Newyddion

16/02/2016

Disgyblion Brynbuga yn derbyn hyfforddiant hanfodol ar ddiogelwch ffyrdd

Mae Cadeirydd Cyngor Sir Fynwy, y Cynghorydd Brian Strong, wedi cyflwyno tystysgrifau i ddisgyblion Blwyddyn Tri yn Ysgol Brynbuga sydd wedi gorffen rhaglen genedlaethol hyfforddiant cerddwyr Kerbcraft.

Yng nghwmni staff hyfforddi Kerbcraft Cyngor Sir Fynwy a gwirfoddolwyr o blith rhieni, cafodd y plant eu dysgu i adnabod lleoedd addas i groesi ffyrdd a sicrhau sgiliau i ddod yn gerddwyr mwy diogel.

Mae Ysgol Brynbuga yn un o nifer fawr o ysgolion sy’n cymryd rhan yng nghynllun hyfforddiant cerddwyr Kerbcraft a gaiff ei reoli gan y cyngor. Cynigir y cynllun, a ariannir gan Lywodraeth Cymru, i’r holl ysgolion yn y sir a chaiff ei weinyddu gan dri aelod o staff gyda chymorth dros 60 o wirfoddolwyr. Derbyniodd dros 900 o blant yn Sir Fynwy hyfforddiant Kerbcraft yn y 12 mis diwethaf.

Darllen mwy>


16/10/2015

Byddwch yn weladwy'r hydref hwn

Gyda’r clociau yn cael eu troi awr yn ôl yn hwyrach y mis hwn a’r dyddiau’n byrhau, hoffai Heddlu Gogledd Cymru atgoffa defnyddwyr y ffyrdd i gymryd gofal pan fyddant allan gyda’r nos.

Yn aml iawn yn yr hydref rydym yn cael tywydd niwlog, gwyntoedd cryf ac amodau stormus. Mae’r rhain, ynghyd â’r boreau a’r nosweithiau tywyll yn cynyddu’r risg o gael gwrthdrawiad. Mae plant, cerddwyr a beicwyr yn dod yn fwy diamddiffyn gan ei bod yn anoddach i fodurwyr eu gweld.

Meddai Arolygydd Martin Best o Uned Plismona’r Ffyrdd Heddlu Gogledd Cymru: “Gyda’r clociau yn cael eu troi awr yn ôl ar ddiwedd y mis a gan ei bod hi bellach yn tywyllu’n gynharach, mae’n eithriadol o bwysig bod pobl yn gallu eich gweld pan fyddwch allan. Hefyd fe ddylai gyrwyr yrru’n ystyriol ac arafu er mwyn ymateb i’r traffig ac amodau’r tywydd. Dylai goleuadau cerbydau fod yn gweithio a dylent gael eu defnyddio pan fydd yn dywyll yn ystod y dydd. Fodd bynnag, gwnewch yn siwr nad yw eich goleuadau yn dallu modurwyr eraill.

Darllen mwy>


15/05/2015

£27m i wella ffyrdd a llwybrau cerdded a beicio

Fe fydd ffyrdd prysur a chul yn cael eu gwella a llwybrau diogel i gerddwyr a beicwyr yn cael eu creu, yn dilyn buddsoddiad gwerth £27 miliwn gan Lywodraeth Cymru.

Fe fydd y gwelliannau yn cynnwys bron i £2m ar gyfer Ffordd Gyswllt Llangefni ar Ynys Môn a chynlluniau ar gyfer ffyrdd eraill, fydd yn costio tua £1.3m yr un yng Nghaerfyrddin, Ceredigion, ac Abertawe.

Dywedodd y Gweinidog Trafnidiaeth, Edwina Hart y byddai'r arian yn cefnogi twf economaidd, gwella diogelwch, a hybu cerdded a beicio.

Darllen mwy>