy'n cael ei defnyddio gan y gwasanaeth ambiwlans a'r ysbyty gan gynnwys lle i nodi unrhyw feddyginiaethau y mae'r beiciwr modur ag alergedd iddynt, hanes meddygol cyfredol a manylion unrhyw feddyginiaethau maent yn eu cymryd ar hyn o bryd.

Darllen mwy>


05/04/2019

Swyddogion yn cynnal Diwrnod Cymru ar y Beic

Bydd swyddogion diogelwch ffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin yn siarad â gyrwyr beiciau modur fel rhan o fenter i leihau nifer y bobl sy'n cael eu hanafu mewn damweiniau beiciau modur.

Yng Nghymru, cafodd 595 o yrwyr beiciau modur eu hanafu yn 2017, sef 9.6% o'r holl bobl a anafwyd. Roedd hyn yn ostyngiad o 10.1% o'i gymharu â 2016, a'r ffigwr isaf a gofnodwyd ers dechrau cofnodion cymhariaeth. 

O'r 595 o bobl a anafwyd, cafodd 252 eu lladd neu eu hanafu'n ddifrifol, a chafodd 343 fân anafiadau. Yn 2017, cynyddodd nifer y marwolaethau 4.5% ac roedd nifer yr anafiadau difrifol a mân anafiadau wedi lleihau 1.3% a 15.9% (ffynhonnell).

Darllen mwy>


21/03/2019

BikeSafe Gwent

Bydd Heddlu Gwent yn cynnal cyfres o weithdai BikeSafe undydd a "Phontio'r Bwlch" deuddydd rhwng mis Ebrill a mis Hydref sydd wedi'u dylunio'n benodol ar gyfer beicwyr modur sy'n chwilio am hyfforddiant wedi iddynt basio'u prawf a phrofwyd bod y rhain yn fuddiol i feicwyr o bob lefel a phrofiad.

Mae'r gweithdai yn gymysgedd o sesiynau theori ac ymarferol a byddant yn cynnwys reidiau ar y ffordd yr arsylwir arnynt, fideos gwybodaeth a chymorth cyntaf sy'n gysylltiedig â beicwyr.

Pris gweithdy BikeSafe 1 diwrnod yw £35 gyda'r gweithdy "Pontio'r Bwlch" deuddydd yn costio £60.

Darllen mwy>


03/12/2018

Diogelwch ar gyfer eich beic modur

Mae’r heddlu’n annog beicwyr modur i sicrhau bod eu beiciau yn ddiogel ar ôl nifer o ladrata o feiciau yn ddiweddar.

Mae 10 beic modur wedi cael eu dwyn o ardaloedd Bangor a Chaernarfon yn ystod y mis diwethaf.

Dywedodd Rhingyll Dafydd Curry, “Rydym yn cynghori pawb sy’n berchen ar feic modur i sicrhau bod eu cerbydau wedi eu diogelu a ddim yn hawdd i’w cyrraedd nac yn weladwy, ar ôl cynnydd mewn lladrata beiciau yn ar dal gogledd Gwynedd.”

Darllen mwy>


26/10/2018

Gwneud 'Triongl EVO' yn fwy diogel

Mae Ken Skates, yr Ysgrifennydd dros Drafnidiaeth, wedi cyhoeddi bod y rhwydwaith ffyrdd a elwir yn Driongl EVO yn mynd i gael ei wneud yn fwy diogel, diolch i £500,000 o fuddsoddiad gan Lywodraeth Cymru.

Bydd y cyllid, a gaiff ei neilltuo ar gyfer cymal cyntaf y cynllun diogelu, yn talu am gamerâu i fesur cyflymder cyfartalog cerbydau ar hyd yr A543 yn Sir Ddinbych a Chonwy, y rhan o 'Driongl EVO' lle cafwyd y nifer mwyaf o ddamweiniau. Bydd hefyd yn caniatáu i'r gwaith o gynllunio a pharatoi ar gyfer yr ail gymal, y cymal olaf, fynd yn ei flaen.

Mae pobl wedi bod yn gyrru'n beryglus ac yn rhy gyflym ar hyd y ffordd, a nod y cynllun hwn, dan arweiniad Cyngor Sir Dinbych a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, yw mynd i'r afael â'r broblem.

Darllen mwy>


10/10/2018

Gweithdy olaf Beicio Diogel ar gyfer 2018

Bydd gweithdy olaf 2018, sydd wedi eu hanelu at wella sgiliau gyrru beicwyr modur, yn cael ei gynnal yn y Rhyl mis yma.

Mae Beicio Diogel – prosiect cenedlaethol ar gyfer beicwyr modur sy’n cael ei arwain gan yr heddlu ac sy’n ceisio lleihau nifer y beicwyr sy’n cael eu hanafu ar y ffyrdd, yn addysgu beicwyr drwy basio sgiliau a gwybodaeth er mwyn ceisio eu hannog i gymryd Hyfforddiant Pellach yn dilyn eu prawf a fydd yn eu galluogi i wireddu eu potensial i fod yn feicwyr gwell. Mae’r diwrnod yn cynnwys taith ar feic sy’n cael ei hasesu lle bydd beicwyr yn cael adborth gwerthfawr.

Wedi eu cefnogi gan awdurdodau lleol Gogledd Cymru, mae’r gweithdai am ddim yn cael eu cynnig drwy’r flwyddyn mewn mannau gwahanol ar draws y rhanbarth ac mi fydd gweithdy olaf eleni yn cael ei gynnal yng Ngorsaf Dân Cymunedol y Rhyl ar ddydd Sul, Hydref 14.

Darllen mwy>


20/12/2017

Mae Operation Snap yn Lansio Cymru Gyfan

Gall modurwyr bellach helpu heddluoedd Cymru i gadw ffyrdd yn ddiogel drwy wneud defnydd da o fideos digidol o gamerâu dashffwrdd a dyfeisiau eraill.

O heddiw ymlaen, fel rhan o Ymgyrch Snap, gall aelodau o’r cyhoedd ledled Cymru gyflwyno fideos a delweddau sy’n dangos troseddau traffig yn cael eu cyflawni – o yrru’n beryglus neu’n ddiofal i groesi llinellau gwyn solid, defnyddio ffôn symudol wrth yrru neu anwybyddu goleuadau traffig.

Mae’r ymgyrch, a gafodd ei llunio a’i threialu yn wreiddiol gan yr uned GanBwyll yn Heddlu Gogledd Cymru a’r Bartneriaeth Lleihau Anafiadau Ffyrdd, wedi’i chyflwyno ledled Cymru bellach yn dilyn datblygiadau gan Heddlu De Cymru a GanBwyll. Bydd yn rhoi pŵer i aelodau o’r cyhoedd helpu heddluoedd i weithredu yn erbyn y rheini sy’n rhoi defnyddwyr ffyrdd eraill mewn perygl.

Darllen mwy>