Newyddion

15/08/2022

Ymgyrch diogelwch ffyrdd yn ardal Penrhyn Llŷn

Cynhaliwyd ymgyrch diogelwch ffyrdd yn ardal Penrhyn Llŷn ddydd Llun, 1 Awst, lle cafodd sawl tocyn cosb eu rhoi am droseddau gwregys diogelwch.

Gwnaeth swyddogion o’r Uned Plismona Ffyrdd stopio a siarad hefo sawl modurwr yn ardaloedd Abersoch, Pwllheli a Morfa Bychan fel rhan o ymdrechion parhaus i wella diogelwch ffyrdd.

Bu swyddogion yn gwirio cerbydau ac fe gafodd 30 o docynnau cosb eu rhoi i yrwyr a oedd yn gyrru heb wisgo gwregys diogelwch. Cafodd tocynnau cosb eraill eu dosbarthu am droseddau megis golau a theiars diffygiol, gyrru wrth ddefnyddio ffôn symudol a cheir heb blatiau rhif.

Darllen mwy>


27/05/2021

Oes gennych chi Wregys Du mewn Hunan-Amddiffyn?

Ydych chi bob amser yn gwisgo gwregys diogelwch wrth deithio mewn cerbyd? Rydych chi ddwywaith yn fwy tebygol o farw os byddwch chi’n rhan o wrthdrawiad ac nad ydych chi’n gwisgo’ch gwregys.

Gall peidio â defnyddio gwregys fod yn benderfyniad angheuol, hyd yn oed ar siwrneiau byr, cyfarwydd pan nad ydych chi’n mynd yn gyflym. Mae’n rhaid ichi wisgo gwregys diogelwch os oes un wedi'i ffitio yn eich sedd: dim ond ychydig o eithriadau sydd. Byddwch yn ymwybodol hefyd mai dim ond un person sy’n cael bod ym mhob sedd sydd â gwregys diogelwch.


Plant

Y gyrrwr sy’n gyfrifol am sicrhau bod teithwyr o dan 14 oed yn gwisgo gwregys diogelwch neu'n defnyddio'r ataliad plentyn cywir ar gyfer taldra ac oed y plentyn.

Darllen mwy>


24/05/2021

Diogelwch Ffyrdd Cymru Cystadleuaeth Posteri 2021

Gwahoddir pobl ifanc hyd at 18 oed i ddylunio poster a fydd yn annog pobl i ddefnyddio dulliau teithio llesol yn ddiogel, yn hybu manteision terfynau cyflymder 20 mya i gymunedau neu’n annog gyrwyr i ymddwyn yn fwy diogel ledled Cymru. Bydd Partneriaid Diogelwch Ffyrdd Cymru yn rhannu’r cynigion buddugol ar eu sianeli yn y cyfryngau cymdeithasol.

Canllawiau’r Gystadleuaeth

  • Yn ddelfrydol, dylai’r posteri fod yn A4 o ran eu maint a hynny â’r llun ar draws ac nid ar i fyny.
  • Cewch greu’ch gwaith celf gan ddefnyddio fformatau digidol neu fformatau eraill.
  • Dim ond un cynnig yr un sy’n cael ei ganiatáu.
  • Dylech anfon eich cynigion at Diogelwch Ffyrdd Cymru, 2 Cwrt-y-Parc, Parc Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GH neu communication@roadsafetywales.org.uk.
  • Rhaid i’r holl waith celf fod yn wreiddiol, rhaid iddo beidio â dod o dan gyfreithiau hawlfraint na gwahaniaethu yn erbyn unrhyw unigolyn, cwmni neu sefydliad.
  • Caiff y cynigion buddugol eu beirniadu ar sail gwreiddioldeb, creadigrwydd, effaith a’r neges sy’n cael ei chyfleu.

Bydd y cynigion buddugol yn ennill siec am £50 gan Diogelwch Ffyrdd Cymru a chaiff hyd at 5 o fuddugwyr eu dewis ar ôl i’r gystadleuaeth gau ddydd Gwener 25 Mehefin 2021.

Edrychwn ymlaen at weld eich cynnig.

Darllen mwy>


08/04/2021

Ymgyrch diogelwch y ffyrdd wythnos o hyd yn datgelu sawl trosedd

Roedd cerbydau dros eu pwysau, teiars diffygiol, oriau gyrwyr a gyrru ar gyffuriau yn rhai o’r troseddau a gafodd eu datgelu yn ystod ymgyrch diogelwch y ffyrdd wythnos o hyd a gynhaliwyd.

Bu swyddogion o’r Uned Plismona Ffyrdd, yr Uned Cerbydau Masnachol, Uned Diogelwch Ffyrdd yr Heddlu Gwirfoddol a’r DVSA (Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau) yn cymryd rhan yn Ymgyrch Blue Yawn. Cafodd dros 100 o gerbydau, y rhan fwyaf ohonynt yn gerbydau masnachol, eu hebrwng i’r tri safle.

