Newyddion

22/03/2022

Archwilio beiciau modur ar ôl y gaeaf

Mae swyddogion heddlu gogledd cymru yn erfyn ar feicwyr modur i gymryd pwyll ychwanegol gan fydd nifer yn paratoi dychwelyd ar y ffyrdd ar ôl tymor y gaeaf.

Gyda rhagolygon y tywydd yn addo tywydd braf y penwythnos yma, mae beicwyr yn cael eu cynghori i archwilio eu beiciau yn ofalus, gan fydd nifer yn eu tynnu allan o’r garej am y tro cyntaf wrth i’r tywydd gynhesu.

Dywedodd y Rhingyll Leigh Evans o’r Uned Plismona Ffyrdd: “Efallai na fydd beiciau modur yn ddiogel i fynd ar y ffordd ar ôl bod dan glo dros y gaeaf, hyd yn oed os oeddynt mewn cyflwr da pan oeddynt yn cael eu cadw.

Darllen mwy>


24/01/2022

Cynllun Hyfforddiant Uwch am Ddim i Feicwyr Modur

Gwahoddir beicwyr modur i ymuno â chwrs hyfforddi uwch am ddim i feicwyr i helpu i wella eu sgiliau gyrru beic a diogelwch ffyrdd Powys.

Mae tîm Diogelwch ar y Ffyrdd Cyngor Sir Powys yn darparu'r cyrsiau hyn yn rhad ac am ddim i unrhyw feicwyr modur sy'n byw ym Mhowys neu sy'n defnyddio ffyrdd Powys, gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru.

Mae Cynllun Hyfforddiant Uwch Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau (DVSA) i Feicwyr yr yn addas ar gyfer deiliaid trwyddedau beiciau modur llawn sydd am wella eu sgiliau gyrru beic, i'r rhai sy'n dychwelyd i yrru beic modur ar ôl seibiant, beicwyr sydd newydd lwyddo yn eu prawf, pobl sy'n uwchraddio i feic modur mwy pwerus yn ogystal â/neu'r rhai sydd am wirio safon eu marchogaeth.

Darllen mwy>


17/01/2022

Cynllun Gwylio Cyflymder Cymunedol Heddlu Gogledd Cymru

Ar hyn o bryd, mae Heddlu Gogledd Cymru yn recriwtio gwirfoddolwyr ar gyfer eu Cynllun Gwylio Cyflymder Cymunedol ledled yr heddlu er mwyn cynorthwyo i atal cerbydau sy'n goryrru yn eu cymunedau lleol. Mae'r rôl yn cynnwys gweithio gyda Heddlu Gogledd Cymru gyda'r nod o:

  • Lleihau'r risg o farwolaeth, anaf, a gwrthdrawiadau
  • Gwella diogelwch ac ansawdd bywyd i gymunedau lleol
  • Cynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd o oryrru a throseddau traffig eraill

Dewisir lleoliadau monitro gan y gwirfoddolwyr sydd yna'n cael eu hyfforddi i ddefnyddio teclynnau monitro cyflymder llaw er mwyn cofnodi cyflymder modurwyr yn gyrru drwy eu pentref neu blwyf

Gan weithio ar ochr y ffordd mewn parthau 20, 30 neu 40mya, mae gwirfoddolwyr yn monitro cyflymder cerbydau sy'n mynd heibio gan ddefnyddio teclynnau dangos cyflymder cludadwy neu drithroed. Mae rhai teclynnau'n dangos eu cyflymder i'r gyrwyr, tra mae eraill ddim. Mae gwirfoddolwyr yn cofnodi cyflymder a manylion cerbydau sy'n teithio fwy na'r trothwy cyflymder. Anfonir llythyrau rhybudd wedyn at geidwaid cofrestredig y cerbydau sy'n torri'r terfynau cyflymder hyn gan yr Heddlu.

Darllen mwy>


05/01/2022

Beicwr Modur: Cewch eich cerdyn CRASH i feicwyr modur am ddim

Mae partneriaid Diogelwch Ffyrdd Cymru'n annog beicwyr modur, ar feic unrhyw faint, i fanteisio ar gynllun a allai achub bywydau mewn damwain beic modur.

Gobeithiwn na fydd yn rhaid i chi ddefnyddio Cerdyn CRASH byth, ond os yw'r gwaethaf yn digwydd, bydd meddyg yn adnabod y dot gwyrdd ar ochr dde eich fisor/helmed ac yn edrych am y cerdyn y tu mewn i leinin yr helmed.

Bydd y manylion yr ydych wedi'u hysgrifennu ar y cerdyn yn darparu gwybodaeth hanfodol ar gyfer criw ambiwlans, gan arbed amser gwerthfawr a helpu triniaeth, yn enwedig os ydych yn anymwybodol neu ddim yn gallu cyfathrebu.

Darllen mwy>


27/08/2021

Ymgyrch Red Mana, yn mynd i'r afael â beiciau niwsans oddi ar y ffordd

Mae Heddlu De Cymru yn ymwybodol o'r effaith y mae beiciau oddi ar y ffordd yn ei chael ar gymunedau ledled Caerdydd a Bro Morgannwg.

Rydym yn rhannu pryderon y bydd rhywun yn cael ei anafu ac rydym yn deall y gall y sŵn effeithio ar ansawdd bywyd trigolion.

Cynhaliwyd nifer o ymgyrchoedd gyda thîm oddi ar y ffordd Cyngor Caerdydd yn barod yr haf hwn a bydd y rhain yn parhau.

