Newyddion

30/09/2021

Cynlluniau 50mph yn llwyddo i leihau llygredd aer

O 4 Hydref ymlaen, mae Llywodraeth Cymru wedi rhybuddio y gallai modurwyr sy'n gyrru’n gyflymach na'r terfynau cyflymder 50mya ar rai o'r ffyrdd mwyaf llygredig yng Nghymru gael llythyr neu ddirwy drwy’r post.

Y penderfyniad i gyflwyno terfynau cyflymder amgylcheddol i wella lefelau ansawdd aer mewn pum lleoliad ledled Cymru yn 2018 oedd y cyntaf o'i fath yn y DU, gan ddangos ymrwymiad Llywodraeth Cymru i roi'r amgylchedd wrth wraidd popeth y mae'n ei wneud.

Mae'r cynlluniau eisoes wedi llwyddo i achosi gostyngiad o 47% yn y lefelau nitrogen deuocsid yn yr ardaloedd lle y mae’r effaith yn sylweddol, gan helpu i amddiffyn pobl rhag salwch difrifol yn ogystal â chwarae rhan wrth fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd.

Darllen mwy>


27/09/2021

Sefwch Lan Dros Arafu Lawr wrth i'r Ymgyrch 20mya Ddechrau

Heddiw gwelir dechrau ein Hymgyrch 20mya y tu allan i Ysgolion Cynradd ledled Cymru. Mae'r cyfyngder cyflymder o 20mya y tu allan i fwyafrif o Ysgolion Cynradd Cymru yno i gadw plant a rhieni'n ddiogel wrth iddynt gerdded i'r ysgol ac oddi yno.

Mae cerdded i'r ysgol yn ddewis amgen iach ac ecogyfeillgar yn lle gyrru i'r ysgol, ac ynyn ddull cynyddol boblogaidd o deithio i rieni a'u plant ar eu teithiau dyddiol i'r ysgol.

Dywedodd Teresa Ciano, Rheolwr Partneriaeth GanBwyll: "Mae gan ein Hymgyrch 20mya y tu allan i Ysgolion Cynradd ledled Cymru un nod allweddol, sef annog cydymffurfiaeth â'r cyfyngder cyflymder i gadw plant a rhieni'n ddiogel wrth iddynt gerdded i'r ysgol adref ar ddiwedd y dydd.

Darllen mwy>


06/09/2021

40 o gerbydau wedi cael eu stopio yn rhan o ymgyrch i wasgu'n dynn ar droseddau moduro

Gwiriodd swyddogion 40 o gerbydau ac arestiwyd pedwar o bobl yn rhan o'r ymgyrch ddiweddaraf i wasgu'n dynn ar droseddau moduro.

Nod Ymgyrch Utah - diwrnod o weithredu amlasiantaeth – yw darganfod a mynd i'r afael â defnyddwyr ffyrdd sy'n rhoi modurwyr eraill mewn perygl - naill ai drwy yrru'n anghyfreithlon neu drwy yrru cerbydau nad ydynt o safon ddiogel.

Roedd yr ymgyrch yn cynnwys swyddogion o'r uned plismona ffyrdd, yr adran cŵn, tîm troseddau gwledig, tîm Dangos y Drws i Drosedd, yr heddlu gwirfoddol, swyddogion ymateb a gwirfoddolwyr staff yr heddlu.

Darllen mwy>


16/08/2021

Terfyn cyflymder newydd o 20mya yn cael ei gyflwyno mewn ardal helaeth o Lanelli

Mae terfyn cyflymder newydd o 20mya yn cael ei gyflwyno mewn ardal helaeth o Lanelli fel rhan o ymgyrch Llywodraeth Cymru i ostwng y terfyn cyflymder sydd wedi'i rhagosod yn genedlaethol.

Mae Gogledd Llanelli, sy'n cynnwys Dafen, rhai rhannau o Felin-foel ac ardal Llanerch, wedi'i dewis fel un o wyth cymuned yng Nghymru i dreialu terfyn cyflymder cenedlaethol arafach o 30mya i 20mya mewn ardaloedd preswyl a strydoedd prysur i gerddwyr.

Mae tystiolaeth yn dangos bod cyflymderau arafach yn arwain at lai o wrthdrawiadau ac yn lleihau difrifoldeb anafiadau, ac yn enwedig mewn mannau lle cyflwynir terfynau cyflymder o 20mya, mae gostyngiad yn nifer y rhai sy'n cael eu hanafu.

Darllen mwy>


03/08/2021

Annog modurwyr i barchu'r rheolau a chadw cymunedau Gwynedd yn ddiogel

Unwaith eto eleni, mae Cyngor Gwynedd a Heddlu Gogledd Cymru yn cydweithio i daclo problemau sy’n gysylltiedig â pharcio anghyfreithlon ac anghyfrifol.

