Newyddion

17/06/2022

Gwarchodwch eich anifeiliaid

Gyda'r tymheredd ar fin codi ledled Cymru yn y dyddiau nesaf, mae pobl yn cael eu hatgoffa i ddiogelu eu hanifeiliaid anwes a pheidio â'u gadael mewn cerbydau poeth.

Bob blwyddyn mae anifeiliaid yn cael eu niweidio neu'n marw drwy gael eu gadael ar eu pen eu hunain mewn ceir a faniau yn ystod tywydd cynhesach, hyd yn oed os yw hynny am gyfnod byr iawn.

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths yn atgoffa pobl i ddiogelu eu hanifeiliaid anwes wrth i'r tymheredd godi.

Darllen mwy>


22/04/2022

Gweithdai gloywi theori gyrru i yrwyr hŷn

Mae cyfle i yrwyr hŷn adolygu a gwella'u sgiliau gyrru trwy fanteisio ar gwrs theori gyrru ar-lein, am ddim, trefnu gan y cyngor sir.

Bydd Uned Diogelwch ar y Ffyrdd Cyngor Sir Powys yn cynnal gweithdai gloywi theori gyrru ar y dyddiadau canlynol:

  • Dydd Mercher 18 Mai 2022
  • Dydd Mercher 22 Mehefin 2022

Mae'r cwrs yn weithdy anffurfiol ar-lein dros ddwy awr i ddiweddaru eich gwybodaeth o'r ffyrdd mewn amgylchedd cyfnewidiol iawn, felly'n helpu i wella eich sgiliau gyrru a pharhau i yrru'n ddiogel.

Darllen mwy>


10/03/2022

Cerbyd gorfodi CCTV yn esgor ar ganlyniadau yn y frwydr yn erbyn ymddygiad gwrthgymdeithasol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wedi buddsoddi mewn cerbyd gorfodi sydd yn cynnwys y dechnoleg ddiweddaraf er mwyn mynd i’r afael â pharcio anghyfreithlon. 

Mae camerâu’r cerbyd yn tynnu lluniau o rifau cofrestru ac yn galluogi swyddogion i gyflwyno hysbysiadau cosb penodedig – troseddau sifil yn hytrach na throseddol.

“Bydd y camerâu’n cael eu defnyddio gan yr adran barcio i gofnodi cerbydau sydd yn parcio’n anghyfreithlon ar groesfannau sebra, safleoedd bysiau a llinellau melyn ger ysgolion,” meddai’r Cynghorydd Geraint Thomas, Aelod o’r Cabinet ar gyfer Diogelu’r Cyhoedd. 

Darllen mwy>


14/02/2022

Gorffennwch yr alwad! Modurwyr yn cael eu hannog i roi’r ffôn i lawr wrth yrru

Yr wythnos hon, mae Ymgyrch Defnyddio Ffôn Symudol wrth Yrru Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu yn cychwyn.

Bydd swyddogion o’r pedwar heddlu yng Nghymru a GanBwyll yn gweithio gyda phartneriaid ledled Cymru i addysgu defnyddwyr y ffordd am beryglon defnyddio eich ffôn symudol wrth yrru ac annog y lleiafrif sy'n dewis perygl dros ddiogelwch i wneud y dewis diogel.

Mae Adroddiad RAC ar Foduro wedi adrodd mai defnyddio ffonau symudol wrth yrru fu'r prif bryder i fodurwyr yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Nid yw’n syndod pan fydd ymchwil yn dangos bod gan fodurwyr sy'n dewis defnyddio eu ffôn symudol wrth yrru ddisgyblaeth lôn is ac yn cymryd mwy o amser i ymateb i beryglon, gan beryglu diogelwch holl ddefnyddwyr y ffordd.

Rydym yn gofyn i bob gyrrwr wneud diogelwch eu dewis cyntaf wrth yrru, ac ymwrthod â'r demtasiwn i edrych ar y ffôn symudol a'i ddefnyddio ar gyfer galwadau, negeseuon testun, rhestri chwarae cerddoriaeth, cyfryngau cymdeithasol, system llywio â lloeren neu unrhyw apiau eraill sy’n tynnu’ch sylw.

Fel y mae gwisgo gwregys ar ddechrau taith yn ail natur, beth am ddiffodd eich ffôn symudol ar ddechrau pob taith? Neu osod eich ffôn symudol mewn pwrs atal signal neu allan o’ch cyrraedd mewn blwch menig? Medrwch hyd yn oed trefnu bod eich ffôn symudol yn anfon neges at unrhyw un sy’n eich galw neu’n anfon neges destun atoch yn dweud wrthynt eich bod chi’n gyrru ac y byddwch chi’n cysylltu â nhw pan fyddwch chi wedi cyrraedd pen eich taith.

