Newyddion

25/01/2021

Gosod bolardiau yng nghanol y dref i wneud siopa’n fwy diogel

Mae’r Cyngor am osod bolardiau parhaol yng nghanol tref Merthyr Tudful mewn ymateb i’r broblem gynyddol o gerbydau’n defnyddio ardaloedd i gerddwyr yn unig a pheri perygl i siopwyr.

Caiff 31 o folardiau eu gosod yn Sgwâr y Farchnad a’r Stryd Fawr Uchaf dros y mis nesaf gan roi mynediad i gerbydau cyflenwi nwyddau yn unig, ac ar adegau penodol o’r dydd a’r wythnos.

 “Mae ein tîm Adfywio wedi bod yn gweithio ar ddatblygu cynllun i atal symudiad dyddiol a gwaharddedig cerbydau ar ein Stryd Fawr sydd yn ardal i gerddwyr yn unig,” dywedodd y Cynghorydd Geraint Thomas, Aelod Cabinet dros Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd.

Darllen mwy>


09/10/2018

Baner Newydd Yn Annog Gofal Ychwanegol O Gwmpas Croesfan

Codwyd baner newydd liwgar yn Ysgol WG Bro Cleddau yn Llangwm yn annog gyrwyr i gymryd gofal ychwanegol o gwmpas y groesfan gerddwyr sy’n cael ei defnyddio gan ddisgyblion.

Daw ar ôl i staff, rhieni a disgyblion fynegi pryderon nad oedd lleiafrif bach o fodurwyr mor wyliadwrus ag y gallent fod wrth ddynesu at y groesfan yn y maes parcio prysur.

O ganlyniad, penderfynodd cyngor yr ysgol lansio cystadleuaeth yn gwahodd disgyblion i ddylunio baner yn annog gyrwyr i fod yn fwy gofalus.

Darllen mwy>


20/12/2017

Mae Operation Snap yn Lansio Cymru Gyfan

Gall modurwyr bellach helpu heddluoedd Cymru i gadw ffyrdd yn ddiogel drwy wneud defnydd da o fideos digidol o gamerâu dashffwrdd a dyfeisiau eraill.

O heddiw ymlaen, fel rhan o Ymgyrch Snap, gall aelodau o’r cyhoedd ledled Cymru gyflwyno fideos a delweddau sy’n dangos troseddau traffig yn cael eu cyflawni – o yrru’n beryglus neu’n ddiofal i groesi llinellau gwyn solid, defnyddio ffôn symudol wrth yrru neu anwybyddu goleuadau traffig.

Mae’r ymgyrch, a gafodd ei llunio a’i threialu yn wreiddiol gan yr uned GanBwyll yn Heddlu Gogledd Cymru a’r Bartneriaeth Lleihau Anafiadau Ffyrdd, wedi’i chyflwyno ledled Cymru bellach yn dilyn datblygiadau gan Heddlu De Cymru a GanBwyll. Bydd yn rhoi pŵer i aelodau o’r cyhoedd helpu heddluoedd i weithredu yn erbyn y rheini sy’n rhoi defnyddwyr ffyrdd eraill mewn perygl.

Darllen mwy>


25/10/2017

Hawdd eich Gweld - Haws eich Osgoi

Gwisgwch yn llachar dros Galan Gaeaf, dyna'r neges gan dîm diogelwch ffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin.

I gyd-fynd â throi'r clociau'n ôl ddydd Sul, 29 Hydref, mae'r tîm atal damweiniau yn lansio ei ymgyrch flynyddol, 'gwisgwch yn llachar'

Wrth iddi dywyllu'n gynharach gyda'r nos ac mae'n dod yn fwy anodd i yrwyr weld cerddwyr, mae plant yn cael eu hannog i wisgo dillad llachar neu fflworoleuol yn ystod a dydd, a dillad adlewyrchol gyda'r nos.

Darllen mwy>


20/10/2017

Gwisgo gloyw – Byddwch ddiogel, byddwch weladwy

Mae swyddogion yn annog defnyddwyr y ffyrdd i sicrhau eu bod yn ddiogel wrth i’r dyddiau fyrhau.

Y penwythnos ar ôl nesaf bydd yr haf yn dod i ben yn swyddogol a hoffai Heddlu Gogledd Cymru atgoffa defnyddwyr y ffyrdd i gymryd gofal a bod yn wyliadwrus pan fyddant allan.

