Newyddion

27/08/2021

Ymgyrch Red Mana, yn mynd i'r afael â beiciau niwsans oddi ar y ffordd

Mae Heddlu De Cymru yn ymwybodol o'r effaith y mae beiciau oddi ar y ffordd yn ei chael ar gymunedau ledled Caerdydd a Bro Morgannwg.

Rydym yn rhannu pryderon y bydd rhywun yn cael ei anafu ac rydym yn deall y gall y sŵn effeithio ar ansawdd bywyd trigolion.

Cynhaliwyd nifer o ymgyrchoedd gyda thîm oddi ar y ffordd Cyngor Caerdydd yn barod yr haf hwn a bydd y rhain yn parhau.

Darllen mwy>


16/08/2021

Terfyn cyflymder newydd o 20mya yn cael ei gyflwyno mewn ardal helaeth o Lanelli

Mae terfyn cyflymder newydd o 20mya yn cael ei gyflwyno mewn ardal helaeth o Lanelli fel rhan o ymgyrch Llywodraeth Cymru i ostwng y terfyn cyflymder sydd wedi'i rhagosod yn genedlaethol.

Mae Gogledd Llanelli, sy'n cynnwys Dafen, rhai rhannau o Felin-foel ac ardal Llanerch, wedi'i dewis fel un o wyth cymuned yng Nghymru i dreialu terfyn cyflymder cenedlaethol arafach o 30mya i 20mya mewn ardaloedd preswyl a strydoedd prysur i gerddwyr.

Mae tystiolaeth yn dangos bod cyflymderau arafach yn arwain at lai o wrthdrawiadau ac yn lleihau difrifoldeb anafiadau, ac yn enwedig mewn mannau lle cyflwynir terfynau cyflymder o 20mya, mae gostyngiad yn nifer y rhai sy'n cael eu hanafu.

Darllen mwy>


20/07/2021

Porth Cyflwynwyr Gweithrediad SNAP yn Mynd yn Fyw

Newyddion Diweddaraf GanBwyll:

Heddiw, mae GanBwyll yn lansio ein Porth Cyflwynwyr Gweithrediad SNAP newydd sbon.

Bydd y dudalen we yn caniatáu i aelodau'r cyhoedd sy'n cyflwyno lluniau a fideos trwy Weithrediad SNAP gael gafael ar ddiweddariadau ar ganlyniad eu cyflwyniadau, yn ogystal â chael eu hysbysu am ofynion cadw'r lluniau gwreiddiol a gyflwynwyd ganddynt.

Darllen mwy>


21/10/2020

Cymru Gan Beic - Caiff beicwyr modur yng Nghymru eu hannog i gario Cardiau CRASH

Ar ryw adeg yn eich oes feicio mae’n bosibl eich bod wedi ‘disgyn yn annisgwyl’ neu efallai wedi bod yng nghwmni beiciwr a wnaeth felly. Mae CRASH yn gyfres o gamau hawdd i’w cofio, i’ch cadw chi’n ddiogel, yn ogystal â’r beiciwr anffodus a gafodd y gwrthdrawiad.

Ar un ochr o’r cerdyn fe welwch y cofair 'CRASH'. Y sawl sy’n gwneud yr alwad 999 yw’r unigolyn pwysicaf, oherwydd bod y wybodaeth maent yn ei chynnig yn pennu ymateb y gwasanaethau brys.

Mae’r cerdyn yn dilyn cyfres debyg o gwestiynau cyffredinol y mae canolfannau rheoli’r gwasanaeth ambiwlans yn eu defnyddio, ac yn canolbwyntio ar ddiogelwch, lleoliad y gwrthdrawiad, a pha mor ddifrifol ydyw. Ar ochr arall y garden mae'r wybodaeth sy'n cael ei defnyddio gan y gwasanaeth ambiwlans a'r ysbyty gan gynnwys lle i nodi unrhyw feddyginiaethau y mae'r beiciwr modur ag alergedd iddynt, hanes meddygol cyfredol a manylion unrhyw feddyginiaethau maent yn eu cymryd ar hyn o bryd.

Darllen mwy>