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Clark Jones-John: “Nid yw gyrru a defnyddio ffôn symudol yn cymysgu. Mae’n beryglus ac fe allai trychineb ddigwydd. Wrth yrru, dim ond ar y ffordd a'n hamgylchedd gyrru y dylem ganolbwyntio. Drwy roi ein ffonau symudol o'r neilltu drwy gydol taith byddwn yn chwarae ein rhan i gadw ein ffyrdd yn ddiogel.”

Ein nod yw gwneud ffyrdd Cymru yn fwy diogel i bawb, a thrwy addysgu defnyddwyr y ffordd am beryglon defnyddio ffôn symudol wrth yrru ac annog mwy o bobl i feddwl - A yw'r alwad neu'r neges destun honno'n wirioneddol bwysig? - gobeithiwn y bydd mwy o bobl yn gwneud y dewis diogel.

Darllen mwy>


10/02/2022

Ymgyrch Tramline: defnyddio HGV i ganfod troseddau moduro ar yr M4

Roedd swyddogion allan mewn caban HGV heb lifrau unwaith eto’r mis diwethaf yn rhan o ymgyrch i wasgu'n dynn ar droseddau moduro ar yr M4. 

Yn rhan o Ymgyrch Tramline bu swyddogion yn gyrru caban HGV heb lifrai i ganfod a ffilmio pobl yn gyrru mewn ffordd beryglus. Mae'r HGV yn ddefnyddiol am fod swyddogion mewn cerbyd uwch ac felly’n gallu gweld troseddau fel defnyddio ffôn symudol wrth yrru a pheidio â gwisgo gwregys diogelwch.

Roedd gyrwyr a welwyd yn cyflawni trosedd yn cael eu stopio wedyn gan swyddogion plismona ffyrdd mewn ceir heddlu.  

Darllen mwy>


25/01/2022

Adnewyddu trwyddedau ar gyfer pobl sy'n byw mewn parth parcio i breswylwyr

Mae'r Cyngor yn atgoffa pobl sy'n byw mewn parth parcio i breswylwyr bod angen adnewyddu eu trwyddedau blynyddol erbyn 31 Mawrth, a bod modd cwblhau'r broses yma cyn y dyddiad cau.

Bob blwyddyn, mae'r Cyngor yn cynnal ymarfer sylweddol i adnewyddu dros 3,000 o drwyddedau parcio i breswylwyr ar hyd a lled Rhondda Cynon Taf. Mae'r trwyddedau parcio presennol yn ddilys ar gyfer y flwyddyn ariannol yma, sy'n dod i ben ar 31 Mawrth, 2022. Mae angen eu hadnewyddu er mwyn eu defnyddio ar ôl 1 Ebrill, 2022.

Mewn ardaloedd lle byddai cerbydau pobl eraill yn ei gwneud hi'n anodd i breswylwyr barcio yno, mae parthau parcio i breswylwyr mewn mannau dynodedig yn mynd i'r afael â hyn. Mae rhestr lawn o barthau parcio RhCT ar wefan y Cyngor.

Darllen mwy>


17/01/2022

Cynllun Gwylio Cyflymder Cymunedol Heddlu Gogledd Cymru

Ar hyn o bryd, mae Heddlu Gogledd Cymru yn recriwtio gwirfoddolwyr ar gyfer eu Cynllun Gwylio Cyflymder Cymunedol ledled yr heddlu er mwyn cynorthwyo i atal cerbydau sy'n goryrru yn eu cymunedau lleol. Mae'r rôl yn cynnwys gweithio gyda Heddlu Gogledd Cymru gyda'r nod o:

  • Lleihau'r risg o farwolaeth, anaf, a gwrthdrawiadau
  • Gwella diogelwch ac ansawdd bywyd i gymunedau lleol
  • Cynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd o oryrru a throseddau traffig eraill

Dewisir lleoliadau monitro gan y gwirfoddolwyr sydd yna'n cael eu hyfforddi i ddefnyddio teclynnau monitro cyflymder llaw er mwyn cofnodi cyflymder modurwyr yn gyrru drwy eu pentref neu blwyf

Gan weithio ar ochr y ffordd mewn parthau 20, 30 neu 40mya, mae gwirfoddolwyr yn monitro cyflymder cerbydau sy'n mynd heibio gan ddefnyddio teclynnau dangos cyflymder cludadwy neu drithroed. Mae rhai teclynnau'n dangos eu cyflymder i'r gyrwyr, tra mae eraill ddim. Mae gwirfoddolwyr yn cofnodi cyflymder a manylion cerbydau sy'n teithio fwy na'r trothwy cyflymder. Anfonir llythyrau rhybudd wedyn at geidwaid cofrestredig y cerbydau sy'n torri'r terfynau cyflymder hyn gan yr Heddlu.

