Newyddion

07/03/2022

Hyfforddiant beicio am ddim i oedolion.

Mae Diogelwch Ffyrdd CNPT yn cynnig hyfforddiant beicio AM DDIM i oedolion. Os nad ydych wedi bod ar feic ers tro neu os hoffech brofi ebike cyn prynu cysylltwch roadsafety@npt.gov.uk i archebu lle ar yr hyfforddiant.

Dyddiadau sydd ar gael:

Dydd Sadwrn 19 & Dydd Sul 20 Mawrth
Dydd Sadwrn 26 & Dydd Sul 27 Mawrth
Dydd Sadwrn 2 & Dydd Sul 3 Ebrill 

Darllen mwy>


16/08/2021

Terfyn cyflymder newydd o 20mya yn cael ei gyflwyno mewn ardal helaeth o Lanelli

Mae terfyn cyflymder newydd o 20mya yn cael ei gyflwyno mewn ardal helaeth o Lanelli fel rhan o ymgyrch Llywodraeth Cymru i ostwng y terfyn cyflymder sydd wedi'i rhagosod yn genedlaethol.

Mae Gogledd Llanelli, sy'n cynnwys Dafen, rhai rhannau o Felin-foel ac ardal Llanerch, wedi'i dewis fel un o wyth cymuned yng Nghymru i dreialu terfyn cyflymder cenedlaethol arafach o 30mya i 20mya mewn ardaloedd preswyl a strydoedd prysur i gerddwyr.

Mae tystiolaeth yn dangos bod cyflymderau arafach yn arwain at lai o wrthdrawiadau ac yn lleihau difrifoldeb anafiadau, ac yn enwedig mewn mannau lle cyflwynir terfynau cyflymder o 20mya, mae gostyngiad yn nifer y rhai sy'n cael eu hanafu.

Darllen mwy>


15/03/2021

Beicffordd Caerdydd ‘dros dro’ newydd

Bydd beicffordd ‘dros dro' newydd, ar wahan, a fydd yn rhedeg o Heol y Gadeirlan i Blas Dumfries yn agor i'r cyhoedd ar 15 Mawrth.

Mae'r llwybr newydd yn rhan o'r feicffordd traws-ddinas. Bydd gwaith sy'n mynd rhagddo cyn hir yn ei weld yn ymestyn i ddiwedd Stryd Wellington, tua gorllewin y ddinas, ac i'r gyffordd â Heol Lydan (Broadway) ar Heol Casnewydd, i'r dwyrain.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth, y Cynghorydd Caro Wild: "Rydym am sicrhau mai Caerdydd yw'r ddinas feicio orau yn y Deyrnas Gyfunol ac rydym yn bwriadu adeiladu rhwydwaith feicffyrdd integredig o ganol y ddinas sy'n cysylltu safleoedd strategol a chymdogaethau, fel a nodir yn y CDLl mabwysiedig presennol.

Darllen mwy>


12/03/2021

Lansio cynllun peilot e-Feiciau yng Nghymru

Bydd Llywodraeth Cymru yn ariannu cynlluniau peilot i gyflymu'r defnydd o feiciau trydan (e-feiciau) a beiciau cargo trydan (e-cargo) yng Nghymru.

Dywedodd Lee Waters fod y penderfyniad yn rhan o ymdrechion i sicrhau newid diwylliant yn y ffordd y mae pobl yn teithio yng Nghymru, gan greu rhwydwaith trafnidiaeth gwyrddach a mwy cyfleus.

Mae enghreifftiau rhyngwladol wedi dangos bod e-Feiciau yn ddewis ymarferol yn lle'r car i rai pobl. Felly, mae'r cynlluniau yn ychwanegu at amryw o bolisïau gan Lywodraeth Cymru sy'n ceisio mynd i'r afael â thagfeydd a chael pobl i fod yn fwy egnïol.

Darllen mwy>


10/08/2020

Beicffyrdd newydd dros dro ar y gweill yn rhan o gynllun adfer y ddinas

Mae Caerdydd, a bleidleisiwyd y ddinas orau yn y DU i feicio ynddi yn ddiweddar, yn gosod beicffyrdd newydd dros dro.

Bwriedir gosod y beicffyrdd newydd erbyn yr hydref i gynnig llwybrau diogelach, wedi eu gwahanu, i alluogi pobl i deithio ar feic ar rai o ffydd prysuraf Caerdydd.

