Newyddion

09/05/2024

Cynllun Llwybrau Diogel mewn Cymunedau y Ddraenen-wen yn dechrau ar y safle

Bydd gwaith yn dechrau'n fuan er mwyn gwella cyfleusterau lleol i gerddwyr a'r llwybr diogel at yr ysgol yn y Ddraenen-wen. Bydd hyn yn mynd law yn llaw â'r buddsoddiad sylweddol mewn cyfleusterau addysg modern sy'n cael ei ddarparu ar gyfer y gymuned yn ddiweddarach eleni.

Bydd Llwybrau Diogel mewn Cymunedau y Ddraenen-wen yn dechrau ddydd Llun, 13 Mai gydag ychydig o waith yn cael ei gynnal yn ystod yr wythnos flaenorol. Bydd y buddsoddiad yn canolbwyntio ar Heol Caerdydd, Lôn yr Ysgol a Ffordd Ynyslyn. Maen nhw'n llwybrau allweddol i nifer o ddisgyblion a theuluoedd wrth gerdded a beicio i Ysgol Gynradd y Ddraenen Wen ac Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen bob dydd.

O fis Medi 2024, bydd Ysgol Afon Wen, ysgol newydd 3-16 oed, yn agor i'r gymuned ar safle'r ysgol gynradd ac ysgol uwchradd bresennol. Bydd y buddsoddiad sylweddol yma, ar y cyd â Rhaglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu Llywodraeth Cymru, yn darparu adeilad ysgol a chyfleusterau allanol newydd o'r radd flaenaf.

Darllen mwy>


03/05/2024

Cyngor Bro Morgannwg yn sicrhau cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer mentrau diogelwch ffyrdd a theithio llesol gwell

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer amryw fentrau trafnidiaeth, sy'n dod i gyfanswm o £3,759,954.

Mae'r cyllid wedi’i roi i wella seilwaith teithio a diogelwch ffyrdd, sy’n cynnwys llwybrau cymunedol mwy diogel a theithio llesol gwell.

Mae'r cyllid Teithio Llesol yn cael ei ddyrannu ar gyfer prosiectau trafnidiaeth yn unig, a enillir drwy broses ymgeisio gystadleuol sy'n agored i awdurdodau lleol.

Darllen mwy>


26/04/2024

Cymeradwyo gwelliannau priffordd sy’n gysylltiedig â’r bloc addysgu newydd yn Ysgol Gyfun Bryntirion

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cytuno i ariannu gwelliannau priffordd angenrheidiol sy’n gysylltiedig ag adeiladu bloc addysgu ychwanegol yn Ysgol Gyfun Bryntirion.

Mae gan Ysgol Gyfun Bryntirion gyllid cyfalaf sydd wedi’i glustnodi ar gyfer bloc addysgu newydd sy’n cynnwys pedair ystafell ddosbarth. Mae’r ardal ychwanegol yn cael ei hadeiladu i fodloni’r nifer cynyddol o ddisgyblion sy’n dod o ddatblygiadau tai yn nalgylch yr ysgol, gyda datblygwyr yn cyfrannu’n sylweddol at y gost o adeiladu’r ystafelloedd dosbarth newydd.

Rhan o’r amodau cynllunio ar gyfer ehangu’r ysgol yw addasu’r trefniadau teithio llesol neu briffordd sy’n amgylchynu’r ysgol.

Darllen mwy>


12/04/2024

Ar eich beic ar gyfer treial cyffrous e-feiciau Sir Benfro

Mae trigolion ac ymwelwyr pedair ardal yn Sir Benfro, yn cael eu gwahodd i fynd ar eu beiciau yn sgil cyflwyno treial E-feiciau talu wrth alw cyffrous.

Diolch i gyllid gwerth £150,000 gan raglen Metro Bae Abertawe a De-orllewin Cymru, bydd y treial yn cael ei gynnal am 12 mis yn Hwlffordd, Abergwaun ac Wdig a Dinbych-y-Pysgod.

Pan fydd y treial yn dechrau ddydd Llun 15 Ebrill, bydd fflyd o E-feiciau yn cael eu darparu i aelodau’r cyhoedd eu defnyddio ar gyfer cymudo, hamdden a gweithgareddau lleol.