Darllen mwy>


16/08/2021

Terfyn cyflymder newydd o 20mya yn cael ei gyflwyno mewn ardal helaeth o Lanelli

Mae terfyn cyflymder newydd o 20mya yn cael ei gyflwyno mewn ardal helaeth o Lanelli fel rhan o ymgyrch Llywodraeth Cymru i ostwng y terfyn cyflymder sydd wedi'i rhagosod yn genedlaethol.

Mae Gogledd Llanelli, sy'n cynnwys Dafen, rhai rhannau o Felin-foel ac ardal Llanerch, wedi'i dewis fel un o wyth cymuned yng Nghymru i dreialu terfyn cyflymder cenedlaethol arafach o 30mya i 20mya mewn ardaloedd preswyl a strydoedd prysur i gerddwyr.

Mae tystiolaeth yn dangos bod cyflymderau arafach yn arwain at lai o wrthdrawiadau ac yn lleihau difrifoldeb anafiadau, ac yn enwedig mewn mannau lle cyflwynir terfynau cyflymder o 20mya, mae gostyngiad yn nifer y rhai sy'n cael eu hanafu.

Darllen mwy>


21/10/2020

Cymru Gan Beic - Caiff beicwyr modur yng Nghymru eu hannog i gario Cardiau CRASH

Ar ryw adeg yn eich oes feicio mae’n bosibl eich bod wedi ‘disgyn yn annisgwyl’ neu efallai wedi bod yng nghwmni beiciwr a wnaeth felly. Mae CRASH yn gyfres o gamau hawdd i’w cofio, i’ch cadw chi’n ddiogel, yn ogystal â’r beiciwr anffodus a gafodd y gwrthdrawiad.

Ar un ochr o’r cerdyn fe welwch y cofair 'CRASH'. Y sawl sy’n gwneud yr alwad 999 yw’r unigolyn pwysicaf, oherwydd bod y wybodaeth maent yn ei chynnig yn pennu ymateb y gwasanaethau brys.

Mae’r cerdyn yn dilyn cyfres debyg o gwestiynau cyffredinol y mae canolfannau rheoli’r gwasanaeth ambiwlans yn eu defnyddio, ac yn canolbwyntio ar ddiogelwch, lleoliad y gwrthdrawiad, a pha mor ddifrifol ydyw. Ar ochr arall y garden mae'r wybodaeth sy'n cael ei defnyddio gan y gwasanaeth ambiwlans a'r ysbyty gan gynnwys lle i nodi unrhyw feddyginiaethau y mae'r beiciwr modur ag alergedd iddynt, hanes meddygol cyfredol a manylion unrhyw feddyginiaethau maent yn eu cymryd ar hyn o bryd.

Darllen mwy>


05/04/2019

Swyddogion yn cynnal Diwrnod Cymru ar y Beic

Bydd swyddogion diogelwch ffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin yn siarad â gyrwyr beiciau modur fel rhan o fenter i leihau nifer y bobl sy'n cael eu hanafu mewn damweiniau beiciau modur.

Yng Nghymru, cafodd 595 o yrwyr beiciau modur eu hanafu yn 2017, sef 9.6% o'r holl bobl a anafwyd. Roedd hyn yn ostyngiad o 10.1% o'i gymharu â 2016, a'r ffigwr isaf a gofnodwyd ers dechrau cofnodion cymhariaeth. 

O'r 595 o bobl a anafwyd, cafodd 252 eu lladd neu eu hanafu'n ddifrifol, a chafodd 343 fân anafiadau. Yn 2017, cynyddodd nifer y marwolaethau 4.5% ac roedd nifer yr anafiadau difrifol a mân anafiadau wedi lleihau 1.3% a 15.9% (ffynhonnell).

Darllen mwy>


21/03/2019

BikeSafe Gwent

Bydd Heddlu Gwent yn cynnal cyfres o weithdai BikeSafe undydd a "Phontio'r Bwlch" deuddydd rhwng mis Ebrill a mis Hydref sydd wedi'u dylunio'n benodol ar gyfer beicwyr modur sy'n chwilio am hyfforddiant wedi iddynt basio'u prawf a phrofwyd bod y rhain yn fuddiol i feicwyr o bob lefel a phrofiad.

Mae'r gweithdai yn gymysgedd o sesiynau theori ac ymarferol a byddant yn cynnwys reidiau ar y ffordd yr arsylwir arnynt, fideos gwybodaeth a chymorth cyntaf sy'n gysylltiedig â beicwyr.

Pris gweithdy BikeSafe 1 diwrnod yw £35 gyda'r gweithdy "Pontio'r Bwlch" deuddydd yn costio £60.

Darllen mwy>


03/12/2018

Diogelwch ar gyfer eich beic modur

Mae’r heddlu’n annog beicwyr modur i sicrhau bod eu beiciau yn ddiogel ar ôl nifer o ladrata o feiciau yn ddiweddar.

Mae 10 beic modur wedi cael eu dwyn o ardaloedd Bangor a Chaernarfon yn ystod y mis diwethaf.

Dywedodd Rhingyll Dafydd Curry, “Rydym yn cynghori pawb sy’n berchen ar feic modur i sicrhau bod eu cerbydau wedi eu diogelu a ddim yn hawdd i’w cyrraedd nac yn weladwy, ar ôl cynnydd mewn lladrata beiciau yn ar dal gogledd Gwynedd.”

Darllen mwy>