Mae'r ddau lwybr, y feicffordd ‘Traws-ddinas' a'r feicffordd ‘Cylch y Bae',  yn cael eu datblygu'n gynt yn rhan o gynlluniau adfer COVID y Cyngor ac maent yn cydweddu â'r weledigaeth beicio a nodwyd ym Mhapur Gwyn Trafnidiaeth y Cyngor.

Darllen mwy>


27/08/2019

Cynnydd o’r ‘Simsan i’r Ffordd’ gyda chwrs am ddim i adeiladu hyder

Bydd preswylwyr Merthyr Tudful sydd am ddechrau seiclo ond heb yr hyder ar y ffordd yn cael eu haddysgu o’r sgiliau sy’n eu gwneud yn ddiogel mewn cwrs wyth wythnos am ddim.

Roedd peilot y prosiect ‘Simsan i’r Ffordd’ yn llwyddiannus pan wnaeth saith o bobl lwyddo i wneud cynnydd o seiclo o gwmpas trac athletau ysgol i daith ffordd 20 milltir. Canlyniad hyn oedd bod y cyd drefnwyr sef Heini Merthyr a Chlwb Triathlon Merthyr wedi cynllunio ail gwrs fis Medi hwn.

Cafodd y sesiynau cychwynnol eu cynnal yn Ysgol Uwchradd Afon Taf, gyda’r cyfranogwyr yn seiclo ar y trac i ddechrau cyn gadael tiroedd yr ysgol yn y pen draw am y byd mawr tu allan.

Darllen mwy>


22/01/2019

Mwy o lwybrau beicio'n cael eu datblygu yn Abertawe

Mae Cyngor Abertawe wedi cychwyn nifer o gynlluniau yn y ddinas i greu mwy o lwybrau beicio ac annog teuluoedd i fynd i'r gwaith neu'r ysgol neu ar deithiau hamdden ar gefn beic yn hytrach na defnyddio car.

Mae'r gwaith gwella'n dilyn cais llwyddiannus i Lywodraeth Cymru am gyllid Teithio Llesol gwerth mwy na £2 filiwn a ddyrannwyd i Abertawe yn haf 2018.

Mae cynllun i ehangu'r llwybr beicio poblogaidd ar y promenâd ger Lôn Sgeti bron wedi cael ei gwblhau ac mae rhagor o gynlluniau a gynhwysir yn y rhaglen wedi dechrau.

Darllen mwy>


06/11/2018

Cartrefi'r Fro yn nodi llwyddiant Clwb Beicio'r Barri gyda noson gwobrwyo

Derbyniodd aelodau Clwb Beicio yn Nhŷ Iolo, y Barri, gwobrau am eu gwaith caled dros y flwyddyn ddiwethaf, yn sesiwn olaf y clwb yn 2018.

Cyflwynwyd Clwb Beicio'r Barri am y tro cyntaf yn ardal chwarae Tŷ Iolo, drwy raglen Cymunedau yn Gyntaf y Fro. Nod y clwb oedd lleihau anghyfiawnderau ym maes iechyd drwy hyrwyddo gweithgarwch corfforol.

Dysgodd y plant sut i feicio'n ddiogel mewn amgylchedd oddi ar y ffordd, sut i gydbwyso drwy sgwtio, sut i ddechrau a stopio’n ddiogel ac ymarfer troi gan ddefnyddio conau.

Darllen mwy>


20/12/2017

Mae Operation Snap yn Lansio Cymru Gyfan

Gall modurwyr bellach helpu heddluoedd Cymru i gadw ffyrdd yn ddiogel drwy wneud defnydd da o fideos digidol o gamerâu dashffwrdd a dyfeisiau eraill.

O heddiw ymlaen, fel rhan o Ymgyrch Snap, gall aelodau o’r cyhoedd ledled Cymru gyflwyno fideos a delweddau sy’n dangos troseddau traffig yn cael eu cyflawni – o yrru’n beryglus neu’n ddiofal i groesi llinellau gwyn solid, defnyddio ffôn symudol wrth yrru neu anwybyddu goleuadau traffig.

Mae’r ymgyrch, a gafodd ei llunio a’i threialu yn wreiddiol gan yr uned GanBwyll yn Heddlu Gogledd Cymru a’r Bartneriaeth Lleihau Anafiadau Ffyrdd, wedi’i chyflwyno ledled Cymru bellach yn dilyn datblygiadau gan Heddlu De Cymru a GanBwyll. Bydd yn rhoi pŵer i aelodau o’r cyhoedd helpu heddluoedd i weithredu yn erbyn y rheini sy’n rhoi defnyddwyr ffyrdd eraill mewn perygl.

Darllen mwy>