Darllen mwy>


04/03/2024

Cynlluniau ar y gweill i gynnig am gyllid grant i ailagor llwybr poblogaidd

Mae Cyngor Sir Penfro yn cwblhau cynlluniau i wneud cais am gyllid Llywodraeth Cymru i atgyweirio ac ailagor y llwybr o Wiseman's Bridge i Saundersfoot a gaewyd yn ddiweddar.

Bu'n rhaid cau'r llwybr poblogaidd, sydd hefyd yn rhan o Lwybr 4 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, am resymau diogelwch yn dilyn tirlithriadau ym mis Tachwedd, mis Rhagfyr ac yn fwyaf diweddar ym mis Chwefror.

Mae Cyngor Sir Penfro yn deall y pryder ymhlith trigolion am fynediad lleol a bod angen cynllun i fynd i'r afael â'r broblem o dirlithriadau a briodolir i law trwm dros y misoedd diwethaf.

Darllen mwy>


15/02/2024

Cyngor Sir Ddinbych yn dechrau gwelliannau teithio llesol

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi dechrau gwaith i gyflwyno cyfres o welliannau teithio llesol yn Ninbych Isaf.

Mae’r gwaith wedi’i ariannu gan grant o Gronfa Teithio Llesol Llywodraeth Cymru, yn benodol ar gyfer gwella teithio llesol, a’r nod yw lleihau nifer y teithiau byr bob dydd a wneir mewn cerbydau modur a chynyddu lefelau teithio llesol yn Sir Ddinbych.

Fe fydd y gwelliannau hyn yn creu llwybrau cerdded a beicio mwy diogel at amwynderau lleol allweddol a galluogi pobl i wneud dewisiadau teithio mwy iach, gwyrdd a rhatach.

Darllen mwy>


29/01/2024

Cynllun lleol ym Mhentre'r Eglwys i wella llwybrau cerdded i'r ysgol

Bydd cyfres o welliannau yn cael eu darparu dros yr wythnosau nesaf yn rhan o gynllun Llwybrau Diogel mewn Cymunedau ym Mhentre'r Eglwys. Bydd y gwaith yn canolbwyntio ar wella cyfleusterau i gerddwyr ar strydoedd ger Ysgol Gynradd Llanilltud Faerdref.

Bydd gwaith i sefydlu amgylchedd mwy diogel i gerddwyr sy'n annog pobl i gerdded yn fwy aml wrth gyflawni eu teithiau lleol yn dechrau ddydd Llun, 29 Ionawr - mae hyn yn cynnwys annog teuluoedd sy'n teithio i'w hysgol gynradd leol ac yn ôl. Mae'r Cyngor wedi penodi ERH Communications Ltd yn gontractwr er mwyn cyflawni'r gwaith o ddydd Llun. Bydd y cynllun yn para oddeutu naw wythnos ac yn cynnwys:

  • Gwella rhan o lwybr troed, gan sefydlu mannau croesi anffurfiol newydd a gwella’r mannau croeso cyfredol trwy ddefnyddio palmant botymog pan fo angen.
  • Darparu gwelliannau i ymyl palmant ar gyffordd ddeheuol Heol Sant Illtyd a Chae Faerdref, fydd yn lleihau'r pellter croesi.
  • Torri llystyfiant sydd wedi gordyfu ac sy’n rhwystro Llwybrau Troed Hawl Tramwy Cyhoeddus mewn sawl lleoliad.
  • Adeiladu llwybr troed newydd ar ochr ddeheuol Cae Faerdref, rhwng Gelli'r Bedw a’r fynedfa i’r caeau chwarae, er mwyn sefydlu cyswllt ffurfiol â'r caeau chwarae.
  • Cael gwared ar 40 metr o'r gilfan sydd wedi'i lleoli i'r dwyrain o gyffordd Heol yr Orsaf, er mwyn creu llwybr troed sy’n parhau yn y lleoliad yma.
  • Gwella'r llwybr troed presennol sy'n mynd ar hyd y fynedfa i Faes Parcio Tŷ Illtyd ac o amgylch y gyffordd i Heol Sant Illtyd.

