Newyddion

22/03/2022

Archwilio beiciau modur ar ôl y gaeaf

Mae swyddogion heddlu gogledd cymru yn erfyn ar feicwyr modur i gymryd pwyll ychwanegol gan fydd nifer yn paratoi dychwelyd ar y ffyrdd ar ôl tymor y gaeaf.

Gyda rhagolygon y tywydd yn addo tywydd braf y penwythnos yma, mae beicwyr yn cael eu cynghori i archwilio eu beiciau yn ofalus, gan fydd nifer yn eu tynnu allan o’r garej am y tro cyntaf wrth i’r tywydd gynhesu.

Dywedodd y Rhingyll Leigh Evans o’r Uned Plismona Ffyrdd: “Efallai na fydd beiciau modur yn ddiogel i fynd ar y ffordd ar ôl bod dan glo dros y gaeaf, hyd yn oed os oeddynt mewn cyflwr da pan oeddynt yn cael eu cadw.

Darllen mwy>


24/01/2022

Cynllun Hyfforddiant Uwch am Ddim i Feicwyr Modur

Gwahoddir beicwyr modur i ymuno â chwrs hyfforddi uwch am ddim i feicwyr i helpu i wella eu sgiliau gyrru beic a diogelwch ffyrdd Powys.

Mae tîm Diogelwch ar y Ffyrdd Cyngor Sir Powys yn darparu'r cyrsiau hyn yn rhad ac am ddim i unrhyw feicwyr modur sy'n byw ym Mhowys neu sy'n defnyddio ffyrdd Powys, gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru.

Mae Cynllun Hyfforddiant Uwch Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau (DVSA) i Feicwyr yr yn addas ar gyfer deiliaid trwyddedau beiciau modur llawn sydd am wella eu sgiliau gyrru beic, i'r rhai sy'n dychwelyd i yrru beic modur ar ôl seibiant, beicwyr sydd newydd lwyddo yn eu prawf, pobl sy'n uwchraddio i feic modur mwy pwerus yn ogystal â/neu'r rhai sydd am wirio safon eu marchogaeth.

Darllen mwy>


17/01/2022

Cynllun Gwylio Cyflymder Cymunedol Heddlu Gogledd Cymru

Ar hyn o bryd, mae Heddlu Gogledd Cymru yn recriwtio gwirfoddolwyr ar gyfer eu Cynllun Gwylio Cyflymder Cymunedol ledled yr heddlu er mwyn cynorthwyo i atal cerbydau sy'n goryrru yn eu cymunedau lleol. Mae'r rôl yn cynnwys gweithio gyda Heddlu Gogledd Cymru gyda'r nod o:

  • Lleihau'r risg o farwolaeth, anaf, a gwrthdrawiadau
  • Gwella diogelwch ac ansawdd bywyd i gymunedau lleol
  • Cynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd o oryrru a throseddau traffig eraill

Dewisir lleoliadau monitro gan y gwirfoddolwyr sydd yna'n cael eu hyfforddi i ddefnyddio teclynnau monitro cyflymder llaw er mwyn cofnodi cyflymder modurwyr yn gyrru drwy eu pentref neu blwyf

Gan weithio ar ochr y ffordd mewn parthau 20, 30 neu 40mya, mae gwirfoddolwyr yn monitro cyflymder cerbydau sy'n mynd heibio gan ddefnyddio teclynnau dangos cyflymder cludadwy neu drithroed. Mae rhai teclynnau'n dangos eu cyflymder i'r gyrwyr, tra mae eraill ddim. Mae gwirfoddolwyr yn cofnodi cyflymder a manylion cerbydau sy'n teithio fwy na'r trothwy cyflymder. Anfonir llythyrau rhybudd wedyn at geidwaid cofrestredig y cerbydau sy'n torri'r terfynau cyflymder hyn gan yr Heddlu.

Darllen mwy>


05/01/2022

Beicwr Modur: Cewch eich cerdyn CRASH i feicwyr modur am ddim

Mae partneriaid Diogelwch Ffyrdd Cymru'n annog beicwyr modur, ar feic unrhyw faint, i fanteisio ar gynllun a allai achub bywydau mewn damwain beic modur.

Gobeithiwn na fydd yn rhaid i chi ddefnyddio Cerdyn CRASH byth, ond os yw'r gwaethaf yn digwydd, bydd meddyg yn adnabod y dot gwyrdd ar ochr dde eich fisor/helmed ac yn edrych am y cerdyn y tu mewn i leinin yr helmed.

Bydd y manylion yr ydych wedi'u hysgrifennu ar y cerdyn yn darparu gwybodaeth hanfodol ar gyfer criw ambiwlans, gan arbed amser gwerthfawr a helpu triniaeth, yn enwedig os ydych yn anymwybodol neu ddim yn gallu cyfathrebu.

Darllen mwy>


27/08/2021

Ymgyrch Red Mana, yn mynd i'r afael â beiciau niwsans oddi ar y ffordd

Mae Heddlu De Cymru yn ymwybodol o'r effaith y mae beiciau oddi ar y ffordd yn ei chael ar gymunedau ledled Caerdydd a Bro Morgannwg.

Rydym yn rhannu pryderon y bydd rhywun yn cael ei anafu ac rydym yn deall y gall y sŵn effeithio ar ansawdd bywyd trigolion.

Cynhaliwyd nifer o ymgyrchoedd gyda thîm oddi ar y ffordd Cyngor Caerdydd yn barod yr haf hwn a bydd y rhain yn parhau.

Darllen mwy>


16/08/2021

Terfyn cyflymder newydd o 20mya yn cael ei gyflwyno mewn ardal helaeth o Lanelli

Mae terfyn cyflymder newydd o 20mya yn cael ei gyflwyno mewn ardal helaeth o Lanelli fel rhan o ymgyrch Llywodraeth Cymru i ostwng y terfyn cyflymder sydd wedi'i rhagosod yn genedlaethol.

Mae Gogledd Llanelli, sy'n cynnwys Dafen, rhai rhannau o Felin-foel ac ardal Llanerch, wedi'i dewis fel un o wyth cymuned yng Nghymru i dreialu terfyn cyflymder cenedlaethol arafach o 30mya i 20mya mewn ardaloedd preswyl a strydoedd prysur i gerddwyr.

Mae tystiolaeth yn dangos bod cyflymderau arafach yn arwain at lai o wrthdrawiadau ac yn lleihau difrifoldeb anafiadau, ac yn enwedig mewn mannau lle cyflwynir terfynau cyflymder o 20mya, mae gostyngiad yn nifer y rhai sy'n cael eu hanafu.

Darllen mwy>


20/07/2021

Porth Cyflwynwyr Gweithrediad SNAP yn Mynd yn Fyw

Newyddion Diweddaraf GanBwyll:

Heddiw, mae GanBwyll yn lansio ein Porth Cyflwynwyr Gweithrediad SNAP newydd sbon.

Bydd y dudalen we yn caniatáu i aelodau'r cyhoedd sy'n cyflwyno lluniau a fideos trwy Weithrediad SNAP gael gafael ar ddiweddariadau ar ganlyniad eu cyflwyniadau, yn ogystal â chael eu hysbysu am ofynion cadw'r lluniau gwreiddiol a gyflwynwyd ganddynt.

Darllen mwy>