Newyddion

26/07/2023

Ymgyrch i hybu gyrru’n fwy diogel yn ymyl ceffylau

Mae Diogelwch Ffyrdd Cymru yn atgoffa gyrwyr am eu cyfrifoldebau wrth ddod ar draws ceffylau a'u marchogion sy’n ddefnyddio'r ffordd.

Yr haf diwethaf, comisiynodd Diogelwch Ffyrdd Cymru bosteri newydd ar ochr y ffordd i dynnu sylw at yr angen i yrwyr leihau eu cyflymder yn ddirfawr i lai na 10mya wrth agosáu at geffyl a gadael bwlch o 2 fetr (6 troedfedd) o leiaf wrth oddiweddyd.

Yn Sir Gaerfyrddin y dechreuodd y fenter, gyda thîm diogelwch ffyrdd y Cyngor yn lansio treial o bosteri ar ochr y ffordd yn llwyddiannus cyn i'r ymgyrch gael ei hymestyn ledled Cymru.

Darllen mwy>


26/08/2022

Hybu ymddygiad mwy diogel wrth yrru yn ymyl ceffylau

Mae Diogelwch Ffyrdd Cymru yn tanlinellu mor agored i niwed yw ceffylau a'u marchogion drwy ymgyrch sy'n atgoffa gyrwyr am eu cyfrifoldebau wrth rannu lle ar y ffordd gyda defnyddwyr ffyrdd sydd â cheffylau.

Ers dechrau'r fenter yn Sir Gaerfyrddin, mae posteri newydd yr ymgyrch sy’n cyd-fynd a'r fersiwn diweddaraf o Reolau’r Ffordd Fawr, wedi'u darparu bellach i bob un o'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru.

Dywedodd Teresa Ciano, Cadeirydd y bartneriaeth, "Mae Diogelwch Ffyrdd Cymru yn ddiolchgar i Gyngor Sir Gâr am ysgogi ymgyrch i godi ymwybyddiaeth ymysg gyrwyr a all gael ei rhoi ar waith bellach ledled Cymru, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru.

Darllen mwy>


21/04/2021

Hysbysiad i’r Wasg: Marchnerth a Cheffylau Nerthol

Ynghyd â’r llacio graddol yn y cyfyngiadau COVID-19, mae'n siŵr y bydd y tywydd gwell a’r nosweithiau mwy golau yn ysbrydoli llawer ohonom i fynd allan a mwynhau'r golygfeydd gwledig prydferth sydd gan Gymru i'w cynnig.  Yn ogystal â cherddwyr, beicwyr a beicwyr modur, mae marchogion sy’n defnyddio’r ffyrdd yn agored i niwed ond weithiau maen nhw’n cael eu hanghofio am nad ydyn nhw mor amlwg mewn ystadegau ynghylch anafiadau a marwolaethau ar y ffyrdd.

Gall ceffylau a'u marchogion fod yn agored i niwed ar y ffordd; gall gwrthdrawiad rhwng ceffyl a cherbyd arwain at ganlyniadau sy'n bygwth bywyd i'r ceffyl a’r marchog yn ogystal â defnyddiwr y cerbyd.

Amcangyfrif Cymdeithas Ceffylau Prydain yw bod dros 1,000 o ddigwyddiadau yn cynnwys ceffylau ar ffyrdd y Deyrnas Unedig yn y 12 mis hyd at 28 Chwefror 2021. Yn anffodus, arweiniodd hyn at anafu 130 o bobl, lladd 46 o geffylau ac anafu 118 o geffylau eraill.

Darllen mwy>


25/06/2018

Ffilm Realiti Rhithwir y BHS

Mae Cymdeithas Ceffylau Prydain (BHS) wedi lansio ffilm realiti rhithwir newydd i godi ymwybyddiaeth o’r materion diogelwch sy’n wynebu marchogion ar y ffyrdd.

Nod y ffilm, sy’n rhan o ymgyrch y Gymdeithas, Dead Slow, yw rhoi profiad uniongyrchol i yrwyr o sut mae’n teimlo i fod yn farchog ar gefn ceffyl pan fydd car yn pasio’n rhy gyflym neu’n rhy agos.

Mae’r ffilm yn dangos hefyd yr hyn y mae gyrwyr yn ei brofi wrth nesáu at geffyl mewn cerbyd sy’n mynd yn rhy gyflym.

Darllen mwy>


17/07/2017

Tynnu Trelars yn Ddiogel

Gyda gwyliau’r haf yn ei anterth, mae’r Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau (DVSA) yn annog gyrwyr i wneud yn siŵr bod eu trelars, eu carafanau a’u faniau ceffylau yn ddiogel ac yn gyfreithlon.

Lansiwyd ymgyrch #TowSafe4Freddie y DVSA ym mis Tachwedd y llynedd, ac mae wedi bod yn galw ar yrwyr sy’n defnyddio trelars i gyflawni gwiriadau sylfaenol yn dilyn marwolaeth drasig y bachgen 3 blwydd oed, Freddie Hussey. Roedd Freddie yn cerdded gyda’i fam yn Bedminster, Bryste, pan ddaeth trelar dwy dunnell yn rhydd oddi wrth Land Rover. Aeth y trelar ar ben y cwrbyn cyn taro Freddie. Canfu’r ymchwiliad i farwolaeth Freddie fod lifer brêc llaw'r trelar yn y man anghywir. Mae rhieni Freddie yn annog pob gyrrwr i gyflawni gwiriadau diogelwch sylfaenol bob tro y maen nhw’n tynnu trelar, i osgoi unrhyw drasiedïau eraill.

Mae’r arweiniad yn cynnwys gwybodaeth bwysig am wirio:

Darllen mwy>