Darllen mwy>


20/12/2021

Cyngor yn cyhoeddi diweddariad ar y cynllun i gyflwyno parthau 20mya yn Sir Fynwy

Roedd y cynllun i gyflwyno parthau 20 milltir yr awr (mya) fel rhan o gynllun peilot ar draws Sir Fynwy wedi ei drafod yng nghyfarfod cyngor llawn o Gyngor Sir Fynwy ar ddydd Iau,  16eg Rhagfyr. Bydd y cynllun Llywodraeth Cymru yn arwain at  barthau 20mya yn cael eu cyflwyno mewn camau gwahanol, a bydd y cam cyntaf yn cynnwys wyth cymuned, ac mae dwy ohonynt yn Sir Fynwy. 

Dywedodd y Cynghorydd Jane Pratt, yr aelod cabinet dros Seilwaith: “Rydym yn gwerthfawrogi fod nifer o drefi a phentrefi ar draws y sir yn cefnogi gostwng cyflymder ar ein heolydd. Mae’r buddion o ostwng y terfyn cyflymder trefol o 30mya i 20mya yn mynd i gyfrannu at leihau amlder a difrifoldeb gwrthdrawiadau ar yr heolydd, creu mwy o gyfleoedd i gerdded a seiclo yn ein cymunedau, gwneud ein strydoedd yn fwy diogel ac yn helpu diogelu’r awyrgylch ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

“Ar hyn o bryd, mae cynlluniau peilot yn Y Fenni a Glannau Hafren yn cael eu blaenoriaethu, gydag ymgynghoriad ar gyfer y Gorchymyn Traffig yn dechrau ar 22ain Rhagfyr ac yn cael ei gynnal am 28 diwrnod. Mae’r cyfnod ymgynghori wedi ei ymestyn er mwyn cydnabod y gwyliau dros gyfnod y Nadolig. Os na cheir unrhyw wrthwynebiad nad oes modd ei ddatrys, yna bydd y parthau 20mya yn weithredol o fis Chwefror yn Y Fenni ac yng Nglannau Hafren. Rydym yn ddiolchgar am y gefnogaeth gan swyddogion Llywodraeth a Thrafnidiaeth Cymru.”

Darllen mwy>


10/12/2021

Ymgyrch Atal Yfed a Gyrru a Gyrru ar Gyffuriau: Arestiadau cyntaf

Mae dros 30 o arestiadau wedi cael eu gwneud fel rhan o'r ymgyrch atal Yfed a Gyrru a Gyrru ar Gyffuriau’r Nadolig.

Ers cychwyn yr ymgyrch ar 1 Rhagfyr mae 21 o arestiadau yfed a gyrru a 14 o arestiadau am yrru ar gyffuriau wedi’u gwneud ar draws y rhanbarth.

Lefel alcohol uchaf yr ymgyrch hyd yn hyn ydy 123 (35 ydy’r terfyn cyfreithiol) lle cafodd dyn 50 oed ei arestio ar gyrion Caernarfon ar 2 Rhagfyr. Mae’r dyn, sydd o ardal Cilgwri, eisoes wedi cael ei gyhuddo o yfed a gyrru ac mi fydd yn ymddangos o flaen Llys Ynadon Caernarfon ar ddydd Llun 20 Rhagfyr.

Darllen mwy>


01/12/2021

Y pedwar heddlu yng Nghymru’n lansio ymgyrch yn erbyn yfed a gyrru a gyrru ar gyffuriau dros y Nadolig

Â’r Nadolig yn agosáu, mae swyddogion yng Nghymru’n atgoffa pobl sy’n edrych ymlaen at noson allan i beidio â gyrru ar ôl cymryd cyffuriau neu yfed alcohol.

Heddiw, mae’r pedwar heddlu yng Nghymru – Heddlu Dyfed-Powys, Heddlu Gogledd Cymru, Heddlu Gwent a Heddlu De Cymru – yn lansio’u hymgyrch yn erbyn yfed a gyrru a gyrru ar gyffuriau dros y Nadolig, sy’n anelu i ddal pobl sy’n peryglu eu bywydau, a bywydau pobl eraill, drwy yrru dan ddylanwad alcohol a/neu gyffuriau.

Dywedodd Clark Jones-John, Uwch-arolygydd gyda Heddlu Dyfed-Powys, mai bwriad yr ymgyrch yw ceisio atal bywydau’n cael eu colli’n ddiangen oherwydd gyrwyr anghyfrifol sy’n torri’r gyfraith.

Darllen mwy>