Yn ystod yr wythnos gwelwyd nifer o droseddau gan gynnwys:

Darllen mwy>


08/02/2021

Canlyniadau Ymgyrch Atal Yfed a Gyrru a Gyrru ar Gyffuriau dros y Nadolig

Mae dros 100 o arestiadau wedi cael eu gwneud ar draws gogledd Cymru fel rhan o Ymgyrch Atal Yfed a Gyrru a Gyrru ar Gyffuriau dros gyfnod y Nadolig.

Roedd yr ymgyrch mis o hyd o 1 Rhagfyr 2020 hyd at 1 Ionawr 2021, yn rhan o ymgyrch cenedlaethol gan CCPSH (Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion Heddlu). Yng ngogledd Cymru cafodd 129 o fodurwyr eu harestio gyda 47 yn methu prawf anadl a 82 yn rhoi prawf positif am gyffuriau.

Dywed y Prif Arolygydd Jon Aspinall, o Wasanaethau Cefnogi Gweithredol yr Heddlu, “Er bod llai o bobl wedi cael eu dal yn yfed a gyrru neu’n gyrru ar gyffuriau dros gyfnod Nadolig 2020, mae’n rhaid cydnabod fod y pandemig coronafeirws yn ffactor yn hyn.

Darllen mwy>


20/01/2021

Bu dros 100 o arestiadau gyrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau ym mis Rhagfyr

Arestiodd Heddlu Gwent 109 o bobl ar amheuaeth o yrru o dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau yn rhan o ymgyrch Nadolig diogelwch ar y ffyrdd yr heddlu.

Ymunodd swyddogion o Heddlu Gwent â heddluoedd ledled Cymru, a'r DU, i gynnal archwiliadau cerbydau dan arweiniad cudd-wybodaeth ar ffyrdd o fewn ardal yr heddlu rhwng dydd Mawrth 1 Rhagfyr a dydd Iau 31 Rhagfyr.

Yn ystod cyfnod yr ymgyrch, roedd mwy na hanner y modurwyr a gafodd eu harestio am droseddau gyrru oedd yn gysylltiedig â chyffuriau o dan 30 oed, ac roedd mwyafrif y modurwyr hŷn – dros 30 oed – wedi’u harestio am yfed a gyrru.

Darllen mwy>


14/01/2021

Heddlu Dyfed-Powys i lansio ymgyrch Genedlaethol ‘5 Angeuol’ fel rhan o Ddiwrnod Ymgysylltu Cymunedol Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd ar Ddiogelwch Ffyrdd

Ddydd Mawrth 19eg Ionawr 2021, bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn yn cynnal diwrnod ymgysylltu cymunedol rhithiol a fydd yn canolbwyntio’n benodol ar Ddiogelwch Ffyrdd, lle bydd Heddlu Dyfed-Powys yn lansio ymgyrch genedlaethol, 5 Angeuol.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn arwain ar lefel genedlaethol ar yr ymgyrch 5 Angeuol, sy'n canolbwyntio ar y pum llinyn sy'n ymwneud â'r prif ffactorau sy’n dueddol o arwain at wrthdrawiadau angheuol a gwrthrawiadau lle ceir anafiadau difrifol, sef yfed a gyrru / cyffuriau; goryrru; ddim yn gwisgo gwregys diogelwch; defnyddio ffôn symudol; gyrru diofal.

Bydd yr Ymgyrch yn cael ei lansio gan y Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn yn fyw ar Facebook, yn ystod ei ddarllediad byw cyntaf o’r flwyddyn, ddydd Mawrth Ionawr 19eg lle bydd ACC Mark Travis o Heddlu De Cymru yn ymuno ag ef, sef Arweinydd Strategol ar gyfer Plismona Ffyrdd yng Nghymru, a Teresa Ciano, Rheolwr Partneriaeth GoSafe.

Darllen mwy>


07/12/2020

Cadwch yn ddiogel wrth deithio y Nadolig hwn drwy ddilyn rheolau'r ffyrdd

Nid oes dianc rhag y ffaith fod 2020 wedi bod yn anodd – gyda chyfyngiadau symud lleol a chenedlaethol a chyfyngiadau ar deithio – i bawb. Er y bydd y Nadolig yn teimlo'n wahanol eleni, mae rheolau'r ffordd yn dal i fod yr un fath.

Mae Heddlu Gwent yn atgoffa modurwyr i gadw'n ddiogel drwy barhau i ddilyn rheolau'r ffordd – a fydd yn dal i fod yr un fath – y Nadolig hwn.

Er efallai y bydd y ffyrdd yn dawelach nag arfer, disgwylir y bydd prif ffyrdd ac is-ffyrdd yn brysurach rhwng dydd Mercher 23 Rhagfyr a dydd Sul 27 Rhagfyr wrth i bobl deithio o amgylch Cymru a'r DU yn ehangach i ymweld â'u teuluoedd ar gyfer y Nadolig.

Darllen mwy>