Gyda niferoedd digynsail o bobl yn ymweld â Gwynedd, mae parcio anghyfrifol yn rhai o brif gyrchfannau’r sir yn destun pryder.

Mae swyddogion wedi bod yn targedu’r lleoliadau yma i gadw’r ardal yn ddiogel i holl ddefnyddwyr y ffordd.  

Darllen mwy>


21/07/2021

Nifer o arestiadau yfed a gyrru a gyrru ar gyffuriau dros y penwythnos

Roedd dynes a oedd deirgwaith dros y terfyn yfed a gyrru ac a fydd yn ymddangos yn y llys fis nesaf ymysg nifer o arestiadau yfed a gyrru a gyrru ar gyffuriau a wnaed gan yr Uned Plismona Ffyrdd dros y penwythnos.

Stopiwyd y ddynes 39 oed o Fanceinion ar yr A55 yn Llanelwy toc wedi 6yh nos Wener wedi galwad frys i'r Ystafell Reoli yn hysbysu swyddogion ei bod wedi cael ei gweld yn yfed mewn bar gerllaw.

Stopiodd swyddogion hi ar y briffordd tua'r dwyrain lle cafodd brawf anadl. Methodd y prawf anadl ochr ffordd ac fe'i harestiwyd ac aethpwyd a hi i ddalfa'r heddlu lle rhoddodd ddarlleniad pellach o 124mg – y cyfyngiad cyfreithiol ydy 35mg am bob 100ml o anadl. 

Darllen mwy>


15/07/2021

Gwirio pwysau carafanau a faniau gwersylla a rhoi cyngor diogelwch

Bydd gwasanaeth Safonau Masnach Cyngor Sir Ddinbych yn gwirio pwysau carafanau a faniau gwersylla a rhoi cyngor diogelwch am ddim.

Drwy bartneriaeth â Safonau Masnach Conwy, gall trigolion sy’n bwriadu mynd ar wyliau mewn carafán neu fan wersylla gael gwiriad am ddim er mwyn sicrhau nad ydynt yn gorlwytho eu cerbydau a rhoi eu hunain mewn perygl.

Bydd swyddog o adain Diogelwch Cymunedol Heddlu Gogledd Cymru wrth law i roi cyngor ymarferol ynglŷn â chadw’ch car a’ch carafán yn ddiogel.

Darllen mwy>


20/05/2021

Gyrwyr yn cael eu hatgoffa o orchymyn traffig yn y Rhyl

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn annog gyrwyr i beidio ag anwybyddu gorchymyn traffig sydd mewn grym yng nghanol tref y Rhyl.

Mae pryderon ynglŷn â’r cynnydd yn nifer y cerbydau sy’n defnyddio llwybr o ben uchaf y Stryd Fawr, ar hyd Sussex Street i ymuno â Queen Street.

Mae gorchymyn traffig mewn grym ar gyfer y llwybr hwn sy’n gwahardd pob cerbyd rhag cael mynediad rhwng 10am a 5pm.

Darllen mwy>


05/05/2021

Terfynau cyflymder newydd wedi'u gosod ar Rodfa'r Gorllewin (A48)

Mae terfynau cyflymder newydd ar waith ar Rodfa'r Gorllewin (A48) i wella diogelwch ar y ffyrdd ac ansawdd yr aer ar un o ffyrdd prysuraf Caerdydd.

Mae terfyn 30 mya - wedi'i osod o'r blaen fel 40 mya - bellach ar waith at Rodfa'r Gorllewin i'r ddau gyfeiriad rhwng Cylchfan Trelái a Chyfnewidfa Gabalfa.

Mae terfynau cyflymder ar y darn o Rodfa sy'n weddill hefyd wedi'u haddasu, gyda'r newidiadau canlynol ar waith:

Darllen mwy>


15/04/2021

Gwasgu'n dynn ar droseddau gyrru yng Nghasnewydd

Cafodd dros 40 o yrwyr eu riportio am droseddau moduro yn rhan o weithgarwch diweddaraf Ymgyrch Utah.

Mae Ymgyrch Utah yn ymgyrch amlasiantaeth a'i nod yw darganfod a mynd i'r afael â defnyddwyr ffyrdd sy'n rhoi modurwyr eraill mewn perygl - naill ai drwy yrru'n anghyfreithlon neu drwy yrru cerbydau nad ydynt o safon ddiogel.

Digwyddodd yr ymgyrch diogelwch ar y ffyrdd ddydd Gwener 9 Ebrill yn safle profi a phont bwyso'r Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau ar gylchfan Coldra, Casnewydd.

Darllen mwy>