Newyddion

04/12/2020

Swyddogion Patrol Croesi Ysgolion yn ennill Gwobr Diogelwch ar y Ffordd Cymru

Mae Gwobrau Diogelwch Ffyrdd Cymru yn cydnabod unigolion, grwpiau a sefydliadau sydd wedi gwneud ymrwymiad gwirioneddol i ddiogelwch ar y ffyrdd, a hynny uwchlaw a thu hwnt i'r hyn a ddisgwylid ganddynt fel arfer.

Yn draddodiadol, byddem yn gwahodd ein henillwyr i Gynhadledd flynyddol Diogelwch Ffyrdd Cymru i gasglu eu gwobr ond yn anffodus rydym wedi methu cynnal digwyddiad eleni.

Dywedodd Teresa Ciano, Cadeirydd Diogelwch Ffyrdd Cymru, "Er gwaethaf blwyddyn anodd i bawb, mae Diogelwch Ffyrdd Cymru’n falch iawn o allu cydnabod cynifer o bobl haeddiannol sydd wedi gwneud gwahaniaeth arwyddocaol i fywydau pobl yn eu cymuned.

Darllen mwy>


03/01/2020

Y lolipops gorau! Datgelu'r enillwyr o blith herbryngwyr croesfannau ffordd y Cyngor

Mae nifer o swyddogion croesfannau ffordd Cyngor Bro Morgannwg wedi cael eu cydnabod yng Ngwobrau Diogelwch Ffyrdd y Fro, yn Swyddfa’r Dociau yn y Barri.

Mae’r gwobrau blynyddol, a drefnir gan Dîm Diogelwch Ffyrdd Cyngor y Fro, yn rhan o’r grŵp Datblygu Priffyrdd a Thrafnidiaeth, yn cydnabod a gwobrwyo cyfraniad y sawl sy’n gweithio fel hebryngwyr croesfannau ffordd ledled y sir. 

Aeth y brif wobr ar gyfer Hebryngwyr Croesfannau’r Flwyddyn i Nicholas Latham, aelod poblogaidd o gymuned Ysgol San Helen.  Mae Nicholas yn help disgyblion ar ran brysur o’r ffordd fawr ar Fryn Tynewydd. 

Darllen mwy>


21/08/2019

Swyddog Hebryngwr Croesfannau Ysgol yng Ngheredigion yn ennill Gwobr Diogelwch Ffyrdd Cymru

Ar 10 Gorffennaf, yng nghynhadledd flynyddol Diogelwch Ffyrdd Cymru, dyfarnwyd gwobr Diogelwch Ffyrdd Cymru i Dawn Davies am ei gwasanaeth maith a'i hymroddiad fel Swyddog Hebryngwr Croesfannau Ysgol yn Ysgol Gynradd Gatholig Padarn Sant am fwy na thair blynedd ar ddeg.

Enwebwyd Dawn Davies gan ei chydweithwyr yn y Tîm Diogelwch ar y Ffyrdd ar gyfer y wobr hon. Erbyn hyn, mae Dawn wedi rhoi’r gorau i’w swydd er mwyn dechrau pennod newydd yn ei bywyd.

Dywedodd Kayleigh Tonkins, aelod o Dîm Diogelwch ar y Ffyrdd, "Diolch yn fawr i Dawn gan ei holl gydweithwyr yn y Tîm Diogelwch ar y Ffyrdd. Mae wedi bod yn bleser gweithio gyda hi a bydd y cyn ddisgyblion a’r disgyblion presennol yn gweld ei heisiau’n fawr. Mae’r wobr hon yn gydnabyddiaeth fach yn unig o’i gwaith caled a'i hymroddiad i sicrhau diogelwch disgyblion Ysgol Padarn Sant, boed law neu hindda.”

Darllen mwy>


17/01/2019

Menyw lolipop yn ymddeol ar ôl 37 mlynedd

Mae Sandrea Howells, menyw lolipop boblogaidd o Stop and Call yng Ngwdig, wedi cadw ei siaced weladwy ar ôl pedwar degawd bron o gynorthwyo plant i groesi’r ffordd yn Abergwaun.

Ers 1981, mae Mrs Howells wedi cynorthwyo rhai cannoedd o blant ysgol i groesi Vergam Terrace oddi allan i Ysgol Gynradd Gatholig yr Enw Sanctaidd.

Cyflwynwyd anrhegion a chardiau i’r swyddog patrôl ysgol ymroddedig gan ddisgyblion a staff mewn cyfarfod arbennig yr wythnos ddiwethaf, a diolchodd Abigail Davies y pennaeth iddi am ei gwaith caled ers llawer blwyddyn.

Darllen mwy>


01/02/2017

Gwobrwyo swyddogion croesi ysgol Cyngor Bro Morgannwg

Mae'r arwyr di-glod sy’n helpu pobl ifanc y Fro i groesi’n ffyrdd yn ddiogel ddwywaith y dydd wedi cael y gydnabyddiaeth y maen nhw’n ei haeddu.

Yng Ngwobrau Diogelwch ar y Ffyrdd Bro Morgannwg yn ddiweddar, digwyddiad blynyddol a gynhelir yn Swyddfa’r Dociau y Cyngor, cafodd y rheiny sy’n gweithio ar groesfannau ysgol ledled y sir eu cydnabod a’u gwobrwyo am eu cyfraniad at ddiogelwch ar y ffyrdd.

Diolchwyd hefyd i gydlynwyr a gwirfoddolwyr Cynllun Hyfforddiant Cerddwyr Ifanc Kerbraft hefyd yn ystod y seremoni eleni.

Darllen mwy>