Gyda’r clociau yn cael eu troi awr yn ôl mae’r newidiadau yn golygu y bydd y dyddiau’n byrhau ac y bydd yn tywyllu’n gynt. Golyga hyn felly y bydd plant, cerddwyr a beicwyr yn fwy bregus ac yn llai gweladwy i fodurwyr.

Darllen mwy>


10/10/2017

Diogelwch ar y Ffyrdd yn Flaenoriaeth i Ysgol Gynradd Derwendeg

Cymerodd disgyblion o Ysgol Gynradd Derwendeg ran mewn digwyddiad diogelwch ar y ffordd yn ddiweddar, yn ogystal â goruchwylio sefydlu ardal 20mya tu allan i’r ysgol.

Ymunodd Sean Morgan, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet â Chyfrifoldeb dros Gynaliadwyedd, ag aelodau o Dîm Diogelwch ar y Ffyrdd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, a dyfarnodd dlws i’r dosbarth a deithiodd yn y ffyrdd mwyaf cynaliadwy i’r ysgol. Roedd hi’n gystadleuaeth ffyrnig gyda mwyafrif y plant yn yr ysgol yn dewis cerdded neu feicio, ac roedd 85% o’r plant yn y dosbarth buddugol yn teithio i’r ysgol yn y modd hwn. Bellach, bydd y gystadleuaeth yn cael ei chynnal bob tymor.

Meddai’r Cynghorydd Morgan: “Roeddwn wrth fy modd yn mynychu’r sesiwn diogelwch ar y ffyrdd yn Ysgol Gynradd Derwendeg, lle dangosodd disgyblion eu brwdfrydedd dros deithio cynaliadwy a diogelwch ar y ffyrdd. Da iawn i bawb gymerodd ran.  Mae ardal 20mya hefyd wedi ei chyflwyno yn yr ardal o gwmpas Ysgol Gynradd Derwendeg, fydd yn help i sicrhau bod y disgyblion sy’n teithio i’r ysgol ac yn ôl yn ddiogel”.

Darllen mwy>


09/10/2017

Sefydlu croesfan ddiogel yn Ystad Ddiwydiannol Trefforest

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi sefydlu man croesi diogel yn Ystad Ddiwydiannol Trefforest diolch i fuddsoddiad sylweddol ar y cyd â Phrifysgol De Cymru (PDC).

O ganlyniad i'r prosiect £150,000 yma fe gyflwynwyd croesfan twcan ar y Brif Rodfa (ffordd yr A4054), wedi'i lleoli rhwng cyffyrdd Parc Chwaraeon Prifysgol De Cymru a Heol Powys. Mae'n darparu man croesi diogel i gerddwyr a beicwyr ar y brif ffordd drwy'r ystad ddiwydiannol, gyda Gorsaf Reilffordd Ystad Trefforest gerllaw.

Mae signalau traffig newydd i gael eu cyflwyno ar y ffordd, a chafodd y rheiny eu sefydlu gyntaf. Cafodd y goleuadau eu comisiynu ddydd Mawrth, 3ydd Hydref.

Darllen mwy>


24/05/2017

Cannoedd o ddisgyblion yn ‘cerdded i’r ysgol’

Mae plant ysgolion Sir Benfro wedi bod yn brasgamu yn wythnos flynyddol Cerdded i'r Ysgol.

Nod yr ymgyrch genedlaethol yw gwyrdroi'r dirywiad yn nifer y plant sy'n cerdded i'r ysgol - a ddisgynnodd o 70% i lai na hanner mewn cenhedlaeth.

Cefnogwyd yr achlysur gan Dîm Diogelwch ar Ffyrdd Cyngor Sir Penfro.

Darllen mwy>


05/05/2017

Anafusion Cerddwyr a Phobl Ifanc 2015

Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am oedran a rhyw, y sawl a gafodd ddamwain, y math o ffordd, terfyn cyflymder, lleoliad y cerddwyr pan gafodd ei daro, y math o gerbyd ac amser y ddamwain.

Pwyntiau allweddol
Pob anafusion cerddwyr

  • Yn 2015, cafodd 207 o gerddwyr eu lladd neu anafu’n ddifrifol (KSI) a chafwyd 641 o anafusion a’u dosbarthwyd fel mân anafusion.

Plant (oedran 0 -15) anafusion cerddwyr

Darllen mwy>