Ym mis Mehefin 2023, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fod y Cyngor wedi sicrhau cyllid gwerth £340,000 er mwyn cyflawni'r gwaith yma ym Mhentre'r Eglwys, yn rhan o'i chynllun Llwybrau Diogel mewn Cymunedau ar gyfer 2023/24. Dyma gyfraniad gwerth 80%,mae’r Cyngor yn darparu’r cyllid cyfatebol sy’n weddill.

Darllen mwy>


25/01/2024

Ceisio barn ar lwybr cerdded a beicio newydd i ganol dinas Abertawe

Gallai llwybr beicio a cherdded diogel newydd gael ei greu ar hyd prif lwybr i ganol dinas Abertawe.

Mae Cyngor Abertawe eisoes wedi derbyn arian drwy raglen Teithio Llesol Llywodraeth Cymru i helpu i ddylunio llwybr cerdded a beicio, gan gysylltu Sgeti ac Uplands â chanol y ddinas.

Mae'r Cyngor bellach wedi cynnig opsiwn dylunio a fyddai'n golygu bod palmentydd a chroesfannau i gerddwyr yn cael eu huwchraddio ar hyd Walter Road a Sketty Road yn ogystal ag yn Uplands.

Darllen mwy>


21/01/2024

Mae gwaith yn mynd rhagddo ar Lwybr Teithio Llesol Lôn Cae Williams i Bont Mynwy

Gan ddechrau ar y 22ain Ionawr, bydd Cyngor Sir Fynwy yn dechrau gweithio ar lwybr teithio llesol newydd, Llwybr Teithio Llesol Lôn Cae Williams i Bont Mynwy.

Ariennir y prosiect hwn gan Gronfa Teithio Llesol Llywodraeth Cymru a Chronfa Dyrannu’r Gronfa Lles Craidd, a’i nod yw datblygu llwybr teithio llesol newydd sbon yn Nhrefynwy.

Mae’r llwybr hwn yn rhan hanfodol o’r rhwydwaith Teithio Llesol cynhwysfawr. Bydd yn darparu mynediad uniongyrchol i Bont Mynwy a’r gwasanaethau a’r cyfleusterau yng nghanol y dref. Bydd y llwybr yn cysylltu Lôn Cae Williams â chanol tref Trefynwy drwy Heol Wonastow a Stryd Drybridge. Bydd hefyd yn darparu cysylltiadau o barc sglefrio Heol Rockfield i ganol y dref.

Darllen mwy>


16/01/2024

Gwaith yn dechrau i adeiladu seilwaith teithio llesol o ansawdd uchel yn Nafen, Llanelli

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi dechrau gwaith i wella'r llwybr teithio llesol a'r groesfan ar hyd Exchange Row a'r B4304 yn Nafen, Llanelli.

Yn lleol, bydd y gwaith yn ei gwneud yn fwy diogel i groesi'r B4303 yn ogystal â darparu gwell cysylltiadau ymlaen fel rhan o Brif Lwybr Llanelli arfaethedig. Mae'r llwybr yn ceisio darparu llwybr o ansawdd uchel i feicwyr a cherddwyr ar gyfer cymudwyr a phlant ysgol gyda chysylltiadau â safleoedd cyflogaeth, ysbytai ac ysgolion lleol. Yn y pen draw, bydd y llwybr yn rhedeg rhwng yr Hendy a Llwybr Arfordirol y Mileniwm gyda chysylltiadau â datblygiad parhaus Pentre Awel.

Mae'r cynllun yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru drwy'r Gronfa Teithio Llesol ac mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi sicrhau cyllid drwy broses ymgeisio gystadleuol genedlaethol. Dim ond at ddibenion seilwaith Teithio Llesol newydd / gwell y gellir defnyddio'r cyllid. Mae'r dyluniad, sy'n cynnwys Exchange Row a'r B4303 yn unol ag egwyddorion Llwybr Newydd – Strategaeth Drafnidiaeth Cymru 2021.

Darllen mwy>